Článek:

Úlevy a náhrady pro OSVČ ke zmírnění důsledků epidemie

15.10.2020

Podzim 2020

Stav k 4. listopadu2020, 19:00 (bude průběžně aktualizováno)
Nejnovější aktualizace níže kurzívou.

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE Stav k 4. listopadu 2020, 19:00 (bude průběžně aktualizováno)

Kompenzační bonus pro zavřené obory

Na konci legislativního procesu se nachází vládní návrh na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně pro OSVČ a společníky malých společností s ručením omezeným (s maximálně dvěma společníky, popř. rodinné firmy).

Kompenzační bonus se bude vyplácet za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění nebo omezení podnikání. Zatím se plánují dvě bonusová období. První od 5. října do 4. listopadu 2020, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu 2020.

Finanční úřady 4. listopadu spustily příjem žádostí o vyplacení kompenzačního bonusu.

Podnikatelé budou moci žádost až o 15 500 Kč v rámci prvního bonusového období, a až o 8 500 Kč v rámci druhého bonusového období.

Podmínkou čerpání nároku je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Žádná jiná podmínka (např. souběhu se zaměstnáním) zkoumána nebude. Rozhodným období z pohledu posouzení dominantního zdroje příjmů je období od

1. června do 30. září 2020.

O kompenzační bonus mohou požádat podnikatelé, jejichž podnikání bylo omezeno, případně zcela zastaveno vlivem vládních opatření.

Na kompenzační bonus mají rovněž právo podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (např. jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Podmínkou je omezení činnosti těchto navázaných oborů alespoň o 80 % za rozhodné období od 1. června do 30. září,
a zároveň aby tento příjem tvořil majoritní zdroj obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. Příkladem mohou být trenéři v posilovnách.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději dva měsíce po skončení příslušného bonusového období. Žádost je možné podat datovou schránkou, ale také e-mailem.

Kompenzační bonus by měl být vyplacen v řádech dnů ode dne podání žádosti. Opět postačí podepsat čestné prohlášení o naplnění podmínek pro nárok na tento bonus.

Ministerstvo financí připravilo nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu. Naleznete zde.

Odložení EET na 1. 1. 2023

  • Dochází k odkladu všech čtyř fází EET do 1. 1. 2023.
  • Podnikatelé mohou evidovat své tržby dobrovolně.
  • Více o odkladu EET zde.

Doplňující informace je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.

 

 

Jaro 2020 (Stav k 29. květnu 2020)

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE Stav k 29. květnu 2020, 20:00 (bude průběžně aktualizováno)

1. Daňové úlevy

a) Plošné prominutí pokut a úroků z prodlení u daně z příjmů při podání přiznání a zaplacení DPFO do 1. 7. 2020.
b) Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení mezi 1. 3. a 31. 7. 2020.
c) Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020.
d) Prominutí červnové zálohy na DPFO.
e) Zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, která vznikne za rok 2020. Tuto bude možné zpětně uplatnit v DP za rok 2019, resp. 2018.
f) Pozastavení povinnosti EET pro subjekty spadající do všech fází EET, a to podobu stavu nouze (od 12. března 2020) a následujících třech měsíců,

Opatření a) až c) již byla přijata vydáním pokynu a rozhodnutí ve Finančním zpravodaji č. 4/2020. 
Opatření d) by mělo být přijato dalším pokynem.
Opatření e) ještě nemá legislativní podobu.
Opatření f) je již upraveno zákonem.

2. Zdravotní pojištění

a) Přehled - dle vládního návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je OSVČ povinna podat přehled na ZP za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.
b) Minimální zálohy na pojistné za období od 1. 3. do 31. 8. 2020 se neplatí – jedná se o částku ve výši 2.353 Kč,
c) OSVČ s vyššími předepsanými zálohami než je minimální, budou povinny zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a minimální zálohou; přičemž je možné tento rozdíl zaplatit až formou doplatku pojistného (tedy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popř. měl být podán přehled za rok 2020).
d) Plošné prominutí penále, které je příslušenstvím pojistného nebo záloh za období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, a to prominutí penále počítané do 22. 9. 2020 (penále se začne počítat až od 22. září 2020).
e) U těch OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, se bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

Toto opatření je již upraveno zákonem.​

3. Důchodové pojištění

Vláda schválila dne 23. 3. 2020 návrh MPSV na odpuštění minimálních povinných plateb na důchodové pojištění na období od 1. 3. do 31. 8. 2020, a to všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost):

a) Tato doba se bude i nadále započítávat do důchodového pojištění (bude se jednat o tzv. vyloučenou dobu),
b) OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši. Jedná se o 2.544 Kč u OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost a o 1.018 Kč u OSVČ s vedlejší výdělečnou činností.
c) OSVČ, které platí vyšší než minimální zálohu, od 1. 3. do 31. 8. 2020 nemusí platit celé předepsané zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět.
d) u těch OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, se bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

Toto opatření je již upraveno zákonem.

4. „Ošetřovné“ i pro OSVČ

Jedná se o podobná pravidla jako u ošetřovného u zaměstnanců. Na rozdíl od zaměstnanců, kdy ošetřovné spadá pod správu ČSSZ, ošetřovné u OSVČ poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Období od 12.3. do 31.3.2020

Vláda schválila dne 19. 3. 2020 návrh, aby OSVČ, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti ve věku do 13 let nebo kvůli péči o zdravotně postiženou osobu, měly nárok na finanční příspěvek ve výši 424 Kč za den, a to i zpětně po celou dobu platnosti mimořádného opatření.

Tento příspěvek bude možné čerpat i na dospělého člena domácnosti, pokud se neobejde bez pomoci a stanoví to lékař.

Toto opatření by mělo mít formu dotace. Dne 1.4. 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách žádost a konkrétní podmínky dotačního programu za období od 12.3. do 31.3.2020.

Od 1.4.2020 lze tedy již podávat jednotlivé žádosti ideálně elektronicky přímo na MPO. 

Období od 1.4. do 30.6.2020

Program „Ošetřovné“ pro OSVČ byl prodloužen a od 11.5.2020 je možné žádat ošetřovné i za duben 2020. Částka byla zvýšena na 500 Kč/den. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Podmínkou pro čerpání finančního příspěvku bude, že druhý člen rodiny nečerpá ošetřovné.

Další podmínky (prokáží se čestným prohlášením):

  • žadatel musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost,
  • žadatel je registrován na FÚ jako poplatník daně z příjmů,
  • žadatel musí být malým a středním podnikatelem.

Tato dotace je osvobozena od daně z příjmů v roce 2020.

5. Přímá podpora – kompenzační bonus 500 Kč na kalendářní den v tzv. bonusovém období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020

Dne 21.4.2020 vláda navrhla zákon o prodloužení tohoto bonusového období od 1.5.2020 do 8.6.2020.

Tento kompenzační bonus je upraven zákonem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními.

Tento program administruje místně příslušný finanční úřad, a to jako tzv. „kompenzační bonus“, který bude spravován jako daň podle daňového řádu (vyměřením kompenzačního bonusu vznikne tzv. vratitelný přeplatek, který bude OSVČ vyplacen).

Nárok na tuto podporu bude mít OSVČ, která o ni požádá a čestně prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
  • OSVČ není účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
  • OSVČ nemohla v období, za které žádá, vykonávat samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části nad míru obvyklou, a to zejména v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (tj. zejména z důvodu uzavření provozovny nebo karantény nebo péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách, omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Žádosti jsoupřijímány poštou i elektronicky. Žádost je nutné podat nejpozději do 60 dnů po skončení období, jinak nárok na poskytnutí bonus zanikne.

Kompenzační bonus nepodléhá ani dani ani pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.

Více informací najdete pod následujícím odkazem: 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace