IFRS:

Půjčky mezi spřízněnými osobami v rámci IFRS 9

15.06.2018

BDO vydalo další publikaci z edice „IFRS in practice“, která obsahuje praktické informace k aplikaci vybraných standardů IFRS a poskytuje přehled klíčových aspektů těchto standardů, včetně aplikačních doporučení pro specifická hospodářská odvětví. Tato publikace je zaměřena na účetní zachycení půjček mezi spřízněnými stranami v souladu s novým standardem IFRS 9 Finanční nástroje.

Nový standard IFRS 9 upravující účtování a oceňování finančních nástrojů neobsahuje speciální úpravu pro půjčky mezi spřízněnými stranami. Účetní jednotky, které sestavují individuální účetní výkazy dle IFRS a které čerpají či poskytují půjčky spřízněným stranám, se mohou setkat s obtížemi spočívající v aplikaci všech požadavků standardu IFRS 9 na tuto skupinu specifických finančních nástrojů. Potíže mohou vyvstat zejména při aplikaci modelu očekávané ztráty v rámci testování snížení hodnoty finančních nástrojů.

Tzv. vnitroskupinové pohledávky a závazky vznikají v některých případech bez náležité formální dokumentace, jako je to běžné u transakcí s nespřízněnými subjekty. Nezřídka jsou vnitropodnikové půjčky poskytovány za tržně nekonformních podmínek, mohou obsahovat např. taková ujednání, která staví věřitele (obvykle mateřskou společnost) do „netržně“ rizikové pozice. Tato publikace se věnuje specifikům vnitropodnikových půjček a na množství příkladů a ilustrací popisuje, jak aplikovat požadavky IFRS 9 na tuto skupinu zvláštních finančních nástrojů.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání publikací „IFRS in practice“ společně s archivem starších vydání jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifrs-in-practice