Nová metodická informace GFŘ k dopadu Covid 19 na oblast převodních cen

V prosinci jsme Vás informovali o doporučeních, která vydalo OECD v reakci na dopad pandemie Covid 19 na oblast převodních cen. Na konci března GFŘ vydalo metodickou informaci, ve které z pohledu české finanční správy shrnuje nejdůležitější pokyny uvedené v materiálu OECD.

Metodická informace GFŘ se nejvíce věnuje dopadům pandemie na výsledky podniků označovaných jako rutinní entity. Jedná se o podniky, které v rámci nadnárodní skupiny vykonávají svoji činnost převážně na základě příkazů nadřízené entity. Rutinní entity se zabývají obvykle jednoduchými výrobními či distribučními činnostmi a nejsou vystaveny běžným tržním rizikům, jakým může být například ztráta odběratele/dodavatele. S ohledem na chybějící rozhodovací pravomoci v oblasti strategie podnikání (např. správa produktového portfolia, cenotvorba, správa portfolia odběratelů/dodavatelů) mají rutinní entity obvykle dlouhodobě garantovány podmínky, za kterých realizují své dodávky.

GFŘ v souvislosti s pandemií připouští, že i rutinní entity mohou utrpět ztráty, zdůrazňuje však nezbytnost důkladné  funkční a rizikové analýzy, která by měla být  nedílnou součástí lokální dokumentace rutinní entity. Ztráta by měla být pouze v té míře, která jim náleží podle vykonávaných funkcí a nesených rizik. Zároveň je vždy nutné analyzovat, jak se chovají nezávislé subjekty v obdobných podmínkách.

K analýze chování srovnatelných nezávislých podniků bude i nadále v rámci dokumentace převodních cen využívána srovnávací analýza. Způsob, jakým bude srovnávací analýza sestavena, by měl korespondovat se smluvními podmínkami, na základě kterých byla sjednána odměna rutinní entity.

Konkrétně tedy například podnik, rutinní výrobce, kterému byla na základě smlouvy o výrobě dlouhodobě garantována odměna stanovená metodou cost +, by měl i nadále pravidelně jednou ročně testovat výši tržně obvyklé ziskové přirážky na základě dat dostupných u srovnatelných podniků za předchozí období (průměr 3 až 5 let).

GFŘ k časovému posunu dostupnosti údajů o dopadech pandemie na výsledky podniků podnikajících ve stejném odvětví jako rutinní entita uvádí, že k dorovnání případných propadů ziskovosti dojde se zpožděním, díky zachování kontinuity v sestavování srovnávací analýzy založené na historických datech. V praxi to znamená, že provozní výsledky hospodaření budou u rutinních entit pro účely případných úprav základu daně v rámci daňového přiznání za rok 2020 testovány na základě dat z let 2017-2019, kdy žádný dopad pandemie zaznamenán nebyl, zatímco výsledky roku 2021 budou testovány již na základě dat z let 2018-2020, kdy rok 2020 již byl rokem pandemií zasaženým.

Pokud by smluvní ujednání o odměně rutinní entity byla ve skupině nastavena krátkodobě tak, aby umožňovala pružně reagovat na situaci na trhu, připouští GFŘ možnost provedení úprav srovnatelnosti. Metodická informace žádný konkrétní příklad úpravy cenové srovnatelnosti neuvádí. Můžeme se tak pouze domnívat, že jako jedno z možných kritérií pro takovéto úpravy, lze využít vývoje cenových indexů pro dané odvětví v aktuálním roce 2020.

Upozorňujeme, že pokud podnik byl v době pandemie v roce 2020 příjemcem vládní podpory, bude nezbytné se pro účely úprav srovnatelnosti zamyslet nad náklady, které měly být podporou kompenzovány, jakož i mírou rizika, které byla rutinní entita ve skutečnosti v souvislosti se vznikem těchto nákladů a jejich pokrytím vystavena.

Za nejdůležitější pokyn obsažený v metodické informaci GFŘ, která je závaznou metodikou pro všechny finanční úřady, považujeme odkaz na stávající Pokyn GFŘ D-34, dle kterého i nadále platí, že pro účely srovnávací analýzy mají být vylučovány kumulovaně ztrátové společnosti. Jedná se o společnosti, které v předchozích obdobích (3-5 let) dosáhly dlouhodobě záporného provozního výsledku hospodaření.

Doporučujeme proto i nadále pravidelně jedenkrát ročně provádět aktualizaci srovnávacích analýz, které jsou součástí lokálních dokumentací.