Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Novela daňového řádu – přehled změn

09 ledna 2020

V legislativním procesu, se kromě mnoha dalších (například významná novela zákona o obchodních korporací), rovněž nachází novela daňového řádu. Ukončení legislativního procesu se očekávání zhruba v polovině letošního roku.

Ministerstvo financí tuto novelu prezentuje v souvislosti s projektem Moje daně (moderní a jednoduché). Nebo občas také jako online finanční úřad. Systém by měl umožňovat podobný náhled na správu svých daňových povinností, které je obdobné náhledu internetovému bankovnictví. Pro nás budou zajisté zajímavější zcela jiné změny, které novela obsahuje. Je třeba podotknout, že jsou na jedné straně pozitivní (například výrazné zjednodušení uplatňování plných mocí pro podání daňových přiznání), nicméně na druhé straně novela obsahuje i množství změn, které jsou zajisté v neprospěch daňových subjektů (například zavedení korespondenčního způsobu zahájení a ukončení daňové kontroly).

Jaké jsou hlavní změny, které s největší pravděpodobností novela v průběhu roku 2020 přinese?

  • Mírnější sankce – snížení úroku z prodlení z 14 % p.a + repo sazba na úroveň 8 % p.a. + repo sazba (dle podmínek občanského zákoníku), a to oboustranně, tzn. jak u úroků hrazených daňovým subjektem v případě jeho vzniku správci daně, tak i úroků hrazených správcem daně daňovému subjektu. Od toho se bude odvíjet i úrok z posečkání daně, který bude činit½ úroku z prodlení.
  • Záloha na daňový odpočet - nadměrné odpočty u daně z přidané hodnoty, u kterých vznikne nově možnost vyplácení záloh. Novela počítá s povinností vyplatit výši části nadměrného odpočtu, která není sporná (alespoň 10 tis. Kč). V návaznosti na zavedení záloh na daňové odpočty je však v novele plánováno prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů, což může mít z hlediska cash flow významně negativní dopad. Jedná se o prodloužení vracení odpočtu o 15 dnů oproti současnému stavu, které má napomoci správci daně, aby posoudil, která část odpočtu je sporná.
  • Změny ve lhůtách - dochází k prodloužení o 1 měsíc u tříměsíční lhůty, a to v případě podání daňového přiznání elektronicky a to i bez zpracování daňovým poradcem. Zruší se ovšem tzv. toleranční lhůty (u podání 5 pracovních dní a u zaplacení o 4 pracovní dny). Z hlediska zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku se zkracuje lhůta pro elektronické podání žádosti o vrácení přeplatku o polovinu oproti stávajícímu stavu, tj. z 30 na 15 dní.
  • Z důvodů občasných obstrukcí daňových subjektů bude možné daňovou kontrolu nově zahajovat doručením oznámení o zahájení daňové kontroly daňovému subjektu. K doručení může dojít přímo při jednání (typicky při faktické kontrole u daňového subjektu), ale též korespondenčně. Podobně i ke změně rozsahu kontroly a výsledků kontrolních zjištění.
  • V rámci předloženého návrhu zákona se navrhuje umožnit, aby na žádost daňového subjektu bylo pro účely tvorby daňového identifikačního čísla připuštěno namísto rodného čísla fyzické osoby využít tzv. vlastního identifikátoru správce daně
  • Jako „kompenzaci“ za ztrátu benefitu spočívajícího v toleranci pozdního podání při prodlení až 5 pracovních dnů se navrhuje zvýšit minimální hranici pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 500 Kč.
  • Dále se úrok z prodlení nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1.000 Kč.