Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Povinnost oznámit uzavření kontraktu dávajícího vzniknout stálé provozovně

16 března 2020

Lenka Lopatová , Manažerka – převodní ceny |

Povinnost oznámit svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu, na jehož základě může zahraniční společnosti na území České republiky vzniknout stálá provozovna, je často opomíjenou povinností. Zákon o daních z příjmů přitom její splnění vyžaduje ve lhůtě „neprodleně“, přičemž v případě porušení této povinnosti může být správcem daně uložena pokuta. Nový pokyn Generálního finančního ředitelství, který byl vydán na konci roku 2019, se problematice vzniku stálých provozoven věnuje detailněji.

V pokynu se uvádí, že povinnost oznámit uzavření kontraktu se zahraničním podnikem vzniká dokonce bez ohledu na to, zda zahraničnímu podniku na území České republiky stálá provozovna skutečně vznikne či nikoliv. Jako příklad je popsána situace, kdy zahraniční podnik poskytuje české obchodní korporaci na území České republiky služby, u kterých smlouva o zamezení dvojímu zdanění nedává České republice právo srazit daň z odměny plynoucí ve prospěch zahraničního poskytovatele služeb. Pokud odměna za poskytované služby v daném kalendářním měsíci přesáhne 100 000,- Kč je česká obchodní korporace povinna podat oznámení, ve kterém identifikuje poskytovatele služeb. To, že stanovená hranice je velmi nízká a v konečném důsledku povede k nadměrné administrativní zátěži, je zřejmé již nyní z přílohy č.12 daňových přiznání celé řady našich klientů. Příloha č. 12 na samostatném řádku zachycuje objemy služeb nakoupených od zahraničních podniků v rámci skupiny. Oznamování příjmů plynoucích těmto spojeným osobám cestou dalšího tiskopisu zasílaného každý měsíc správci daně je duplicitním splněním téže povinnosti. Nezbývá tak než doufat, že v dohledné době dojde ke slibované  novelizaci dotčených ustanovení a hranice bude významným způsobem navýšena.

Oznamovací povinnost však není stěžejním bodem pokynu. Pokyn si především klade za cíl sjednotit postup zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, přičemž hned na úvod zmiňuje potřebu respektovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které v mnoha případech obsahují naprosto odlišná znění článku 5, v němž je řešena definice a okamžik vzniku stálé provozovny. Definice stálé provozovny uvedená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je vždy nadřazena definici v tuzemském daňovém předpisu. Pouze v případě států, se kterými smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřena není, je relevantní výhradně definice dle tuzemského zákona.

Co se týká okamžiku vzniku stálé provozovny, je třeba si pamatovat, že stálá provozovna nemá právní subjektivitu, nelze ji tudíž založit. Stálá provozovna vzniká v okamžiku splnění kritérií tak, jak jsou tato definována ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění nebo v tuzemském předpisu, pokud smlouva neexistuje.

V praxi se nejčastěji setkáváme se dvěma typy stálých provozoven a to s kamennou stálou provozovnou a se službovou stálou provozovnou.

Kamenná stálá provozovna vzniká v okamžiku, kdy zahraniční podnik začne k výkonu své činnosti na území České republiky využívat prostory, jako jsou kanceláře, haly, dílny, stánky na tržišti, a to bez ohledu na to, na základě jakého smluvního vztahu jsou tyto prostory zahraničním podnikem využívány.

Pro vznik službové stálé provozovny je zapotřebí splnění časového testu, a to za předpokladu, že poskytování činnosti není vázáno na konkrétní pevné místo. Výklad definice službové stálé provozovny přináší v praxi problémy zejména ve vztahu ke starším smlouvám o zamezení dvojího zdanění jako je smlouva s Německem. Zde definice službové stálé provozovny zcela absentuje a tak s odkazem na článek 3 smlouvy se nabízí jako řešení použití definice z tuzemského zákona o daních z příjmů.

Jako příklad službové stálé provozovny nový pokyn uvádí poskytování manažerských služeb, kdy vyslaní zaměstnanci zahraničního mateřského podniku poskytují české obchodní korporaci služby spočívající v zaškolení personálu pro účely výroby nového produktu, a poskytování těchto služeb přesáhne dobu 6 měsíců. Odměny za manažerské služby poskytované zahraničními podniky ve skupině jsou jedním z nejčastěji prověřovaných nákladů v rámci daňových kontrol. Avšak zatímco doposud jsme byli zvyklí, že se správci daně zaměřují pouze na prokázání skutečného rozsahu poskytnutých služeb, v poslední době přibývá případů, kdy prověřují podmínky vzniku stálé provozovny.

Důvodem ke změně přístupu správce daně je mnohdy výše ziskové přirážky, jež byla uplatněna při stanovení odměny za poskytnuté manažerské služby. Pokud se správci daně podaří prokázat splnění podmínek pro vznik službové stálé provozovny, má Česká republika nárok na zdanění příjmů plynoucích z poskytovaných služeb, jakož i na zdanění mezd vyslaných zaměstnanců zahraniční společnosti, jejichž délka pobytu v České republice dala vzniknout službové stálé provozovně.

Doporučuji proto věnovat náležitou pozornost uzavíraní smluv, na jejichž základě jsou do České republiky vysílání zaměstnanci poskytující služby manažerského typu a pro případnou kontrolu daňových povinností za rok 2019 mít připraveny podklady, ze kterých bude zřejmý skutečný rozsah činností, jež na území České republiky vyslaní pracovníci ve prospěch české obchodní korporace vykonávali. Pouze tak lze získat přiměřenou jistotu, zda Vám vznikla povinnost ohlásit uzavření kontraktu.