Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Měsíční aktuality v oblasti DPH a EET

04 května 2020

SNÍŽENÍ SAZEB DPH OD 1. KVĚTNA 2020

Ministerstvo financí ČR informuje o snížení sazeb DPH na 10 % u vybraných plnění.
Přehled zboží a služeb, na které se od 1. května 2020 vztahuje snížená 10% sazba DPH:

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (původně 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (původně 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (původně 21 %)
 • Opravy jízdních kol (původně 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (původně 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (původně 15 %), a to včetně točeného piva (původně 21 %). Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak to umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.*
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (původně 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (původně 15 %)
 • Pitná voda z vodovodu, včetně teplé vody (původně 15 %)*
 • Elektronické knihy a audioknihy (původně 21 %)*
 • Půjčování knih (původně 21 %)
 • Omalovánky, mapy (původně 15 %)

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/od-1-kvetna-se-snizuje-dph-na-10--u-siro-38372

 *Detailněji:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/INFORMACE_sazby_dane_od_1_5_2020_FINAL.pdf

VÝZNAMNÁ AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SDEU

Rozsudek C-48/19 – Osvobození zdravotních služeb poskytovaných přes telefon

SDEU rozhodl, že také u telefonicky poskytovaných poradenských služeb v oblasti zdraví a nemoci lze uvažovat o osvobození od daně. Je ale třeba splnit dvě podmínky:

 • Konzultace musí především sledovat terapeutický účel, kterým je např. vysvětlování zdravotního stavu, navrhování změn v léčbě a užití léků daného pacienta. Nemůže se jednat o obecné poskytování informací o nemocech a léčbě.
 • Odbornost a kvalitativní úroveň odborníků, kteří tyto telefonické služby poskytují, musí být rovnocenná s jinými poskytovateli lékařské péče.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224112&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5841363

Rozsudek C-94/19 – Pronájem pracovní síly jako předmět daně

SDEU došel k názoru, že z pohledu DPH i u institutu dočasně přiděleného zaměstnance existuje přímá vazba mezi plněním a její protihodnotou, a to bez ohledu na způsob a kalkulace ceny. Což znamená, že plnění ve formě dočasného přidělení zaměstnance je vždy předmětem daně. Tento rozsudek je v rozporu s dosavadní správní praxí v ČR, kde se dočasné přidělení zaměstnance dle ustanovení zákoníku práce, tj. především kalkulace ceny na úrovni nákladů, nepovažuje za předmět daně. V souladu s judikaturou SDEU doporučujeme fakturaci za dočasně přidělené zaměstnance považovat za předmět daně.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=04DFA1EC149A6344A82B98224437E97C?text=&docid=224341&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5841138

PROMINUTÍ UPLATNĚNÍ DPH PŘI BEZÚPLATNÉM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB VYBRANNÝM SUBJEKTŮM

Ministerstvo financí ČR promíjí uplatnění DPH od 12. 3. 2020 do konce nouzového stavu za bezúplatné:

 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky,
 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby zařízení sociálních služeb,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby zařízení sociálních služeb.

Podrobněji: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-7-2020-38161

PODMÍNKY PRO OSVOBOZENÍ OD CLA A DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ ZE TŘETÍ ZEMĚ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ ZPŮSOBENÉ COVID-19

Finanční správa ČR vydala informaci, jejímž cílem je podat souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobené COVID-19.

Osvobodit od cla a zároveň od DPH lze pouze zboží dovážené ze třetí země:

1. státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, přičemž platí, že

a. zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti s pandemií, způsobené COVID-19 (např. roušky poskytnuté zdarma občanům), nebo

b. zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů;

2. záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (např. lékařské zařízení);

3. soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také soukromá osoba;

4. jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR.

Dále lze uplatnit pouze osvobození od cla (nikoli však DPH) na zboží dovážené ze třetí země:

1. zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a zdravotním výzkumným ústavem, pokud jsou splněny určité podmínky.

Podrobnosti: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/2020-04-07_Informace-osvobozeni-od-cla-a-DPH.pdf

TERMÍN NÁBĚHU POSLEDNÍCH FÁZÍ EET

Jelikož se zdá, že 17. 5. 2020 je posledním dnem nouzového stavu, odložení náběhu posledních fází EET skončí 17. 8. 2020. Z toho vyplývá, že 18. 8. 2020 se jeví být dnem, kdy téměř všichni poplatníci daně z příjmů budou muset povinně evidovat hotovostní tržby. Nicméně je také možné, že v souladu s návrhem Vlády ČR bude odložení trvat až do konce letošního roku. Tento návrh však musí posvětit ještě Parlament ČR. 

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0048-2020.pdf