Jak nastavit smluvní podmínky transakcí ve skupině v reakci na nouzový stav

V říjnovém vydání našeho newsletteru jsme Vám představili souhrn kroků, jež by měly předcházet úpravě zisků mezi rutinními entitami a mateřskou společností v době globální pandemie koronaviru.

V tomto článku Vám vysvětlíme, proč je nezbytné mít transakce ve skupině spojených osob podloženy písemnými smluvními dokumenty a jaká rizika absence písemných smluvních ujednání přináší. Na konkrétním příkladu výrobní společnosti budeme demonstrovat, jak je možné vhodnou úpravou smluvních vztahů nastavit míru rizika nepokrytých nákladů, jíž může být rutinní entita v době krize vystavena.

Dle metodiky, kterou zveřejnilo Generální finanční ředitelství v roce 2019, může být podnik definován jako smluvní nebo rutinní. Rozhodujícím kritériem pro zařazení podniku do kategorie rutinní entita je rozsah, v jakém je podnik při zajištění výroby, distribuce či poskytování služeb smluvně zavázán postupovat dle instrukcí jiné entity ve skupině. Čím detailnější jsou instrukce skupiny, které je podnik povinen respektovat, tím menší je ziskový potenciál podniku a současně tím menší je riziko ztráty, kterému by měl být podnik vystaven.

Rutinní entita může vykázat ztrátu pouze v případě, že bude schopna prokázat souvislost mezi jí učiněným rozhodnutím a vznikem ztráty.

V praxi se velmi často setkáváme se situací, kdy zejména podniky patřící do skupiny označované jako „rodinný podnik“, spolu dlouhodobě přeshraničně obchodují, aniž by měly podmínky obchodních vztahů písemně ujednány. Důvod je prostý, počáteční jasná strategie, důvěra v obchodního partnera, dlouhodobě dobrá situace na evropském trhu a stabilní výsledky hospodaření celé skupiny. V období konjuktury nečinilo skupině problém garantovat české rutinní entitě cenové narovnání tak, aby trvale vykazovala nízké, ale stabilní zisky.

Situace na vnitřním trhu Evropské unie se však s příchodem pandemie výrazně změnila. Rozdílnost státních podpor poskytovaných jednotlivými vládami může vést například k rozhodnutí skupiny ukončit výrobu produktů zajišťovanou rutinní entitou na českém trhu a přesunu této funkce do jiné daňové jurisdikce. Generální finanční ředitelství v části pokynu D-34 věnované startovacím a ukončovacím nákladům konstatuje: „podniky ve skupině s omezeným funkčním profilem (např. smluvní výrobci), by měly dosahovat stálé odměny bez ohledu na to, jaké je postavení podniku či skupiny na daném trhu.“  Tato myšlenka vychází z předpokladu, že české podniky byly ve většině případů založeny se strategickým záměrem zahraniční skupiny využít v maximální možné míře potenciál českého trhu a s vynaložením pokud možno co nejnižších nákladů vyvíjet, vyrábět či distribuovat produkty ve prospěch skupiny. Názorem, že by i smluvní výrobci měly na českém trhu dosahovat stálé odměny, se však praktický stírá rozdíl mezi smluvním výrobcem a rutinní entitou z hlediska možných výkyvů trhu, jimž může být smluvní výrobce v době pandemie vystaven. Zcela je přitom opomíjena strategie návratnosti investic skupiny, které byly do založení podniku investovány.

Předpokladem pro dosažení stabilních zisků rutinní entity/smluvního výrobce je dodržení dlouhodobě plánovaných objemů produkce.

Jste-li rutinním/smluvním výrobcem, distributorem či poskytovatelem služeb (práce ve mzdě), posuďte, nakolik vaše plány výroby či distribuce pro rok 2020 bylo možné považovat za dlouhodobé v době jejich sestavení a nakolik bylo nutné přepracovat tyto plány s ohledem na vyhlášení nouzového stavu.

Doporučujeme ve spolupráci s právními specialisty prověřit jak smluvní vztah, na základě kterého vaše společnost vyrábí či distribuuje výrobky skupiny, upravuje odpovědnost za sestavení finančního plánu. Považujeme za důležité mít ošetřeny podmínky následných úprav cenových ujednání  pro případy, kdy odchylky od finančního plánu budou způsobeny takzvaným zásahem vyšší moci. Odchylky od dlouhodobého finančního plánu byste neměli podcenit zejména, pokud jste příjemci investičních pobídek.

Je možné, že v důsledku karanténních opatření bude váš podnik nucen využít kooperaci s externími subjekty tak, aby byl schopen splnit svůj závazek vyrobit množství produkce plánované pro rok 2020. Pokud výsledkem takovéto kooperace bude překročení plánovaných nákladů, je důležité , abyste měli ve smlouvě o výrobě ošetřeno, kdo byl oprávněn o podmínkách kooperace rozhodovat.

Krizový stav si žádá krizový management. Pokud byl v důsledku omezeného přeshraničního pohybu osob ve vaší společnosti nahrazen management vyslaný mateřskou společnosti lokálním managementem, který je vybaven potřebnými rozhodovacími pravomocemi v některé z oblastí jako je nákup materiálu pro výrobu, prodej výrobků, či zodpovědnost za sestavení ceníků pro konečné odběratele, nemusí mít pandemie pouze negativní dopady. Představme si, že nové vedení společnosti bude schopno nahradit chybějící objednávky či dodávky ze skupiny výhodnou spoluprací s externími tuzemskými obchodními partnery. V takovém případě doporučujeme sestavit novou funkční a rizikovou analýzu, na základě které bude vaší společnosti přiznán vyšší ziskový potenciál jako odměna za Vámi podstoupené riziko.

Nová doba vyžaduje nové postupy. Pro rok 2020 by vaše dokumentace měla reflektovat úpravy smluvních ujednání. Za nejdůležitější část dokumentace lze v tuto chvíli považovat funkční a rizikovou analýzu. Pouze za předpokladu, že bude správně sestavena, je možné obhájit výkyvy hospodaření způsobené nouzovým stavem. Není vyloučeno, že u řady podniků budou zjištěny předpoklady pro použití jiné metody pro ověření správného nastavení cen v transakcích se spojenými osobami než v minulosti. Tržně obvyklým jevem v nouzovém stavu bývá solidarita dlouholetých obchodních partnerů.