This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Zastupování v rámci kontrol dotačních projektů

Zastupování v rámci kontrol dotačních projektů

S přidělením dotace je obvykle spojena řada povinností, které z dotačního projektu vyplývají. Dotační projekt může kontrolovat řada orgánů a organizací a to českých i evropských. Ke kontrolám dochází v průběhu realizace projektu, jeho udržitelnosti i po jeho skončení. Daňová správa je oprávněna provádět kontroly odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to včetně prověřování skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Tuto kontrolní činnost vykonává správce daně s využitím daňového řádu. Správce daně je tedy oprávněn kontrolovat, zda daňový subjekt postupuje při plnění svých daňových povinností v souladu se všemi daňovými zákony, včetně povinností ve vztahu k případnému porušení rozpočtové kázně.

Daňová správa za tímto účelem zahajuje u daňových subjektů, které jsou příjemci těchto dotací, daňové kontroly. Bohužel daňová správa často postupuje na hraně právního postupu umožněného daňovým řádem a dalšími obecně platnými předpisy. Jednání s příslušným finančním úřadem tak znamená pro podnikatelské subjekty složité a vyčerpávající řízení, které klade na jeho účastníka náročné požadavky na specifické a detailní znalosti projednávané problematiky, orientování se v právních předpisech a v otázkách plnění souvisejících administrativních a jiných povinností.

 

Za tímto účelem nabízíme profesionální služby daňového procesního poradenství a zkušenosti ze zastupování klientů v obdobných případech, které mohou mít zásadní roli v probíhajícím daňovém či soudním řízení, zejména mohou významně ovlivnit výsledek takového řízení ve váš prospěch.

Jak Vám můžeme pomoci

  • Jsme připraveni Vás aktivně v průběhu daňové kontroly zastupovat a hájit Vaše zákonná a ústavně zaručená práva a dbát na zajištění legality řízení. Současně nabízíme veškeré služby s tím spojené a navazující.
  • Zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků.
  • Zastupování při soudním přezkumu rozhodnutí správce daně.
  • Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.
  • Zpracování ústavních stížností a podání orgánům EU.