Tax News:

Měsíční aktuality v oblasti DPH a EET 2020

06.01.2021

Petr Linx, Senior Manager |

Akluality naleznete zde

Aktuality: 12/2020

1. Finanční správa 18. 12. 2020 zveřejnila Informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021.

Podle ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH účinného od 1. 1. 2021 se plátce sice i nadále může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň na výstupu, nicméně nově jsou stanoveny výjimky z této možnosti uplatnění daně na výstupu. Toto nové omezení možnosti zdaňovat nájem nemovité věci dopadá i na smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2021. Upozornění na negativní konsekvence přinášíme zde.

2. Finanční správa 17. 12. 2020 zveřejnila Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stane od 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

3. Finanční správa 17. 12. 2020 zveřejnila Informaci k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí DPH u dodání očkovacích látek a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 v období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022

Více informací naleznete ve Finančním zpravodaji 35/2020.

4. Finanční správa 1. 1. 2021 zveřejnila Informaci k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021.

Od 1. ledna 2021 vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH (pořízení nového dopravního prostředku), a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

5. Vybraná judikatura SDEU (12/2020)

C ‑ 346/19 Y-GmbH – žádost o vrácení daně neobsahující pořadové číslo faktury

SDEU konstatoval, že pokud žádost o vrácení DPH neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující identifikovat fakturu, je správce daně povinen považovat žádost za podanou a posoudit ji. Při posouzení je správce daně oprávněn (pokud nemá již k dispozici originál nebo kopii faktury) požadovat sdělení pořadového čísla, které jednoznačně identifikuje fakturu. Není-li jeho žádosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce, je oprávněn žádost o vrácení DPH zamítnout.

C ‑ 656/19 BAKATI PLUS - osvobození dodání zboží při vývozu, „zboží, které má být odneseno
v osobních zavazadlech cestujících“

SDEU uvedl, že pro účely osvobození od daně nelze pod pojem „zboží, které má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících“ podřadit zboží, jež zahraniční osoba přepravuje mimo EU za účelem dalšího prodeje ve třetí zemi. Dále Soud uvedl, že je-li dodáno zboží, jež opustilo území EU, a tuto skutečnost dodavatel prokáže, pak se jedná o vývoz zboží. Nedodržení celních formalit použitelných na vývoz nemůže vést ke ztrátě nároku na osvobození při vývozu.

C ‑ 488/18 Golfclub Schloss Igling – výklad pojmu „neziskový subjekt“ pro účely osvobození služeb souvisejících se sportem

Čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrnice nestanoví povinnost členských států osvobodit všechny služby, které úzce souvisí s provozováním sportu. Daný článek nemá přímý účinek, to znamená, že pokud právní úprava členského státu osvobozuje od DPH pouze omezený počet služeb souvisejících se sportem, nemůže se neziskový subjekt uvedeného ustanovení přímo dovolávat před vnitrostátními soudy. SDEU dále poukázal, že pojem „neziskový subjekt“ ve smyslu tohoto ustanovení nesmí dosahovat zisk určený k rozdělením svým členům. To platí po celou dobu jeho existence. V případě svého zániku tedy nemůže rozdělit svým členům zisk, kterého dosáhl a který přesahuje jimi splacené vklady do základního kapitálu (resp. tržní hodnotu vkladů).

 

 

Aktuality: 11/2020

1. Přehled nejdůležitějších změn v oblasti DPH pro rok 2021

 • projekt MOJE DANĚ
  V lednu by Generální finanční ředitelství mělo spustit na základě novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ tzv. „online finanční úřad“. Ten umožní poplatníkům komunikaci s finančním úřadem, aniž by ho fyzicky museli navštívit. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním. Občané ve virtuálním úřadu získají osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, a také funkci automatického částečného vyplňování daňových formulářů. Přes tento portál se však nebude doručovat. Doručováno bude nadále prostřednictvím daňové informační schránky.
 • Povinnost elektronické formy podání přiznání k DPH pro identifikované osoby
  V návaznosti na rozšíření elektronizace správy daní budou mít i identifikované osoby povinnost elektronické formy podání v oblasti DPH. Jedná se zejména o přihlášku k registraci, daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.
 • Zálohy na daňový odpočet
  Pozitivní změnou, která plátcům DPH přinese zlepšení z hlediska cash flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu, je zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ústavní soud dovodil, že není možné, aby správce daně v rámci daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností, který prověřuje pouze část odpočtu DPH, současně zadržoval i část odpočtu, která není předmětem prověřování. Dosud mohl správce daně zadržovat celý nadměrný odpočet, přestože předmětem kontroly byla pouze drobná část odpočtu. Nově bude daňovému subjektu formou zálohy vrácena část nadměrného odpočtu, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci kontrolních postupů, a to ještě před stanovením daně. Záloha nebude vrácena, pokud její výše nepřesáhne 50 000 Kč. Stane-li se, že vyplacená záloha převýší celkový zákonný nárok, vznikne daňovému subjektu povinnost uhradit rozdíl mezi vrácenou zálohou a výší stanovené daně do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru a zároveň také povinnost uhradit úrok z prodlení. Případnému vzniku úroku z prodlení lze předejít včasnou žádostí o nevyplacení předepsané zálohy.
 • Snížení úroků z prodlení se zaplacením daně
  Novela přináší také komplexní revizi úroků a kromě jiného snižuje úrok z prodlení se zaplacením daně a to o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu (tedy na úroveň poloviny repo sazby navýšené o 4 procentní body). Dále se sníží toleranční doba u úroku z prodlení ze 4 kalendářních dnů na 3. Naproti tomu dojde k navýšení částky nepředepisovaného úroku a nepředepisované pokuty za pozdní podání z 200 Kč na 1 000 Kč. Úplnou novinkou je možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (až do 100%). Jednalo se o jednu z posledních sankcí, které nebylo možné prominout.
 • Uplatnění daně z přidané hodnoty u nájmu nemovitých věcí
  Současná úprava zákona o DPH umožňuje, aby se plátce DPH rozhodl, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům, uplatní DPH za podmínky, je-li nemovitá věc využívána pro účely uskutečňování ekonomické činnosti. Od 1. ledna 2021 však dochází k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory pro trvalé bydlení. Více informací naleznete v našem článku VAT ALERT: Omezení uplatňování DPH u pronájmu nemovitostí od 1. 1. 2021

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-40144

2. Vybraná judikatura SDEU (11/2020)

C ‑ 42/19 Sonaecom – skutečné použití plnění pro jiné účely, než pro které bylo původně zamýšleno

SDEU konstatoval, že skutečné použití zboží a služeb má přednost před původním záměrem. Osoba povinná k dani není oprávněna odpočíst daň z přidané hodnoty z plnění, které bylo původně pořízeno jako náklad pro budoucí poskytování zdanitelných plnění, nicméně ve skutečnosti je použito pouze pro plnění osvobozené od daně. Avšak odpočet z přijatého plnění ve formě analýzy trhu, kterou holdingová společnost s aktivní činností pořídila na zamýšlený nákup podílů ve společnosti, který se ale nakonec neuskutečnil, byl SDEU potvrzen.

C ‑ 734/19 ITH Comercial Timişoara - zmařená investice a případná povinnost korekce odpočtu; rekvalifikace smluvního vztahu správcem daně

Nárok na odpočet DPH z majetku a služeb pořízených za účelem uskutečňování zdanitelných plnění je zachován, bylo-li od původně plánovaného investičního projektu upuštěno z důvodu okolností nezávislých na vůli osoby povinné k dani. SDEU uvedl, že pokud má tato osoba nadále v úmyslu využívat pořízené zboží a služby pro zdanitelná plnění, oprava odpočtu není na místě. Bude zajímavé sledovat další vývoj judikatury, zdali tato podmínka bude opravdu vždy vyžadována, nebo se jedná pouze o dokreslení úvahy SDEU v tomto konkrétním judikátu.

SDEU dále uvedl, že postaví-li osoba povinná k dani budovu v souladu s potřebami a požadavky jiné osoby, která si má budovu po jejím dokončení pronajmout, pak se v případě neexistence komisionářské či obdobné smlouvy v daném případě neuplatní pro účely DPH institut komisionáře.

 

Aktuality: 10/2020

1. Nové úlevy v oblasti DPH

Prominutí úroku z prodlení vzniklého na DPH plátcům uvedeným v Rozhodnutí (u nichž nadpoloviční část příjmů pocházela z činností, které byly v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády) za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 a za 3. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně nejpozději do konce roku 2020. Podmínkou je, že daňový subjekt skutečnost oznámí příslušnému finančnímu úřadu buď prostřednictvím online formuláře Finanční správy, nebo emailem. Další podmínkou je úhrada těchto povinností do 31. 12. 2020.
Prominutí se však netýká pokut za opožděné tvrzení daně, tudíž přiznání k DPH je třeba podat v řádném termínu.

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zdravotnického materiálu a vybavení až do 30. dubna 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu došlo k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím, za kterých bude osvobození uznáno.

Plátcům DPH je hromadně prominuta DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží (vybraných ochranných a zdravotnických prostředků) a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty (zdravotnická zařízení, složky IZS apod.) v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle Rozhodnutí, bude mu u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet zachován. Jedná se o obdobné podmínky prominutí zveřejněné též v Informacích GFŘ z jara letošního roku: Aktualizovaná informace GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží.

2. Vybraná judikatura SDEU (10/2020)

C ‑ 335/19 E. Spzoo - Snížení základu daně u nedobytných pohledávek

Právo provést opravu základu daně a povinnost opravit dříve uplatněný odpočet z důvodu neuhrazení pohledávky nezávisí na zachování postavení věřitele i dlužníka jako osob registrovaných k dani, přestože dle vnitrostátní úpravy není možné opravu provést. Zákon o DPH je v tomto ohledu v rozporu se Směrnicí (zejm. § 46 odst. 3 písm. h), § 46 odst. 7). Věřitel tedy může snížit základ daně, přestane-li být po uskutečnění plnění plátcem daně, a dlužník, který po uskutečnění plnění přestane být plátcem, má povinnost snížit dříve uplatněný odpočet daně.

C ‑ 235/19 United Biscuits - Správa penzijního fondu jako pojišťovací činnost

Služby správy investic poskytované v rámci zaměstnaneckého penzijního fondu, bez jakéhokoliv krytí rizika s nimi spojeného, nelze považovat za pojišťovací činnosti dle § 55 ZDPH a tudíž nemohou být osvobozeny od daně.

3. Odklad EET do konce roku 2022

Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci daně z příjmů odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. To platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

 

Aktuality: 9/2020

1. Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států (deadline 30/9/2020)

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/pozorneni-pro-danove-subjekty-ktere-chteji-zadat-o-vraceni-dph-za-rok-2019-z-jinych-clenskych-statu-10910

2. Aktualizace pokynu D-29 k promíjení sankcí u kontrolního hlášení

Pod tíhou soudních rozhodnutí GFŘ aktualizuje svůj Pokyn D-29 v následujících oblastech:

 • Upřesnění definice pojmu „závažnost porušení daňových nebo účetních předpisů“.
 • Přidání příkladu závažného poručení předpisů: Osoba nevede řádně nebo nevedla řádně evidenci stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně.
 • Upřesnění ospravedlnitelných důvodů a jejich vztah k jednotlivým sankcím.
 • Doplnění, že ve výjimečných situacích může správce daně přihlédnout i k jiným důvodům než vyjmenovaným.
 • Doplnění druhu porušení povinnosti daňového subjektu: Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu nedoplatek z jiného daňového řízení, který je vymáhán (je uveden na exekučním příkazu).
 • Vyjádření k souběhu prominutí a odvolacího řízení.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-14-2020-39378

3. Vybraná judikatura SDEU (06-09/2020)

C-43/19 Vodafone Portugal

Nejedná se o náhradu škody, ale o zdanitelné plnění v případě, že zákazník před koncem doby vázanosti odstoupí od smlouvy a jsou mu doúčtovány částky, které by zákazník platil v případě, že by smlouvu dodržel.

C-146/19 SCT

Samotné nepřihlášení pohledávky do insolvenčního řízení nemůže samo o sobě zabránit možnosti získat odvedenou daň zpět. Když věřitel prokáže, že by mu pohledávka v každém případě nebyla uhrazena, oprava základu daně musí být povolena.

C-231/19 BlackRock Investment Management (UK) Ltd

Jediné plnění obsahující jak zdanitelné, tak osvobozené plnění, nelze osvobodit (správa fondu kolektivního investování).

C-610/19 Vikingo Fővállalkozó

Nárok na odpočet z pořízeného zboží nemůže být odepřen s odůvodněním, že faktury týkající se těchto nákupů nelze považovat za věrohodné (totožnost dodavatele nebyla určena, pochybení v účetnictví, nelogičnost dodavatelského řetězce, nesrovnalosti u předchozích článků řetězce). K takovému odepření lze přistoupit pouze tehdy, je-li právně dostačujícím způsobem prokázáno, že se osoba povinná k dani aktivně podílela na daňovém úniku anebo věděla nebo měla vědět, že jsou uvedená plnění součástí daňového úniku.

C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG

Při vyvolané investici (v tomto případě úprava komunikace pro svá těžká vozidla) je zachován nárok na odpočet kvůli souvislosti s ekonomickou činností. V tomto konkrétním případě nedochází ani k povinnosti odvést DPH při bezúplatném předání obci.

 

 

Aktuality: 8/2020

1. Novela zákona o DPH s účinností od 1. 9. 2020 (QUICK FIXES)

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

 1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie.
 2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call-off stock sklady).
 3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.
 4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť vybrané změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. 1. 2020 do zákona o DPH.

Upozorňujeme, že implementací evropské legislativy do českého zákona o DPH získal správce daně nástroj na vymáhání a případné sankcionování nových ustanovení především ve vztahu k posuzování

 • osvobození do jiného členského státu EU a
 • správného nastavení speciálního typu konsignačního skladu (call-off stock).

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/novela-zakona-o-dph-nabyva-ucinnosti-dnem-1-9-2020

2.  Aktuální rozsudek NSS k výši úroku ze zadrženého nadměrného odpočtu DPH

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (1 Afs 445/2019) uvedl, že ustanovení § 254a daňového řádu ve znění od 1. 1. 2015 do 31. 6. 2017 je v rozporu s unijním právem. V tomto období dle daňového řádu měl daňový subjekt nárok na úrok po pěti měsících pouze ve výši 1 % + repo sazba ČNB. NSS však rozhodl, že daňovému subjektu náleží úrok dle již dřívějšího soudního rozhodnutí ve věci Kordárna (7 Aps 3/2013), tj. 14 % + repo sazba ČNB, a to za dobu od uplynutí tříměsíční lhůty ode dne následujícího po posledním dni příslušného zdaňovacího období.

Za zmínku stojí, že argumenty NSS jsou aplikovatelné také na zadržované nadměrné odpočty v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020, kdy dle daňového řádu se jen mírně zvýšila sazba úroku na 2 % + repo sazba ČNB.

Náš daňově-právní tým BDO úspěšně vede několik obdobných kauz, kde se očekává již pouze potvrzující rozsudek.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0445_1Afs_1900047S_20200716102544.pdf

 

 

Aktuality: 7/2020

1. Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 10. 2020
V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek za určitých podmínek.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/prodlouzeni-osvobozeni-od-cla-a-dph-u-dovozu-zbozi-pro-ucely-pandemie-covid-19-do-31-10-2020-10847

2.  Evropská rada odsouhlasila posunutí tzv. e-commerce novely na 1. 7. 2021

Evropská rada v červnu 2020 navrhla posunutí novely týkající se e-commerce v oblasti DPH o 6 měsíců v důsledku pandemie COVID-19. V důsledku reformy členské státy očekávají zajištění daňových příjmů a nastolení rovných podmínek pro lokální podnikatele v oblasti e-commerce.

Schválené změny v oblasti e-commerce zahrnují:

a) rozšíření MOSS (Mini-One-Stop-Shop) pro zasílání zboží a poskytování dalších služeb konečným zákazníkům (B2C) v rámci EU,

b) zavedení nového IOSS (Import One-Stop-Shop) u zásilek do 150 EUR ze třetích zemí,

c) zavedení speciálního režimu pro prodeje zboží konečnému zákazníkovi ze třetích zemí prostřednictvím internetových rozhraní a platforem (e-shopy),

d) zrušení osvobození od DPH u dovozů nízké hodnoty do 22 EUR.

3. QUICK FIXES bude konečně implementován

Implementace evropské legislativy k opatřením rychlé nápravy (QUICK FIXES) do české legislativy se stává skutečností. Dne 31. 7. 2020 byl schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce listin.

V oblasti DPH se jedná o sjednocení podmínek pro: 

 • osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU vč. prokazování přepravy,
 • přiřazování přepravy u řetězových transakcí a
 • režim skladu (call-of stock).

Pro české plátce se nic extra nezmění - mohli od 1. 1. 2020 využívat přímých účinků evropské legislativy. Avšak pro státní správu je implementace podstatná - již bude moci efektivně vymáhat plnění nových pravidel.

Účinnost zákona v oblasti QUICK FIXES nastane prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni vyhlášení ve Sbírce listin, zřejmě tedy 1. 9. 2020.

https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&T=572

 

 

Aktuality: 6/2020

Změny sazeb DPH od 1. 7. 2020

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně u následujících plnění. Nově se aplikuje 10% sazba DPH na následující plnění:

 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.
 • Ubytovací služby.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

GFŘ ČR vydalo 30. 6. 2020 související informaci objasňující některé výkladové nejasnosti.

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf

Názor GFŘ ČR na posuzování hlavního a vedlejšího plnění

GFŘ ČR publikovalo na svých stránkách svůj názor na dotazy k činnostem poskytovaným v hotelovém zařízení. Z odpovědí lze vyčíst, v jakých případech se daňová správa bude přiklánět k principu hlavního a vedlejšího plnění, kdy vedlejší plnění přebírá režim plnění hlavního (vč. sazby DPH), a v jakých bude vyžadovat rozdělení na samostatná plnění se samostatným režimem (tj. i samostatnou sazbou DPH).

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Dotaz_a_odpoved_na_cinnosti_poskytovane_v_hotelovem_zarizen-cerven_2020.doc

 

Aktuality: 5/2020

Prodloužení období pro prominutí uplatnění DPH u bezúplatného dodání vybraného zboží

Na základě rozhodnutí ministryně financí vydaného 10. 6. 2020, dochází k prodloužení období, po které je prominuto uplatnění DPH pro následující bezúplatná dodání, a to až do 31. 7. 2020 (rozhodujícím je okamžik vzniku povinnosti přiznat daň):

 • základních ochranných prostředků, vybraných lékařských prostředků (např. roušek a ústenek, respirátorů, ochranných brýlí, masek a štítů, testovacích souprav COVID-19) a surovin a materiálu určeného pro výrobu uvedeného;
 • surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu předmětných prostředků (např. pro výrobu alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Finanční zpravodaj č. 9/2020

Snížení sazby DPH na ubytovací služby a kulturní a sportovní akce

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček, který snižuje také daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech by se sazba DPH snížila na 10 %.

Senát vrátil vládní návrh s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna bude projednávat tento sněmovní tisk již od 16. 6. 2020. Po schválení se již bude čekat pouze na podpis Prezidenta ČR a zveřejnění ve Sbírce listin. Účinnost zákona by měla nastat prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce listin, což by mohlo nastat ještě v průběhu června 2020.

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=874

Zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek o hodnotě do 22 EUR

Dne 13. 5. 2020 Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který transponuje schválenou evropskou legislativu v oblasti tzv. e-commerce. Účinnost zákona se předpokládá na 1. 1. 2021.

Ohledně dalšího legislativního průběhu Vás budeme informovat. Také připravujeme samostatný článek popisující významné změny při obchodování se zbožím v rámci e-commerce v EU od 2021.

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=867

Pozastavení EET do konce roku 2020

Zveřejněním ve Sbírce zákonů s účinností ke dni 3. 6. 2020 je do konce roku 2020 pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby. Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení.

Novela se týká jak subjektů, které spadly do prvních dvou vln (tedy velkoobchody, maloobchody, stravovací a ubytovací služby), tak i subjektů, které měly začít evidovat od 1. 5. 2020. Zároveň je platná pro běžný, zjednodušený i zvláštní režim evidence tržeb.

Povinnost evidovat tržby tak vzniká až k 1. 1. 2021.  

https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1528

 

Aktuality: 4/2020

SNÍŽENÍ SAZEB DPH OD 1. KVĚTNA 2020

Ministerstvo financí ČR informuje o snížení sazeb DPH na 10 % u vybraných plnění.

Přehled zboží a služeb, na které se od 1. května 2020 vztahuje snížená 10% sazba DPH:

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (původně 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (původně 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (původně 21 %)
 • Opravy jízdních kol (původně 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (původně 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (původně 15 %), a to včetně točeného piva (původně 21 %). Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak to umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.*
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (původně 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (původně 15 %)
 • Pitná voda z vodovodu, včetně teplé vody (původně 15 %)*
 • Elektronické knihy a audioknihy (původně 21 %)*
 • Půjčování knih (původně 21 %)
 • Omalovánky, mapy (původně 15 %)

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/od-1-kvetna-se-snizuje-dph-na-10--u-siro-38372

 *Detailněji: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/INFORMACE_sazby_dane_od_1_5_2020_FINAL.pdf

VÝZNAMNÁ AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SDEU

Rozsudek C-48/19 – Osvobození zdravotních služeb poskytovaných přes telefon

SDEU rozhodl, že také u telefonicky poskytovaných poradenských služeb v oblasti zdraví a nemoci lze uvažovat o osvobození od daně. Je ale třeba splnit dvě podmínky:

 • Konzultace musí především sledovat terapeutický účel, kterým je např. vysvětlování zdravotního stavu, navrhování změn v léčbě a užití léků daného pacienta. Nemůže se jednat o obecné poskytování informací o nemocech a léčbě.
 • Odbornost a kvalitativní úroveň odborníků, kteří tyto telefonické služby poskytují, musí být rovnocenná s jinými poskytovateli lékařské péče.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224112&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5841363

Rozsudek C-94/19 – Pronájem pracovní síly jako předmět daně

SDEU došel k názoru, že z pohledu DPH i u institutu dočasně přiděleného zaměstnance existuje přímá vazba mezi plněním a její protihodnotou, a to bez ohledu na způsob a kalkulace ceny. Což znamená, že plnění ve formě dočasného přidělení zaměstnance je vždy předmětem daně. Tento rozsudek je v rozporu s dosavadní správní praxí v ČR, kde se dočasné přidělení zaměstnance dle ustanovení zákoníku práce, tj. především kalkulace ceny na úrovni nákladů, nepovažuje za předmět daně. V souladu s judikaturou SDEU doporučujeme fakturaci za dočasně přidělené zaměstnance považovat za předmět daně.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=04DFA1EC149A6344A82B98224437E97C?text=&docid=224341&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5841138

PROMINUTÍ UPLATNĚNÍ DPH PŘI BEZÚPLATNÉM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB VYBRANNÝM SUBJEKTŮM

Ministerstvo financí ČR promíjí uplatnění DPH od 12. 3. 2020 do konce nouzového stavu za bezúplatné:

 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky,
 • dodání zboží, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby zařízení sociálních služeb,
 • poskytnutí služby, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby zařízení sociálních služeb.

Podrobněji: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-7-2020-38161

PODMÍNKY PRO OSVOBOZENÍ OD CLA A DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ ZE TŘETÍ ZEMĚ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ ZPŮSOBENÉ COVID-19

Finanční správa ČR vydala informaci, jejímž cílem je podat souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobené COVID-19.

Osvobodit od cla a zároveň od DPH lze pouze zboží dovážené ze třetí země:

1. státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, přičemž platí, že

a. zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti s pandemií, způsobené COVID-19 (např. roušky poskytnuté zdarma občanům), nebo

b. zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů;

2. záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (např. lékařské zařízení);

3. soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také soukromá osoba;

4. jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR.

Dále lze uplatnit pouze osvobození od cla (nikoli však DPH) na zboží dovážené ze třetí země:

1. zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a zdravotním výzkumným ústavem, pokud jsou splněny určité podmínky.

Podrobnosti: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/2020-04-07_Informace-osvobozeni-od-cla-a-DPH.pdf

TERMÍN NÁBĚHU POSLEDNÍCH FÁZÍ EET

Jelikož se zdá, že 17. 5. 2020 je posledním dnem nouzového stavu, odložení náběhu posledních fází EET skončí 17. 8. 2020. Z toho vyplývá, že 18. 8. 2020 se jeví být dnem, kdy téměř všichni poplatníci daně z příjmů budou muset povinně evidovat hotovostní tržby. Nicméně je také možné, že v souladu s návrhem Vlády ČR bude odložení trvat až do konce letošního roku. Tento návrh však musí posvětit ještě Parlament ČR.

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0048-2020.pdf