Článek:

Covid19: Nároky zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem

03.05.2020

Stav k 7. 10. 2020
Nejnovější aktualizace níže kurzívou.

PDF verze ke stažení zde Stav k 29. červnu 2020, 16:00​ (bude průběžně aktualizováno)

Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení

1. Odklad plateb pojistného na sociální pojištění

 • Podle zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavateli je sníženo penále za pojistné  za kalendářní měsíce květen až červenec 2020.
 • Standardně činí penále 0,05% za každý kalendářní den prodlení, což činí zjednodušení 18,25% p.a. Na základě navržené úpravy bude toto penále sníženo na 20% (tj. 3,65% p.a.), pokud bude pojistné uhrazeno nejpozději do 20. října 2020.
 • Zaměstnavatel bude i nadále povinen podávat přehledy a odvádět pojistné za zaměstnance v řádných termínech, tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • Návrh zákona současně zavádí povinnost podávat přehledy výlučně v elektronické podobě pro všechny zaměstnavatele, a bezhotovostní úhrady pojistného.
 • Návrh zákona musí schválit parlament a podepsat prezident.

2. Prominutí plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců (Antivirus režim C)

Na základě zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatelům umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Bude promíjena jen část pojistného, kterou platí zaměstnavatelé (24,8% z úhrnu příjmů zaměstnanců), a maximální část promíjeného pojistného bude odpovídat 1,5 násobku průměrné mzdy, tj. částka 52.253 Kč. Jinými slovy z části vyměřovacího základu převyšujícího částku 52.253 Kč pojistné placené zaměstnavatelem se hradí dál. Rovněž se platí dál pojistné placené zaměstnancem (6,5% z vyměřovacího základu zaměstnance).

Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádnou speciální žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Nárok na prominutí pojistného budou mít zaměstnavatelé, kteří splní v daném měsíci tyto podmínky:

 • Zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
 • Počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce, činí aspoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31.3.2020,
 • Součet vyměřovacích základů, tedy objem mezd, pro odvod pojistného za konkrétní měsíc činí aspoň 90% úhrnu vyměřovacích základů za březen 2020,
 • Zaměstnavatel zaplatí včas pojistné za zaměstnance,
 • Zaměstnavatel nesmí zároveň v daném měsíci čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B (překážky v práci na straně zaměstnavatele)

Toto snížení je možné uplatňovat pouze na přehledu za příslušný kalendářní měsíc. Toto snížení nelze uplatnit zpětně! Zaměstnavatel, který přehledá podá, aniž by na něm snížení uplatnil, nemůže dodatečně uplatnit snížení tím, že podá nový přehled.

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele i odklad placení pojistného lze využít současně.

Pojistné na zdravotní pojištění

 • Na základě  novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se u prodlení s odvodem pojistného na ZP za období od března 2020 do konce srpna 2020 nebude počítat penále, pokud bude pojistné zaplaceno do 21. září 2020. Penále činí standardně 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Toto standardní penále bude vznikat nejdříve od 22.9.2020.

Čerpání dávek ze systému nemocenského pojištění - Ošetřovné

Ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let

 • Podmínky čerpání ošetřovného se změní následovně:
  • ošetřovné se vztahuje na děti mladší 13 let,
  • bude se poskytovat do 30. 6. 2020, tj. po celou dobu, po kterou byly školy uzavřené, popř. již otevřené jsou, ale dítě do školy nebude chodit z vyjmenovaných důvodů (zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách) (Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách,
  • lze je nárokovat i zpětně,
  • vystřídání v čerpání dávky je možné vícekrát; ošetřovné samozřejmě náleží jen jedné z oprávněných osob; střídání není možné v jednom kalendářním dnu
  • Informace o střídání je nutné uvádět vždy po skončení měsíce, a to vyplněním tzv. „Výkazu péče“, kde se zaškrtávají jednotlivé dny, kdy osoba pečovala o dítě. Zaměstnavatel pak dovyplňuje druhou část Výkazy, kde uvádí dny, kdy osoba pracovala (pobírala mzdu). Po kompletním vyplnění zaměstnavatel zasílá Výkaz na OSSZ, která dávku vyplácí.
 • Od prvního dne má zaměstnanec právo na ošetřovné ve výši 60% denního vyměřovacího základu (redukovaného). Tuto dávku platí stát (OSSZ) od prvního dne.
 • Od 1. dubna 2020 je ošetřovné zvýšeno na 80% denního vyměřovacího základu (redukovaného),  a nárok na ošetřovné vzniká i v případě dohod mimo pracovní poměr uzavřených do 11.3.2020 (vesměs se bude jednat pouze o dohody o pracovní činnosti), a ze kterých se odvádí pojistné na nemocenské pojištění. 
 • Z hlediska nákladů zaměstnavatele jde tedy o výhodnou alternativu.
 • Postup pro podání žádosti, potřebné doklady a tiskopisy a další informace jsou uvedeny: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Čerpání podpory z programu Antivirus (režim A a B)

Podpora se vztahuje na případy, kdy z důvodu COVID-19 vznikají překážky v práci, které omezují činnost zaměstnavatele:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa

 • Postup je stejný jako u běžné pracovní neschopnosti, nemoci. To znamená, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku (vypočtenou z redukovaného základu dle zákoníku práce) po dobu první 14 dní karantény a od 15. dne bude čerpat nemocenskou ze systému nemocenského pojištění.
 • Stát poskytuje v rámci programu „Antivirus“ režim A příspěvek na náhradu  mzdy za těch prvních 14 dní, a to ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy. Od 15. dne platí standardně dávku stát. 
 • Podrobný manuál k čerpání podpory je zveřejněn na stránkách: https://www.mpsv.cz/antivirus

2. Zaměstnanci nebyla nařízena karanténa, ale zaměstnavatel se rozhodne, aby se zaměstnanec nezdržoval na pracovišti

 • V tomto případě nelze čerpat žádnou dávku ze systému pojištění.
 • Nabízí se následující možnosti:
  • Dohoda o práci z domova – možnost podmíněná souhlasem zaměstnancem, pokud to povaha práce připouští.
  • Poslat zaměstnance „na překážky“ – možnost i bez souhlasu zaměstnance, zaměstnavatel musí platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
  • Náhradní volno – pokud má zaměstnanec napracované přesčasy, může mu je zaměstnavatel nařídit vyčerpat.
  • Neplacené volno – na základě žádosti zaměstnance mu může zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna.
  • Dovolená – možnost nařídit zaměstnanci dovolenou, a to i bez jeho souhlasu; dovolenou je ale třeba nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.
  • Zrušení plánovaných směn – možnost zaměstnanci upravit rozvrh směn, a to i bez jeho souhlasu; rozvrh směn je ale třeba stanovit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

​3Zaměstnanec odmítá přijít do práce

 • Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný, a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.
 • Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za které ho může zaměstnavatel postihnout.
 • Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

4. Uzavření provozovny z důvodu protiepidemiologických opatření

 • Tato situace se posuzuje jako v případě nařízení karantény. Zaměstnavatel tedy platí prvních 14 dní zaměstnancům náhradu mzdy. Až od 15. dne platí dávku z nemocenského pojištění stát.
 • Stát poskytuje v rámci programu „Antivirus“ režim A příspěvek na náhradu  mzdy za těch prvních 14 dní, a to ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy. Od 15. dne platí standardně dávku stát.  
 •  Podrobný manuál k čerpání podpory je zveřejněn na stránkách: https://www.mpsv.cz/antivirus

5. Provozovny uzavřené rozhodnutím vlády v rámci nouzového stavu (obchody, restaurace a další provozy, které musely být uzavřeny)

 • V tomto případě nelze čerpat žádnou dávku z nemocenského pojištění.

 • V tomto případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví.

 • Stát poskytuje v rámci programu „Antivirus“ režim A příspěvek zaměstnavateli, pokud byla zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy ve výši 100%, a to ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximálně však 39.000 Kč. Tato maximální výše je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů, tj. ze 48.400 Kč. ​

 • Podrobný manuál k čerpání podpory je zveřejněn na stránkách: https://www.mpsv.cz/antivirus

Režim B: Související hospodářské potíže

1. Uzavření provozovny z jiných důvodů, popř. omezení provozu (částečná nezaměstnanost - překážka na straně zaměstnavatele)

 • V tomto případě nelze čerpat žádnou dávku z nemocenského pojištění.
 • Zaměstnavatel může nejprve zvážit využití možnosti pro snížení finančního dopadu jako je nařízení dovolené, vybrání náhradního volna nebo přeplánování směn.
 • Pak však musí zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši 100%, pokud se nejedná o následující případy:
  • 80% v případě výpadku dodávek surovin, pohonné síly nebo podobné provozní příčiny,
   • V tomto případě se jedná o překážku dle § 207 písm. a) zákoníku práce z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby příčinně související s nákazou COVID-19 u dodavatele, včetně zahraničí),​
  • 60% z důvodu omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách zaměstnavatele 
   • V tomto případě se jedná o překážku dle § 209 zákoníku práce a měl by být vydán vnitřní předpis odkazující na § 209 zákoníku práce nebo pokud u zaměstnavatele působí odbory, tak musí uzavřít dohodu s odborovou organizací.​
 • Stát poskytuje v rámci programu „Antivirus“ režim B příspěvek zaměstnavateli ve výši 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Tento příspěvek má strop 29.000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance (maximální výše je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů, tj. ze 48.400 Kč). 

 • Podrobný manuál k čerpání podpory je zveřejněn na stránkách: https://www.mpsv.cz/antivirus

2. Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců

 • Významnou částí je míněno zejména 30% zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Pokud bude vyplácena náhrada mzdy zaměstnanci ve výši 100%, zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 60% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.
 • Stát poskytuje v rámci programu „Antivirus“ režim B příspěvek zaměstnavateli ve výši 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximálně se bude jednat o částku 29.000 Kč. Tato maximální výše je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů, tj. ze 48.400 Kč.
 • Podrobný manuál k čerpání podpory je zveřejněn na stránkách: https://www.mpsv.cz/antivirus
 • Obecné podmínky pro nárok na kompenzaci ke všem programům „Antivirus“, režim A a B:
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody,
  • u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
  • příspěvek je možné čerpat za vyplacené náhrady mzdy od 12.3.2020
  • rozhodnutím vlády ČR jsou oba programy A i B prodlouženy do 31.10.2020

Vláda zamýšlí nahradit programy Antivirus zavedením nové právní úpravy „Kurzarbeitu“.

Příslušnost k systému sociálního zabezpečení u migrujících zaměstnanců (formuláře A1)

Informace pro migrující osoby týkající se platnosti formuláře A1

 • Česká správa sociálního zabezpečení ubezpečuje migrující osoby a potažmo i jejich zaměstnavatele, že dočasná změna v okolnostech jejich výkonu práce (např. výkon práce v jiném státě z home office apod.) způsobená omezeními v souvislosti s COVID 19 (zejména nemožnost překročení hranic) není relevantní změnou okolností odůvodňující změnu použitelných právních předpisů, tj. státu pojištění osob.
 • Toto platí, pokud mají zúčastněné strany po ukončení omezení pokračovat v předešlém nastavení výkonu práce.
 • Není tedy třeba takovéto skutečnosti ČSSZ oznamovat či vracet již vystavené české formuláře A1. Formuláře A1 jsou stále platné.
 • Takto by měly postupovat i další státy: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko. Pro ujištění postupu jednotlivých států doporučujeme ověření na webu příslušných zahraničních institucí.

Vliv na uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění

 • OECD vydala následující doporučení k řešení některých daňových dopadů dočasné změny místa výkonu práce či bydliště v souvislosti s pandemií:
 • Daňová rezidence – Pokud se přeshraniční zaměstnanec zdržoval v druhém státě pouze z dočasných důvodů souvisejících s pandemií, neměl by být pro účely SZDZ považován za rezidenta druhého státu.
 • Zdanění finanční náhrady nahrazující mzdu – Pokud zaměstnavatel bude přeshraničnímu zaměstnanci poskytovat finanční náhradu mzdy, měl by se tento příjem považovat za příjem ze zaměstnání a zdaňovat v zemi, kde by zaměstnanec obvykle vykonával svou práci v době před krizí.
 • Stálá provozovna
  Pokud zaměstnanci dočasně vykonávají práci prostřednictvím home office v jiném státě než je sát rezidence zaměstnavatele, neměla by tato skutečnost vést ke vzniku stálé provozovny.
  • Činnosti vykonávané závislým zástupcem, který dočasně uzavírá smlouvy jménem poplatníka z jiného státu, by neměly vést ke vzniku stálé provozovny ve státě, ve kterém jsou dočasně tyto smlouvy uzavírány.
  • Dočasné přerušení prací na stavebních a montážních projektech by nemělo přerušit běh lhůty pro posuzování vzniku stálé provozovny. Tato doba se tedy zahrnuje do doby rozhodující o tom, zda je staveniště stálou provozovnou.
 • Jedná se o doporučení OECD, které vychází ze znění Modelové smlouvy. Nelze vyloučit, že některé státy budou postupovat výhradně jen dle jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění a dočasná situace nezmění jejich přístup k výkladu. 
 • Česká daňová správa zatím neoznámila, zda změní svůj přístup; a tedy zatím je třeba postupovat dle jednotlivých SZDZ.