• Transferové ceny

Transferové ceny

Za transferové ceny se považují ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně spojenými subjekty. Tyto ceny by na základě požadavků českých daňových zákonů měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty v obdobném vztahu.

Mezi typické příklady transakcí v rámci skupiny spojených osob patří např.:

 • prodej meziproduktů, hotových výrobků či zboží
 • poskytování služeb
 • poskytování licencí k nehmotnému majetku
 • prodej či nájem nemovitostí nebo movitého majetku
 • financování a poskytování finančních zdrojů
 • poskytování záruk, případně jiných forem zajištění apod.

V rámci problematiky transferových cen poskytujeme služby v následujících oblastech:

 • Tým odborníků BDO má bohaté zkušenosti se sestavováním dokumentací k transferovým cenám pro střední a velké tuzemské i mezinárodní skupiny. Dokumentace zpracováváme ve standardu dle doporučení OECD či české daňové správy, stejně jako ve formě znaleckého posudku. Následně jsme samozřejmě připraveni takovou dokumentaci před správcem daně obhájit
 • V rámci poradenských služeb jsme připraveni asistovat při nastavování systému a metodiky vnitroskupinových transakcí, včetně zastupování klienta jak před správcem daně, tak při jednání s nadnárodními centrálami ohledně specifik českého daňového a legislativního prostředí
 • Asistence při zajištění závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami. Možnost získání závazného posouzení nabývá v současné době silně na významu, a to včetně závazného posouzení způsobu stanovení základu daně stálé provozovny daňového nerezidenta. Naše služby spočívají v sestavení žádosti včetně potřebných dokumentací a souvisejících jednání se správcem daně
 • Zastupování při daňové kontrole transferových cen
 • Spolupráce při mezinárodních daňových sporech souvisejících s oblastí transferových cen s ohledem na aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a tzv. arbitrážní konvenci