Finanční asistence v souvislosti s akvizicemi

Po ochlazení v roce 2020 zažívá akviziční trh rozmach a růst se očekává i do budoucna. V souvislosti s akvizicemi převážně nemovitostních projektů zákon o obchodních korporacích upravuje institut s názvem finanční asistence. Již před samotným začátkem akvizičního procesu je nutné s existencí finanční asistence počítat a přizpůsobit tomu strukturu transakce.

Vymezení finanční asistence

Zákonná úprava finanční asistence v českém právním řádu vychází z evropské směrnice regulující některé otázky práva obchodních společností a je upravena v zákoně o obchodních korporacích.

Finanční asistencí se rozumí situace, kdy společnost, která je předmětem akvizice, poskytuje ve prospěch kupujícího určitou zálohu, půjčku, úvěr či zajištění, které je poskytováno za účelem nabytí podílu na společnosti. Podstatou finanční asistence je, že kupující vstupuje do smluvního vztahu se společníky cílové společnosti, jejichž podíly chce nabýt. Cílová společnost pak na tuto transakci poskytne buďto přímo finanční prostředky, anebo určitou formu zajištění.

V praxi se případy poskytnutí finanční asistence omezují zpravidla na poskytnutí zajištění. Relevantní je problematika finanční asistence zejména při akvizicích nemovitostních společností.

Názorným příkladem může být transakce, při níž kupující nabývá podíl na společnosti, jejímž jediným významným majetkem je určitá nemovitost. Standardně jsou takové obchody financovány prostřednictvím bankovních úvěrů. Nezbytnou podmínkou pro načerpání úvěru poskytovaného bankou je vznik zástavního práva k nemovitosti. Kupující tak musí zajistit v součinnosti s cílovou společností, aby tato společnost uzavřela s bankou zástavní smlouvu a realizovala zápis zástavního práva do katastru nemovitostí. Zřízení zástavního práva představuje v takovém případě finanční asistenci, která podléhá řadě formálních zákonných pravidel.

Výše uvedené lze v případě akvizic nemovitostí znázornit tímto schématem:

Schéma akvizice nemovitostí

Obecné podmínky poskytování finanční asistence

Poskytnutí finanční asistence dřívější právní úprava zcela zapovídala. Současná právní úprava finanční asistenci nezakazuje, ale podmiňuje ji řadou pravidel.

Obecným pravidlem je, že společnost si poskytnutím finanční asistence nesmí přivodit úpadek, a to jak ve formě platební neschopnosti, tak ani ve formě předlužení.

Pravidla upravující finanční asistenci jsou odlišná pro společnosti s ručením omezeným a pro akciové společnosti.

Finanční asistence – specifika společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným může finanční asistenci poskytnout, pokud jednatel společnosti vyhotoví písemnou zprávu, v níž budou specifikovány podmínky asistence, a dále uvedeny rizika a výhody vyplývající pro společnost.

Další podmínkou je, že finanční asistence bude poskytnuta za spravedlivých podmínek (zejména tržní výše úroku, výše zajištění přiměřené úvěrované částce apod.).

O poskytnutí finanční asistence rozhodují společníci na valné hromadě.

Finanční asistence – specifika akciové společnosti

Úprava finanční asistence v případě akciové společnosti je v porovnání s pravidly pro společnost s ručením omezeným robustnější a komplexnější.

Podmínky pro poskytnutí finanční asistence jsou následující:

a. Finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek (zde tedy platí stejné pravidlo jako v případě společnosti s ručením omezeným);

b. Statutární orgán prošetří finanční způsobilost osoby, které je asistence poskytována;

c. Statutární orgán vypracuje písemnou zprávu, ve které uvede:

                 a. věcné zdůvodnění finanční asistence;

                 b. podmínky, za kterých je asistence poskytována;

                 c. důvody, proč je finanční asistence v zájmu společnosti;

                 d. závěry o finanční způsobilosti osoby, jíž je asistence poskytována;

d. Poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře;

e. Společnost vytvoří zvláštní rezervní fond ve výší poskytnuté finanční asistence.

 

O poskytnutí finanční asistence rozhoduje obdobně jako v případě společnosti s ručením omezeným valná hromada společnosti.

Finanční asistence je v případě akciové společnosti problematická především z toho důvodu, že společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond ve výši poskytnuté finanční asistence, což značně limituje její praktické použití. Jen málokterá společnost má dostatek vlastních likvidních prostředků na to, aby takovýto fond vytvořila. To platí zejména tehdy, je-li jediným významným aktivem společnosti určitá nemovitost.

Jiný způsob akvizice bez finanční asistence

Finanční asistence sama o sobě představuje možnou komplikaci akviziční transakce, s níž jsou spojeny časové a organizační náklady. V případě akciových společností jsou pak pravidla finanční asistence natolik přísná, že její využití mnoha společnostem prakticky znemožňují.

Cestou k dosažení obdobného výsledku může být realizace transakce formou asset deal – přímou koupí nemovitosti, koupí obchodního závodu či jeho části.

Zejména v případě akciové společnosti je pak vhodné zvážit možnost změny právní formy na společnost s ručením omezeným, případně využití některého ze složitějších akvizičních schémat.

Praktické doporučení

Finanční asistence má svá formální pravidla, která musí být dodržena. Je žádoucí na ně myslet již před strukturováním samotné transakce a provést prověrku, zda v průběhu akvizice nedojde materiálně k naplnění znaků finanční asistence. Skutečnost, zda při akvizici dojde k poskytnutí finanční asistence, podmiňuje její základní harmonogram, způsob její realizace a rovněž možné daňové dopady.