O nás


BDO ZNALEX, s. r. o. (BDOZ) je renomovaná znalecká kancelář. Byla založena v roce 2006 v návaznosti na činnost přední poradenské společnosti působící na trhu již od roku 1991. V České republice se řadíme k menším specializovaným kancelářím s širokým znaleckým oprávněním z oboru ekonomie. Dokážeme skloubit ekonomický a právní pohled na problematiku. Od roku 2020 je BDOZ členem skupiny BDO. Znalecký tým tvoří jedenáct odborníků, které můžete najít na naší pražské pobočce.

Fúze (sloučení, slynutí, rozdělení, změna právní formy)

Poskytujeme komplexní znalecké služby u všech typů fúzí. Zázemí BDO nám umožňuje vám poskytnout kompletní znalecké daňové a účetní poradenství.
• ocenění jmění pro přeměny společnosti,
• stanovení přiměřeného protiplnění při převodu jmění na hlavního akcionáře.

Nepeněžité vklady

Poskytujeme komplexní znalecké služby pro nepeněžité vklady. Oceňujeme nepeněžité vklady (závod, nemovitosti, nehmotný majetek, pohledávky, další typy majetku) do i mimo základní kapitál.

Oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů

Oceňujeme finanční majetek formou znaleckého posudku. Společně s BDO navrhujeme optimální vlastnické struktury v rámci skupiny společností včetně postupů. Tyto pak společně komplexně zajišťujeme. Naše zkušenosti pomáhají k naplnění cílů zákazníka.

Oceňování nehmotného majetku („know-how")

Oceňujeme nehmotný majetek všech druhů, od obchodní značky, přes vynálezy a užitné či průmyslové vzory, až po obchodní tajemství (databáze zákazníků). Vysvětlujeme i účetní a daňové dopady případných transakcí s nehmotným majetkem.

Oceňování pohledávek

V oblasti oceňování pohledávek mají naší lidé dlouholeté zkušenosti. Oceňujeme pohledávky komplexně včetně zajištění vážících se k nim. Zohledňujeme také časové hledisko úhrad a platební podmínky.

Posudky v insolvenčním řízení

Znalecky jsme se podíleli na mnoha insolvenčních řízeních ať již formou konkursu či reorganizace. Naše posudky byly schváleny věřitelskými výbory.
• analýza předlužení a analýza insolvence,
• ocenění majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení a pro účely reorganizace.

Finanční expertiza, analýza due diligence

Analyzujeme finanční stránku projektů či účetní výkazy společností. Porovnáváme údaje se standardy v odvětví, a případně vyvozujeme závěry významné pro danou situaci.
• finanční/ekonomické due diligence,
• oceňování společností při nákupu či prodeji.

Vypracování posudku v rámci soudního řízení (dle OSŘ i TŘ)

Souběh ekonomického a právního vzdělání našich expertů zaručuje komplexní pohled při zpracování otázek. Chápeme právní souvislosti ekonomické problematiky. Dokážeme také vysvětlit právní souvislosti znalecké činnosti. stanovení škody (majetkové újmy včetně ušlého zisku)
• stanovení prospěchu,
• revizní posudky.

Studie reálnosti investičního záměru

Podílíme se znalecky a analýzami na odhadu budoucího vývoje předpokládané investice.

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku

Manažeři tak dostojí závazku péče řádného hospodáře.
• posudky pro posuzování spravedlnosti,
• podmínek při poskytování finanční asistence sestavování finančních plánů.

Poradenství při prodejích

Generační obměny a vstup strategických partnerů.

Oceňování pro IFRS

Stanovení obvyklé ceny pro účetnictví dle IFRS.
• PPA (purchase price allocation).

Oceňování nemovitostí

Máme zkušenosti s oceňováním výrobních areálů i velkých nákupních center. Naše služby zahrnují jak tržní ocenění, tak i oceňování pro daňové účely.
• oceňování nemovitostí v rámci fúzí a vkladů
• stanovení obvyklé ceny pro výkup pozemků
• ocenění pro dražby a exekuce
• ocenění reálnou hodnotou pro výkaznictví IFRS
• administrativní ocenění pro daňové účely

Transferové ceny - Znalecký posudek

Stanovujeme ceny transakcí mezi propojenými subjekty a to v obvyklé výši v souladu s českými daňovými zákony.

Více informací

Kontaktujte nás

Dokážeme skloubit ekonomický a právní pohled

Telefonní číslo:
+
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez vašeho souhlasu nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje a vyřídit Vaši žádost (jméno, příjmení, email, telefon, společnost). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:
Abychom Vám mohli zasílat aktuální informace, tipy a pozvánky na exkluzivní akce i v budoucnu, potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon, společnost) k uvedenému účelu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Opište číslo z obrázku
 Security code