Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
 • Velký přehled daňových dopadů Brexitu
Tax News:

Velký přehled daňových dopadů Brexitu

18 února 2020

Petr Linx , Manažer daňového oddělení |
Monika Lodrová , Manažerka daňového oddělení |

Velká Británie opustila Evropskou unii 31. ledna 2020. Nyní následuje minimálně roční přechodné období, kdy bude země fungovat v podobném režimu jako členské státy EU. Během tohoto období se budou muset britské firmy připravit na ztrátu členství na jednotném evropském trhu. Brexit pro ně může znamenat vedle přirozených rizik také zajímavé obchodní příležitosti. Z odchodu Británie navíc mohou profitovat také české firmy a stát.

Finanční správa dne 31. 1. 2020 vydala Informaci k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU.

Tato informace upozorňuje na přechodné období, které bude trvat do 31. 12. 2020 a které bylo stanoveno před mnoha roky, kdy se začalo jednat o vystoupení Velké Británie z EU. Nyní se ukazuje, že toto období může být příliš krátké.

Připravili jsme pro Vás přehled daňových dopadů z hlediska daně z příjmů právnických i fyzických osob a nepřímých daní. Během následujících deseti měsíců doporučujeme přehodnotit nastavení obchodních vztahů, finančních toků a korporátních struktur a provést implementaci změn pro všechny podnikatelské skupiny, které vstupují do jakýchkoliv transakcí s Velkou Británií.

 

Daň z příjmů právnických osob

V průběhu přechodného období budou z hlediska daně z příjmů platit následující předpoklady:

 • Velká Británie je považována za členský stát EU.
 • Daňoví rezidenti Velké Británie jsou považováni za poplatníky, kteří jsou rezidenti EU.
 • Pro zdanění vybraných druhů příjmů – dividend, úroků a licenčních poplatků – plynoucích z jednoho státu do druhého platí stejná pravidla zakotvená v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) jako doposud.

Níže uvádíme ilustrační příklady, které popisují postup zdanění vybraných příjmů v průběhu přechodného období:

 • Dividendy, úroky a licenční poplatky
  • Pro příjmy plynoucí z jednoho státu do druhého z titulu podílu na zisku, převodu podílu ve společnosti, licenčních poplatků a úroků se v přechodném období nadále bude moci využít osvobození, a to v souladu s naplněním podmínek § 19 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

 

A) Podíly na zisku

Situace: Daňovému rezidentovi ČR bude vyplacen podíl na zisku od daňového rezidenta Velké Británie

 

Situace: Daňovému rezidentovi Velké Británie bude vyplacen podíl na zisku od daňového rezidenta ČR

V souladu s ustanovením § 19 odst. 9 bod 4 ZDP, bude moci být aplikováno osvobození z titulu podílu na zisku a příjmů z převodu podílu na obchodní korporaci také po uplynutí přechodného období, neboť ve vztahu k Velké Británii bude naplněna podmínka minimální sazby korporátní daně ve výši 12 %.

 

B) Licenční poplatky  

Situace: Daňovému rezidentovi Velké Británie poplyne licenční poplatek od daňového rezidenta ČR

 

Situace: Daňovému rezidentovi Velké Británie poplyne úrok z úvěrového finančního nástroje od daňového rezidenta ČRDaňový rezident ČR

 

 

Po uplynutí přechodného období se na Velkou Británii bude hledět jako na stát, který není členem EU a nebude tak již možné uplatnit osvobození výše uvedených příjmů. Za rozhodující okamžik pro správné určení, zda daný příjem stále spadá do přechodného období, či již nikoliv, lze považovat:

 • v případě podílu na zisku – datum rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu na zisku, příp. okamžik, kdy má být provedena srážka daně
 • jinak okamžik, kdy má být provedena srážka daně. 

Bezúplatná plnění – dary V případě, že český daňový rezident poskytne v přechodném období dar v zákoně definovanému subjektu – rezidentovi Velké Británie – bude možné si tento dar uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně dle § 20 odst. 8 ZDP.

Rozhodující pro možnost uplatnění daru jakožto odčitatelné položky je datum účinnosti darovací smlouvy.

 

Daň z příjmů fyzických osob a sociální zabezpečení

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení je po přechodné období na osoby z Velké Británie pracující na území ČR nahlíženo stejně jako na občany EU. Platí pro ně tedy stejná práva a povinnosti, jako doposud.

V oblasti sociálního zabezpečení nadále platí princip jediného pojištění v rámci evropské koordinace. Stále je tak možné žádat o formulář A1 určující příslušnost k právním předpisům.

Jaká budou pravidla po skončení přechodného období, tedy od počátku roku 2021, zatím není jasné.

 

Daň z přidané hodnoty

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty („DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. Například pro případy

 • vrácení daně podle § 82 zákona o DPH,
 • intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,
 • režimu jednoho správního místa (MOSS),
 • ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.),

platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy Evropské unie.

O postupu po 1. 1. 2021 budeme informovat jakmile budou definitivně vyjasněny podmínky.