• Nezávislé hodnocení podníkání

Nezávislé hodnocení podnikání

V současné složité makroekonomické a geopolitické situaci roste počet společností, které se dostávají do finančních potíží. Finanční věřitelé čelí zvýšenému riziku nesplacených úvěrů. Náš tým specialistů je připraven poskytnout komplexní nabídku poradenských služeb a navrhnout praktická řešení.

Nezávislé hodnocení podnikání umožňuje majitelům, finančním věřitelům nebo zainteresovaným stranám získat nezkreslený vhled a jasnou představu o finančním zdraví a provozním stavu společnosti. Součástí závěrů každého projektu je doporučení revitalizace, restrukturalizace nebo 

reorganizace v podobě souboru  opatření k implementaci  v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Pokud se společnosti dostanou do finanční problémů, které se obvykle projevují potížemi s peněžními toky a pracovním kapitálem, vystavují se vážnému riziku porušení úvěrových podmínek a vstupu do insolvence.

Naše služby:

V rámci nezávislého zhodnocení podnikání vypracujeme souhrnnou zprávu o následujících oblastech:

 • Posouzení podnikatelské strategie a vyhodnocení konkurenční pozice společnosti na trhu
 • Analýza historické a plánované výkonnosti včetně tržního srovnání v rámci odvětví
 • Zhodnocení distribuční a produktové strategie včetně marží produktů nebo služeb
 • Prověření provozní struktury, identifikace silných a slabých stránek klíčových funkčních oblastí a návrhy na zlepšení
 • Kvantifikace potenciálních rizik, limitujících faktorů a vlivu regulace ovlivňující výkonost společnosti
 • Návrh optimalizace pracovního kapitálu a řízení likvidity
 • Posouzení efektivního využití majetku a plánovaných investic nebo divestic 
 • Analýza dluhové služby, finančních věřitelů a zainteresovaných stran, asistence při zajištění kapitálu
 • Vypracování znaleckých posudků nebo ocenění, daňové a právní poradenství  
 • Doporučení majetkové nebo právní přeměny
 • Shrnutí aktuální ekonomické situace včetně kvantifikace příčin, důsledků a nezbytných předpokladů pro dlouhodobou udržitelnost podniku 

Navrhneme možná řešení zainteresovaným stranám včetně souboru opatření v podobě rámcového časového  a věcného harmonogramu 

 • Vzájemně integrované akční plány revitalizace, restrukturalizace nebo reorganizace
 • Asistence při implementaci, interim management klíčových rolí a projektového nebo programového řízení