Článek:

Kompenzační bonus pro malá a rodinná s.r.o.

20.05.2020

 Stav k 20. květnu 2020, 18:00 (bude průběžně aktualizováno)

PDF verze ke stažení zde Stav k 20. květnu 2020, 18:00 (bude průběžně aktualizováno)​

Poslanecká sněmovna podpořila návrh novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (dále jen „zákon“). Finanční správa začne – pokud bude návrh odsouhlasen – vyplácet podporu pro společníky malých s. r. o. Kompenzační bonus činí 500 korun denně a momentálně se vztahuje na období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Žadatelé tak mohou získat až 44 500 Kč.

V současné době se čeká na schválení pozměňovacích návrhů, či přehlasování Senátu a podpis prezidenta.

Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona.

Výsledná podoba podpory se ještě může změnit, prozatím ale pro žadatele platí následující podmínky a předpoklady pro vyplacení bonusu:

a. společnost má omezenou činnost nebo snížený odbyt kvůli koronaviru:

b. ve společnosti jsou maximálně 2 společníci (více společníků jedině v případě, se jedná o příbuzné);

c. žadatel byl společníkem k 12. 3. 2020;

d. podíl nesmí být představován kmenovým listem;

e. v minulém roce dosáhla společnost obratu alespoň 180 000 Kč (u nových společností existuje předpoklad dosažení takového obratu v roce 2020);

f. žadatel nesmí být účasten nemocenského pojištění k dané společnosti (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou jako zaměstnanec);

g. žadatel nečerpal podporu z programu Antivirus nebo Pětadvacítka;

h. pokud je společníkem ve více společnostech, získá žadatel příspěvek pouze jednou,

i. společnost není v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem DPH,

j. společnost je daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

(vše dle návrhu § 2a a § 2b novely zákona)

Omezení činnosti nebo snížení odbytu (k písmenu a.):

Omezeními se rozumí zejména:

  1. nutnost uzavřít provozovnu žadatele či omezit její provoz;
  2. karanténa žadatele nebo jeho zaměstnance;
  3. péče o dítě v případě žadatele nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance;
  4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti žadatele nebo
  5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele. 

Příbuzní (k písmenu b.):

Příbuznými se rozumí příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství.

Vztah mezi kompenzačním bonusem a programem Antivirus (k písmenu g.):

V dotčených ustanoveních zní novela zákona následovně:

㤠3

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na … c) kompenzační bonus podle § 2a (pozn. autora: pro s.r.o.) za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, které je společníkem, obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními podle § 1.

Dle našeho názoru je nutné toto ustanovení interpretovat tak, že nárok na bonus žadateli nevzniká (v případě zaměstnání společníka ve společnosti a čerpání podpory z programu Antivirus) pouze ve vztahu k této společnosti. Pokud je tedy společník zaměstnancem v jiné společnosti, je dle našeho názoru možné čerpat kompenzační bonus i podporu z programu Antivirus.

V této souvislosti jsme požádali na Ministerstvu financí o jeho výklad, který však náš výklad rozporoval a trval na čerpání pouze jedné podpory (tj. buď kompenzačního bonusu, nebo podpory z programu Antivirus) jednou osobou.

Vztah mezi bonusem pro malé s.r.o. a Pětadvacítkou (k písmenu g.):

Na kompenzační bonus nedosáhne takový žadatel, který již bonus čerpá z titulu OSVČ (dle návrhu § 3 odst. 4 písm. a) novely zákona).

Žádost

Žádost o podporu by měla být jednoduchá stejně jako v případě OSVČ. V okamžiku schválení podpůrného programu bude možné na webu Finanční správy nalézt formulář (ve kterém žadatel vyplní bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti) a čestné prohlášení k vyplnění, podpisu a následnému odeslání na finanční úřad – datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo osobním doručením.

Výše bonusu je 500 Kč za kalendářní den bonusového období, které jsou tři, a to od 12. 3. do 30. 4. 2020, dále od 1. 5. do 8. 6. 2020 a od 9. 6. do 31. 8. 2020. První dvě bonusová období již byla schválena, viz výše. Třetí bonusové období může nařídit vláda nařízením, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření (dle § 5 zákona).

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období:

1. Období: konec 30. 4. 2020 (žádost nejpozději do 29. 6. 2020)

2. Období: konec 8. 6. 2020 (žádost nejpozději do 7. 8. 2020)

Případně

3. Období: konec 31. 8. 2020 (žádost nejpozději do 30. 10. 2020)

Otázky a odpovědi:

Může o bonus požádat každý společník samostatně?

V případě naplnění podmínek programu má každý společník samostatné právo na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Může o bonus požádat společník, který čerpá ošetřovné?

Text zákona nevytváří překážku mezi čerpáním ošetřovného a poskytnutím kompenzačního bonusu. Proto může společník, který čerpá ošetřovné, o kompenzační bonus požádat.

Kdy nárok vzniká?

Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou (dle § 7 odst. 1 zákona).

Daňové aspekty

Program bude administrovat místně příslušný finanční úřad, a to jako tzv. „kompenzační bonus“, který bude spravován jako daň podle daňového řádu (vyměřením kompenzačního bonusu vznikne tzv. vratitelný přeplatek, který bude žadateli vyplacen) (dle § 9 odst. 1 a 2 zákona).

Výkon rozhodnutí a exekuce

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. Novela zákona současně upravuje možnost bank, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce (dle návrhu § 9 odst. 5 novely zákona).

 

Lukáš Regec, Adam Hussein, Roman Kytlica, Jindřich Novák

[email protected], [email protected], [email protected]