Tax News:

Nová pravidla pro řešení mezinárodních daňových sporů v Evropské unii

16.11.2019

Lenka Lopatová, Partner, Head of Transfer Pricing |

V červenci byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona upravujícího postup při řešení mezinárodních daňových sporů.

Tomu, že se jedná o důležitý dokument, nasvědčuje zveřejněná Informace o činnosti Finanční správy, dle které bylo v roce 2018 na dani z příjmů právnických osob doměřeno o 1 174 152 tis. Kč více než v roce 2017, přičemž jedním z nejčastějších kontrolních zjištění bylo chybné stanovení převodní ceny mezi podniky patřícími do nadnárodní skupiny spojených osob. Vzrostl také počet případů, kdy z titulu manažerských služeb poskytovaných na území České republiky zahraničním podnikem došlo ke vzniku a zdanění zisku stálé provozovny tohoto zahraničního podniku. Dle doposud platné mezinárodní Arbitrážní úmluvy z roku 1990 může kterýkoliv z podniků, jehož se úprava cen či zisků provedená Finanční správou dotkla, požádat ve lhůtě tří let ode dne kdy se o úpravě dozvěděl o zahájení mezinárodního dohadovacího řízení. Výsledkem dohadovacího řízení by mělo být nalezení shody se zahraniční daňovou jurisdikcí při řešení případu, jehož posouzení má vliv na výši zdanění zahraničního spojeného podniku. V roce 2018 řešila Finanční správa 28 dohadovacích řízení vyvolaných většinou zahraničními podniky. České podniky žádaly o zahájení dohadovacího řízení ojediněle. Důvodem byla absence právního předpisu, který by jednoznačně stanovil náležitosti žádosti a lhůty pro vyřízení sporu. Nový právní předpis nabízí institut daňové arbitráže, pokud cestou dohadovacího řízení nebude dosaženo vyřešení sporné otázky ve lhůtě dvou let. To vše pod příslibem jednodušších postupů a nižší administrativní zátěže pro tuzemské podniky zařazené v kategorii malé a středně velké účetní jednotky. Návrh zákona byl předložen na základě závazku České republiky vůči Evropské unii transponovat do tuzemské legislativy s účinností nejpozději k 30. červnu 2019 tzv. směrnici  DRM ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii. Nová pravidla převzatá ze směrnice by se měla vztahovat na případy týkající se zdaňovacího období započatého 1. lednem 2018 nebo později. Budeme schvalování nového zákona sledovat a v případě řešení mezinárodního daňového sporu jsme připraveni Vám poskytnout potřebnou pomoc.