Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Měsíční aktuality v oblasti DPH a EET

05 března 2021

1. Brexit - Vracení DPH z Velké Británie za rok 2020 pouze do konce března 2021

Upozorňujeme plátce DPH, že 31. března 2021 je nejzazší lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH, která byla zaplacena ve Spojeném království během roku 2020. Zkrácení obvyklé lhůty (30. září) souvisí s vystoupením Velké Británie z EU. K podání těchto žádostí slouží elektronický daňový portál www.daneelektronicky.cz. Finanční správa doporučuje plátcům nenechávat podání žádosti na poslední chvíli a raději řešit s dostatečným předstihem jak získání přístupu do aplikace pro vracení daně, tak i samotné podání žádosti. Po 31. březnu 2021 bude sice i nadále možné o vrácení DPH z Velké Británie za rok 2020 požádat, nicméně již přímo u britské daňové správy. Bližší informace o tom, jak žádost podat, naleznete zde. S případnými dotazy kontaktujte kohokoliv z našich specialistů. S vyřizováním žádosti o vrácení DPH vám rádi pomůžeme.

 

2. Ministerstvo financí 2. 3. 2021 zveřejnilo ve Finančním zpravodaji 13/2021 rozhodnutí
o dalším prominutí příslušenství DPH

Prominutí se týká:

  • pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021;
  • pokuty za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt povinen podat do konce března 2021;
  • pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za měsíc únor;
  • pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021;
  • úroku z prodlení vzniklého na DPH za zdaňovací období únor 2021 (pokud již nebyl prominut dřívějším rozhodnutím MF zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020)

Výše uvedené však platí pouze v případě, že ke splnění povinnosti podat tato daňová tvrzení a k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, dojde nejpozději dne 15. 4. 2021!

Plátci DPH tak mohou podat svá přiznání a kontrolní hlášení za měsíc únor 2021 a zaplatit eventuální daňovou povinnost do 15. dubna 2021 (místo běžného termínu do 25. března) bez rizika jakýchkoliv sankcí. Podrobnosti naleznete ve Finančním zpravodaji 13/2021.

 

3. Zpřesnění výkladu prominutí DPH u testů a vakcín proti COVID-19

Jak jsme již informovali v prosincových novinkách, Ministerstvo financí promíjí DPH u dodání očkovacích látek a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 vFinanční správa 17. 12. 2020 zveřejnila Informaci. Nyní vydala Finanční správa Dodatek, ve kterém doplňuje a upřesňuje některé nejasné skutečnosti k praktickému postupu při uplatnění a také k častým dotazům. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení výše DPH, přičemž na dokladu je doporučeno uvést údaj „daň prominuta“. uplatňován od 1. 3. 2021.

 

4. Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27. 1. 2021 – Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem

Cílem tohoto KOOV je objasnit, kdy je prodej majetku předmětem daně, pokud tento majetek není obchodním majetkem a k ekonomické činnosti se používá částečně nebo vůbec.

Závěr KOOV:

Prodej majetku není předmětem daně v případě, že prodávající tento majetek nenabyl
v postavení osoby povinné k dani, od počátku si zvolil, že si jej ponechá v soukromých aktivech (tj. mimo množinu obchodního majetku), a po celou dobu, během níž tento majetek vlastní, projevuje tuto svou vůli, což vyjadřuje tím, že

  1. jej nevložil do obchodního majetku pro účely DPH a
  2. neeviduje ho v evidenci obchodního majetku pro účely DPH a
  3. při jeho nákupu neuplatnil nárok na odpočet daně na vstupu,

ačkoli jej před prodejem zčásti používal pro ekonomickou činnost.

To platí za předpokladu, že při prodeji prodávající nepodnikal aktivní kroky, které využívají běžní obchodníci. Vždy by mělo být přihlédnuto ke všem okolnostem daného případu, včetně posouzení, zda není skutečný stav zastírán navenek deklarovaným stavem formálně právním.

Celý zápis z jednání Koordinačního výboru naleznete zde. Doporučujeme se seznámit s konkrétními příklady. Většina příkladů lze aplikovat především na fyzické osoby nebo veřejnoprávní instituce, avšak nejméně v jednom případě lze také neuplatnit DPH na výstupu při prodeji majetku obchodní korporací.

 

5. Vybraná judikatura SDEU (02/2021)

C ‑ 604/19 Gmina Wrocław – přeměna práva stavby k nemovité věci na plné vlastnické právo

Úplatná přeměna práva stavby k nemovité věci na vlastnické právo, kterou uskuteční město na základě vnitrostátní zákonné úpravy, představuje dodání zboží (převod vlastnického práva k majetku za platbu odškodného). S ohledem na skutečnost, že přeměna umožnila městu získávat
z dotčeného majetku pravidelný příjem, je toto plnění ekonomickou činností. V rámci této přeměny město vystupuje jako osoba povinná k dani.

C ‑ 712/19 Novo Banco – daň hrazená úvěrovými institucemi ze zůstatku klientských vkladů

Španělské úvěrové instituce, které mají střediska nebo pobočku v Andalusii, jsou povinny hradit speciální daň z vkladů, jež u nich mají uloženy jejich klienti. SDEU řešil, zda takováto daň není v rozporu s DPH směrnicí, dle níž jsou vklady osvobozeny od daně.

SDEU uvedl, že dle DPH směrnice členský stát může vybírat daně z pojistných smluv a ze sázek a her, spotřební daně, kolkovné a jakékoliv další daně, dávky nebo poplatky, které nemají povahu daně z obratu, pokud jejich výběr nevede při obchodu mezi členskými státy ke vzniku formalit spojených s překračováním hranic.

SDEU rozhodl, že daná daň nevykazuje základní znaky DPH, jelikož úvěrové instituce ji musí hradit
z důvodu držení vkladů uskutečněných jejich klienty, a nikoli z důvodu obchodních operací spočívajících ve vkladech. Nelze se tedy domnívat, že se uplatní na plnění, jejichž předmětem jsou zboží nebo služby. Další odlišnosti od DPH jsou uvedeny v rozsudku.

 

 

Aktuality: 1/2021

1. Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Připomínáme, že s účinností od 1. ledna 2021 vstoupilo v platnost ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH omezující možnost zdanění pronájmu vybraných nemovitých věcí. Plátce se sice i nadále může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň na výstupu, nicméně tato volba je omezena v případech, kdy předmětem nájmu jsou nemovité věci určené pro trvalé bydlení. Toto nové omezení možnosti zdaňovat nájem nemovité věci dopadá i na smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2021. Upozornění na negativní konsekvence přinášíme zde. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí zde.

2. Brexit

Dne 31. prosince 2020 skončilo přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU. Spojené království je nyní formálně třetí zemí a právo EU se ve Spojeném království již neuplatňuje. To znamená, že se na obchod mezi Spojeným královstvím a EU vztahují celní postupy a formality. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále uplatňují pravidla platná pro členské státy EU. Pozor, výjimka týkající se Severního Irska se nevztahuje na obchod se službami. Bližší informace naleznete v Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

3. Vrácení nadměrného odpočtu bez žádosti

Novela daňového řádu od 1. ledna 2021 přináší kromě institutu zálohy na daňový odpočet také další příjemnou novinku pro plátce DPH týkající se vratitelného přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, v jehož důsledku vznikne vratitelný přeplatek, nově již nemusí žádat správce daně o vrácení přeplatku. Přeplatek by měl být vrácen automaticky. Dříve se podle § 105 zákona o DPH přeplatek z nadměrného odpočtu nevracel, pokud vznikl na základě dodatečného vyměření. To už však neplatí. Nyní se dle novely daňového řádu vztahuje vracení vratitelného přeplatku bez žádosti jak na vyměření na základě řádného přiznání, tak i na základě dodatečného. Minimální výše vratitelného přeplatku se zvýšila z původních 100 Kč na 200 Kč.

4. Finanční správa 15. 1. 2021 zveřejnila Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti).

Jelikož od 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.), byla provedena aktualizace informací pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku.

5. Finanční správa 2. 2. 2021 zveřejnila Informaci k promíjení DPH při dodání respirátorů.

Ministryně financí v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 promíjí DPH za dodání zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021. Prominutí DPH se zjednodušeně týká filtračních polomasek a respirátorů, které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost. Nevztahuje se na obyčejné roušky. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad bez DPH (je doporučeno uvést údaj „daň prominuta“). Pokud dodavatel na daňovém dokladu uvede DPH (i přes prominutí), je povinen tuto daň přiznat a odvést, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Připomínáme, že současně zůstává v platnosti prominutí DPH u dodání očkovacích látek a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 dodaných v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 (viz Finanční zpravodaj 35/2020).

6. Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb

Evidence tržeb je v důsledku vyhlášení nouzového stavu kvůli šířením nemoci COVID-19, pozastavena do 31. prosince 2022. Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob je umožněno uplatnit jednorázovou slevu na evidenci tržeb, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000 Kč. Sleva na evidenci tržeb může být uplatněna pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. To znamená, že slevu na EET lze uplatnit v daňovém přiznání pouze jednou, a to za první rok, ve kterém jste ji museli zavést. Nelze ji přesunout do dalšího zdaňovacího období. Poplatníci, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají tedy nárok na uplatnění slevy na evidenci tržeb již za zdaňovací období roku 2020. Více informací k uplatnění slevy naleznete zde.

7. Vybraná judikatura SDEU (01/2021)

C ‑ 288/19 QM – bezúplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci

SDEU konstatoval, že pokud je zaměstnanci umožněno využívat vozidlo pro soukromé účely, při jehož pořízení zaměstnavatel neuplatnil odpočet daně, a to za situace, kdy zde neexistuje jakákoliv úplata, které by se musel zaměstnanec v dané souvislosti vzdát, pak takovéto plnění nemůže být posuzováno jako poskytnutím služby za úplatu. Bezúplatné přenechání vozidla by mohlo být považováno za zdanitelnou službu pouze v případě, pokud by zaměstnavatel při pořízení vozidla uplatnil nárok na odpočet daně.

C ‑ 655/19 LN - prodej majetku v rámci/mimo rámec ekonomické činnosti

SDEU uvedl, že transakce, jejímž prostřednictvím získá určitá osoba v dražbě nemovitost zabavenou v exekučním řízení zahájeném za účelem vymožení svých pohledávek a následně tuto nemovitost prodá, nepředstavuje sama o sobě ekonomickou činnost. Spadá pod pouhý výkon vlastnického práva, jakož i řádnou správu soukromého majetku, takže se nejedná o ekonomickou činnost a tuto osobu nelze na základě uvedené transakce považovat za osobu povinnou k dani.

C ‑ 501/19 UCMR – ADA – poplatky hrazené za veřejné zpřístupnění hudebních děl

Autor hudebního díla, který poskytuje nevýhradní licenci k veřejnému zpřístupnění svého díla za poplatek mu hrazený organizátorem koncertů přes organizaci kolektivní správy autorských práv, poskytuje službu za úplatu a je tedy osobou povinnou k dani. Existuje zde právní vztah, na jehož základě autor umožňuje užívání díla uživateli, který na oplátku platí poplatek za užívání požadovaného díla dané organizaci. Existuje zde tedy přímá souvislost mezi poskytnutou službou a příslušnými poplatky. SDEU uvedl, že organizace kolektivní správy, která vybírá poplatky vlastním jménem, avšak na účet autorů, vystupuje v dané struktuře jako komisionář.

 

Archiv: Mesíční aktuality v oblasti DPH a EET 2020