Článek:

Prominutí správních poplatků navázaných na období listopad a prosinec 2021

04.01.2022

Kateřina Moravcová |

Stav k 4. lednu 2022, 13:00 (bude průběžně aktualizováno)

PODZIM, ZIMA 2021

S ohledem na přijatá krizová opatření mířící na omezení šíření viru COVID 19 vydala ministryně financí Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události, které zveřejnila ve Finančním zpravodaji č. 35.

  • Prominutí správního poplatku má za cíl zjednodušit a zpřístupnit vybrané instituty pro ty daňové subjekty, jejichž ekonomická činnost a v návaznosti také plnění povinností vůči finanční správě bylo ztíženo z důvodu přijatých krizových opatření.
  • Prominutí je navázané na období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž promíjeno bude automaticky při podání odpovídající žádosti, tedy bez nutnosti prokazovat souvislosti s dopady šíření viru.
  • O jaké poplatky se jedná a jaké jsou podmínky pro prominutí ukazujeme v následující tabulce. Veškeré další informace k prominutí správních poplatků pak naleznete na webu Finanční správy zde.

 

PROMINUTÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU

STANDARDNÍ VÝŠE POPLATKU

PODMÍNKY PROMINUTÍ

Žádost o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 259aa daňového řádu

1000 Kč

Pokud související lhůta k podání daňového tvrzení uplynula v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu

1000 Kč

Pokud se úrok váže k dani, u níž nastala splatnost v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o dani z přidané hodnoty

1000 Kč

Pokud byla související výzva k podání kontrolního hlášení nebo výzva ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení vydána v době od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Žádost o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, nebo o změnu tohoto rozhodnutí

400 Kč

Pokud bude žádost podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění

300 Kč

Pokud bude žádost podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Žádost o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie

1000 Kč

Pokud bude žádost podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.