• Zastupování v rámci kontrol dotačních projektů

Zastupování v rámci kontrol dotačních projektů

S přidělením dotace je obvykle spojena řada povinností, které z dotačního projektu vyplývají. Dotační projekt může kontrolovat řada orgánů a organizací a to českých i evropských. Ke kontrolám dochází v průběhu realizace projektu, jeho udržitelnosti i po jeho skončení. Daňová správa je oprávněna provádět kontroly odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to včetně prověřování skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Tuto kontrolní činnost vykonává správce daně s využitím daňového řádu. Správce daně je tedy oprávněn kontrolovat, zda daňový subjekt postupuje při plnění svých daňových povinností v souladu se všemi daňovými zákony, včetně povinností ve vztahu k případnému porušení rozpočtové kázně.

Daňová správa za tímto účelem zahajuje u daňových subjektů, které jsou příjemci těchto dotací, daňové kontroly. Bohužel daňová správa často postupuje na hraně právního postupu umožněného daňovým řádem a dalšími obecně platnými předpisy. Jednání s příslušným finančním úřadem tak znamená pro podnikatelské subjekty složité a vyčerpávající řízení, které klade na jeho účastníka náročné požadavky na specifické a detailní znalosti projednávané problematiky, orientování se v právních předpisech a v otázkách plnění souvisejících administrativních a jiných povinností.

 

Za tímto účelem nabízíme profesionální služby daňového procesního poradenství a zkušenosti ze zastupování klientů v obdobných případech, které mohou mít zásadní roli v probíhajícím daňovém či soudním řízení, zejména mohou významně ovlivnit výsledek takového řízení ve váš prospěch.

Jak Vám můžeme pomoci

  • Jsme připraveni Vás aktivně v průběhu daňové kontroly zastupovat a hájit Vaše zákonná a ústavně zaručená práva a dbát na zajištění legality řízení. Současně nabízíme veškeré služby s tím spojené a navazující.
  • Zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků.
  • Zastupování při soudním přezkumu rozhodnutí správce daně.
  • Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.
  • Zpracování ústavních stížností a podání orgánům EU.