IFRS:

IFR Bulletin 2018/01

15 června 2018

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Aktuální vydání IFR bulletinu (č. 2018/01) shrnuje závěry Výboru pro interpretace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) nad náměty, které se rozhodl nezařadit do své agendy. Tento IFR Bulletin zahrnuje výstupy z jednání Výboru IFRIC konaných v lednu a březnu 2018. Přestože tyto závěry Výboru IFRIC nepředstavují závazné postupy pro účetní výkaznictví dle IFRS, jsou odbornou veřejností přijímány jako důležitý informací zdroj pro výklad dotčených standardů.

Většina závěrů Výboru IFRIC z ledna a března 2018 vysvětluje některé aspekty nových standardů IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje. Další oblasti, ke kterým se Výbor IFRIC vyjádřil, patří: Klasifikace krátkodobých úvěrů ve výkazu peněžních toků a Vklady dlouhodobého hmotného majetku do jednotek pod podstatným vlivem.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins