Povinné testování zaměstnanců a další anticovidová opatření

Od 29.11.2021 se kvůli zhoršující se epidemiologické situaci znovu zavádí povinnost zaměstnavatelů testovat své zaměstnance. Stejná povinnost se vztahuje i na OSVČ. Frekvence testování je alespoň jednou týdně a pokud není zaměstnanec v den testování přítomen na pracovišti, musí být otestován v den svého příchodu na pracoviště.

Výjimka z povinnosti se testovat platí pro:

 • zaměstnance a OSVČ, kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti;
 • osoby očkované proti onemocnění covid v případě, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončení očkovacího schématu (očkování se prokazuje certifikátem o očkování);
 • zaměstnance a OSVČ, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid (prokáže se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí);
 • zaměstnance a OSVČ, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test na covid s negativním výsledkem (prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb);
 • zaměstnance a OSVČ, kteří podstoupili v posledních 7 dnech rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem (prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb);
 • zaměstnance a OSVČ pracující na home office.

V situaci, kdy zaměstnanec odmítne test, má zaměstnavatel následující povinnosti:

 1. ohlásit tuto skutečnost místně příslušné hygienické stanici;
 2. vpustit zaměstnance do provozu jedině s ochranou dýchacích cest s účinností alespoň 94 %;
 3. dbát na zachování odstupu tohoto zaměstnance od ostatních alespoň 1,5 m;
 4. zajistit pro netestovaného zaměstnance oddělené stravování od ostatních osob;
 5. přijmout taková organizační opatření, aby se v maximální možné míře omezilo setkávání netestovaného zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti.

Dotazování zaměstnanců na očkování / prodělání nemoci / předchozí testování

Zaměstnavatel se zaměstnanců nemusí dotazovat, zda jsou očkováni, prodělali covid, nebo již byli testováni u poskytovatele zdravotních služeb. Stačí, pokud vydá pokyn k podstoupení testu s tím, že tento pokyn se netýká těch zaměstnanců, kteří jsou uvedeni ve výjimkách výše. Pak je na každém zaměstnanci, zda dobrovolně předloží některý z dokladů prokazující, že se na něj vztahuje výjimka z testování, nebo zda tuto informaci nechce sdělovat a podstoupí test.

V případě pozitivního testu u zaměstnance musí zaměstnavatel:

 1. zajistit, aby pozitivně testovaný zaměstnanec bezodkladně opustil pracoviště;
 2. zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku z titulu překážky na straně zaměstnavatele za dobu mezi pozitivním výsledkem samotestu do výsledku konfirmačního PCR testu, kdy zaměstnanec není vpuštěn na pracoviště a kdy nedochází k výkonu práce (tedy za předpokladu, že se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem na práci z domova, nebo na čerpání dovolené).

Pozitivně testovanému zaměstnanci se nařizuje:

 1. bezodkladně opustit pracoviště a uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti;
 2. bezodkladně uvědomit buď závodního lékaře (pokud to uložil zaměstnavatel), nebo svého praktického lékaře: není-li to možné (např. z důvodu nemoci lékaře), pak jakéhokoliv jiného lékaře či hygienu;
 3. bezodkladně se podrobit konfirmačnímu vyšetření na základě žádanky od lékaře.

Zaměstnavateli, který testuje své zaměstnance, i osobám samostatně výdělečně činným se zároveň nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů s uvedením informace o datu testování a jméně testované osoby.

Zaměstnavatel i OSVČ mohou podobně jako na jaře získat finanční kompenzaci za prováděné testy, a to ve výši 60 Kč za jeden samotest. Příspěvek budou vyplácet zdravotní pojišťovny, a to maximálně v částce 240 Kč vč. DPH měsíčně (nejvíce 4 testy za jeden kalendářní měsíc) na nákup testů uvedených buď v seznamu antigenních testů povolených SÚKL zakoupených po 1. 1. 2021, nebo na testy uvedené v seznamu antigenních testů, pro které MZ ČR vydalo výjimku pro laické použití a které byly zakoupeny v období 1. 1. 2021 – 31. 7. 2021. O příspěvek na testy bude možné žádat až od 17. ledna 2022, a to prostřednictvím společných webových stránek zdravotních pojišťoven samotesty‑covid.cz. Žádosti o příspěvek bude možné podat zpětně za předchozí měsíc s výjimkou testů z listopadu 2021. U těch bude možné podat žádost také až v lednu 2022 po spuštění aplikace na výše uvedených webových stránkách.

Zaměstnavatel má možnost požadovat testování i očkovaných zaměstnanců, a to například formou zahrnutí této povinnosti do vnitřního předpisu. Vzhledem k aktuálním vědeckým poznatkům je tento postup rozumný. Zaměstnavatel však v tomto případě nemá nárok na příspěvek za prováděný test, protože tento postup není zakotven mezi povinnostmi stanovenými mimořádným opatřením.

Kromě výše uvedeného příspěvku na samotesty a běžícího dotačního programu Antivirus poslanci schválili další kompenzace na podporu osob zasažených covidem. Dne 1. 12. 2021 prošel vládní návrh krizového ošetřovného, příspěvku k náhradě mzdy v době karantény - tzv. izolačky a kompenzačního bonusu. Tyto tři návrhy ještě musí projít Senátem a podpisem prezidenta, jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů tak můžeme očekávat v druhé polovině prosince.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačka

Původní vládní návrh tzv. izolačky, kterou zaměstnanci dostávají vedle náhrady mzdy po dobu nařízené karantény, byl poslanci časově omezen datem 28. 2. 2022 (namísto původní platnosti do 30. 6. 2022) a zároveň byl časově zúžen okruh zaměstnanců, kterým náleží. Izolačka se bude vyplácet pouze těm zaměstnancům, „kterým byla karanténa nařízena po 30. 11. 2021 (namísto 30. 10. 2021) a u nichž bude karanténa trvat k datu účinnosti zákona, tedy k datu jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů (pravděpodobně druhá polovina prosince 2021). Stejně jako v minulosti bude izolačku vyplácet zaměstnavatel, který si pak o příslušnou částku poníží platbu pojistného na sociální zabezpečení. Tento příspěvek má motivovat zaměstnance, aby se nevyhýbali karanténě po setkání s nakaženým z důvodu obavy o ztrátu výdělku a nemoc tak dál nešířili. Do částky hrubé mzdy cca 35.000 Kč měsíčně zůstane zaměstnanci díky izolačce zachován čistý příjem i po dobu karantény, zaměstnanci s vyššími příjmy pak dostanou příspěvek 370 Kč denně.

Krizové ošetřovné

Poslanci schválili také obnovení tzv. krizového ošetřovného ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (namísto běžných 60 %) po celou dobu uzavření školy nebo třídy, nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Nové krizové ošetřovné bude činit minimálně 400 Kč denně a bude ho možné vyplácet zpětně od data 1. 11. 2021. Stejně jako u tzv. izolačky, i zde je časově omezeno poskytování krizového ošetřovného do konce února 2022. Pozměňovacím návrhem byl rozšířen okruh osob, které mohou krizové ošetřovné čerpat. O děti do 10 let věku tak budou moci pečovat i jeho další příbuzní, byť s ním nežijí v jedné společné domácnosti a to za předpokladu, že se jedná o řádně nemocensky pojištěné zaměstnance.

Kompenzační bonus

Posledním ze schválených návrhů je kompenzační bonus 2022.  Tomu se podrobněji věnuje článek na konci newsletteru.

Další vývoj covidových opatření i podpory ze strany států můžete sledovat na našich stránkách, kde jsou informace pravidelně aktualizovány.