Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

S účinností od 1. 1. 2021 byla novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZoU“), zavedena pro účetní jednotky možnost zveřejnit účetní závěrku („ÚZ“) ve sbírce listin veřejného rejstříku prostřednictvím správce daně z příjmů. Tato možnost dopadá na účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají svoji ÚZ prostřednictvím České národní banky. Předmětné ustanovení nalezneme v § 21b ZoU.

Dle nové právní úpravy jsou účetní jednotky oprávněny požádat místně příslušného správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku přiloženou k daňovému přiznání příslušnému rejstříkovému soudu namísto účetní jednotky. Tento způsob předání se poprvé použije u účetních závěrek sestavených za účetní období, které započalo nejdříve 1. 1. 2021 a skončilo nejdříve 31. 12. 2021.

Forma žádosti

  • Nutnou podmínkou pro vyřízení žádosti o předání ÚZ do sbírky listin správcem daně je elektronická forma podání daňového přiznání při respektování všech náležitostí (formát, struktura) a za podmínek definovaných daňovým řádem.
  • Žádost o zveřejnění ÚZ správcem daně účetní jednotka realizuje formou vyplnění Přílohy k položce 11 I. oddílu „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“ k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Zdroj: Daňový portál > Elektronická podání (mfcr.cz) > Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací období roku 2021 a pro části zdaňovacího období roku 2022 > Příloha k položce 11 I. oddílu

Splnění povinnosti zveřejnění ÚZ

  • Účetní jednotka splní povinnost zveřejnit ÚZ v okamžiku, kdy dojde k podání daňového přiznání (a to, jak již bylo uvedeno, ve formátu, struktuře a za podmínek daňového řádu) u příslušného správce daně z příjmů.
  • Správce daně je povinen bez zbytečného odkladu předat ÚZ rejstříkovému soudu, a to v požadovaném rozsahu v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy.

Požadavky na zplnomocněné zástupce

  • Vzhledem k tomu, že ÚZ a žádost o její předání jsou nedílnou součástí daňového přiznání (jakožto příloha), není nutné, aby účetní jednotka udělila zástupci pro tento úkon speciální plnou moc.
  • Postačující je plná moc zahrnující běžný rozsah úkonu, tedy pro podání daňového přiznání (dodatečného daňového přiznání) k dani z příjmů.

Výhody nové právní úpravy

  • K nesporným pozitivním dopadům této novelizace patří redukce administrativní zátěže účetních jednotek ve smyslu eliminace povinnosti odevzdávat ÚZ vícero orgánům veřejné moci, čili jak finanční správě, tak současně i rejstříkovému soudu.