Zkušenosti s daněmi 2021 a novinky na 2022

Konec roku 2021 byl z daňového hlediska velmi netypickým: na poslední chvíli nebyly přijímány žádné zásadní novely zákonů účinné hned od 1. ledna. Změna vlády tedy jednou přinesla tolik potřebnou stabilitu v daňových zákonem. Níže naleznete přehled klíčových zkušeností s daňovými změnami z loňského roku společně s přehledem toho, na co si dát pozor v roce 2022.

 

Daně z příjmů právnických osob

Majetek dle zákona o daních z příjmů

 • Změna hranice vstupní ceny u hmotného movitého majetku ze 40 tis. na 80 tis. Kč od 1. 1. 2021.
 • Stejná hranice, 80 tis. Kč, platí i pro technické zhodnocení hmotného movitého majetku.
 • Vypuštění definice nehmotného majetku ze zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021. Nehmotný majetek je nadále definován jen účetními předpisy.
 • S ohledem na změny u hmotného a nehmotného majetku uvedené výše doporučujeme zrevidovat interní účetní směrnice týkající se výše vstupní ceny dlouhodobého majetku, zda jsou nastavené hranice stále v souladu s aktuálními požadavky společnosti.
 • Nehmotný majetek zařazený do 31. 12. 2020 se odpisuje dle znění zákona o daních z příjmů účinného k 31.12.2020. To se týká i technického zhodnocení takového nehmotného majetku.
 • Pro hmotný majetek z 1. či 2. odpisové skupiny pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je možné využít mimořádné odpisy, kterými dojde k plnému daňovému odpisu majetku během 12, resp. 24 měsíců.

 

Oznámení osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí

 • Za celý rok 2021 se již nepodává měsíční oznámení.
 • Povinnost podat roční oznámení za rok 2021 do 31. 1.2022.
 • V rámci ročního oznámení se neuvádějí příjmy, které v rámci kalendářního měsíce a jednotlivého typu příjmů nepřesáhly 300 tis. Kč.

 

Stravenkový paušál

 • V porovnání se stravenkami jiné daňové nastavení – projeví se například u 12hodinových směn a poskytnutí vyšších než daňově optimálních částek.
 • Na straně zaměstnance se jedná o osvobozený příjem do výše 82,60 Kč (od 1. 1. 2022).
 • Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově plně účinný výdaj bez omezení jeho výše.

 

Výdaje na COVID testování

 • Daňově účinné jsou výdaje na takové testování, které je prováděno za účelem ochrany zdraví při práci.
 • Ministerstvo zdravotnictví obecně považuje testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 za součást zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Náhrada nákladů zaměstnanci při home office

 • Zaměstnavatel má zákonnou povinnost nahradit zaměstnanci jeho náklady.
 • Náhrada nákladů musí být podložená skutečnými výdaji či kalkulací ze skutečných výdajů.
 • Výjimku může tvořit náhrada nákladů v paušální výši na opotřebení vlastního nářadí, vybavení zaměstnance ve výši hypotetických daňových odpisů.

 

Sleva na dani za zastavené exekuce

 • Nová sleva na dani s účinností od 1. 1. 2022 je přímo návazná na změnu exekutorského řádu.
 • Sleva na dani je ve výši od exekutora přiznané náhrady za bezúspěšně vymáhanou pohledávku.
 • Předmětnými jsou pohledávky ve výši maximálně 1.500 Kč, které se bez úspěchu vymáhaly alespoň 3 roky.

 

Účetnictví

Zveřejnění účetní závěrky přes správce daně

 • Nová možnost zveřejnění účetní závěrky.
 • Lze využít pro účetní závěrky s koncem účetního období nejdříve 31. 12. 2021.
 • Technicky se zveřejnění provede formou přiložení účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání a uvedením údaje o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu.

 

Přijaté interpretace Národní účetní rady

 • Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele (I-44).
 • Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování (I-45).
 • Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu (I-46).

 

Daně z příjmů fyzických osob

 • Zvýšení slevy na poplatníka od 1. 1. 2021 na 27.840,- Kč, od 1. 1. 2022 na 30.840,- Kč.  
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě a zrušení limitu pro výplatu daňového bonusu od 1. 1. 2021. Za rok 2021 lze uplatnit přes roční zúčtování prováděné zaměstnavatelem či daňové přiznání za rok 2021.     
 • Růst minimální mzdy (a návazně zaručené mzdy) od 1. 1. 2022 na 16.200,- Kč.     
 • Zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021.     
 • Zavedení zvýšené sazby daně 23 % místo solidární přirážky, rozšíření rozsahu příjmů ke zdanění vyšší sazbou daně od 1. 1. 2021 (nově se aplikuje také např. na neosvobozené příjmy z prodeje cenných papírů, prodeje nemovitých věcí či příjmy z nájmu)
 • Osvobození výnosů z dluhopisů vydaných členským státem EU - účinné od 1. 1. 2021.  
 • Zavedení paušálního režimu pro OSVČ s minimální paušální daní od 1. 1. 2021. Nová vláda plánuje zvýšení limitu obratu, kdy lze režim využít, na 2 miliony Kč z 1 milionu Kč. Změna má proběhnout v návaznosti na plánované zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH též na 2 miliony Kč.     
 • Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci z 5 na 10 let pro prodej nemovitých věcí pořízených od 1. 1. 2021.  
 • Omezení výše nezdanitelné části základu daně u úroků z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru z částky 300.000,- Kč na 150.000,- Kč pro bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021.

 •  

Daň z přidané hodnoty

One Stop Shop („OSS“) pro E-commerce

 • Český zákon byl implementován se zpožděním oproti evropské směrnici. Účinnost této novely týkající se přeshraničního obchodování s konečným spotřebitelem (B2C) nastala 1. 10. 2021.
 • Byl stanoven souhrnný limit 10 tis. EUR pro prodej zboží na dálku a přeshraniční TBE (telekomunikační, rozhlasové, elektronické) služby. Plátce může splnit povinnost odvodů DPH v jiném členském státu EU prostřednictvím OSS v ČR.
 • Kvartální zdaňovací období, správcem daně je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

 

Import One Stop Shop („IOSS“) pro E-commerce

 • Nový institut od 1. 7. 2021 (resp. 1. 10. 2021) pro prodej dovezeného zboží na dálku konečnému spotřebiteli (B2C).
 • Možnost přiznat evropské DPH dodavatelem prostřednictvím IOSS při dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR ze třetích států, které je přímo odesláno kupujícímu v EU.
 • Měsíční zdaňovací období, správcem daně je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

 

Změny v DPH u cestovních služeb od roku 2022

 • Od 1. 1. 2022 již poskytovatel cestovních služeb nemůže stanovit základ daně souhrnně za celé zdaňovací období, ale musí jej stanovovat jednotlivě pro každého zákazníka.
 • Poskytovatel cestovních služeb nově také zdaňuje přijaté zálohy (pokud je známa sazba daně a místo plnění cestovní služby). Základem daně je přirážka vypočtená jako přijatá úplata krát koeficient pro výpočet přirážky.
 • Došlo ke zúžení osvobození u letecké přepravy osob do třetích zemí. Celá přeprava již není osvobozená od DPH, ale část přepravy na území EU podléhá zdanění přirážkou.

 

Zrušení osvobození u dovozu nízkohodnotového zboží

 • Dovoz zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR již není osvobozen od DPH od 1. 10. 2021.
 • Zůstává osvobození od cla u zboží s hodnotou do 150 EUR.

 

Prominutí DHP na energie 

 • DPH u dodání elektřiny a plynu či jejich pořízení z jiného členského státu EU nebo dovozu.
 • Vztahovalo se na DUZP od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
 • Vztahovalo se i na úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, pokud byly splněny zákonné podmínky pro přiznání daně z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

 

Prominutí DPH na ochranné pomůcky

 • MF ČR se rozhodlo nepřistoupit k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší.
 • Toto prominutí skončilo k 31. 12. 2021.

 

Intrastat

 • Účinnost od 1. 1. 2022, tzn. prvně se vztahuje na hlášení za leden 2022.
 • Výrazné zjednodušení u zpravodajských jednotek s obratem pro Intrastat mezi 12 a 20 mil. Kč (každý směr posuzován zvlášť), pokud neobchodují s vybranými komoditami. Podává se jen jedno hlášení ročně s omezenými údaji.
 • Rozšíření okruhu vykazovaných údajů u vyváženého zboží o DIČ a zemi původu zboží.
 • Změna kódů povahy transakce.
 • Zvýšení limitu malých zásilek na 400 EUR.
 • A další změny.

 

Daňový řád

Nová daňová informační schránka, tzv. „DIS+“

 • Původní daňová informační schránka bude ukončena ke dni 28. 2. 2022.
 • Stávající zmocnění pro daňového poradce či zaměstnance nejsou přenesena do DIS+. DIS+ se tak musí aktivovat a nastavit zcela nově.
 • Značné problémy s přihlášením mají zahraniční členové statutárních orgánů, kterým není umožněno se přihlásit přes datovou schránku. Zatím jedinou spolehlivou metodou v těchto případech je osobní vyzvednutí zvláštních přihlašovacích údajů na finančním úřadě.

 

Lhůta pro podání daňového přiznání

 • V případě podání daňového přiznání do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období je od roku 2021 daň vyměřována na konci této lhůty bez ohledu na to, zda podání učinil daňový poradce nebo se jedná o auditovanou společnost.
 • Kromě dřívější platby daňové povinnosti tak dochází i k dřívějšímu vracení přeplatků.
 • Dřívější stanovení daňové povinnosti také návazně mění zálohy na daň. U zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, se mění zálohy na daň již k 15. 6. oproti praxí zažité záloze k 15. 9.
 • Dle našich zkušeností správci daně uvedené změny zaznamenali a dochází ke stanovování daňových povinností v souladu se zákonem.

 

Evidence skutečných majitelů

 • K datu 1.6.2021 došlo k významným změnám evidence skutečných majitelů.
 • Stanovena nové definice skutečného majitele. Zásadní dopad to má zejména na české společnosti, které již dříve nechaly zapsat jako skutečného majitele svůj statutární orgán.
 • Kromě peněžní sankce je hlavní sankcí za nesplnění povinnosti zákaz vyplacení podílu na zisku.