Tax News:

Práce z domova a daňový režim souvisejících náhrad ve světle nového koordinačního výboru

09.01.2020

Monika Lodrová, Senior Manager, Head of Personal Income Tax |

Před časem jsme Vás informovali o tom, že koordinační výbor Komory daňových poradců se zabývá daňovým režimem práce z domova. Jaké jsou výstupy a co pro Vás znamenají?

Mezi náklady zaměstnance v souvislosti s výkonem práce z domova mohou patřit náhrady za opotřebení vlastního majetku či jiné náklady. Pokud lze obdobné náhrady podřadit pod povinné kompenzace, těší se obvykle výhodnějšímu daňovému režimu.

Zaměstnavatel je obecně povinen zaměstnanci plně nahradit náklady, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Zároveň je možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na výkonu práce z domova. Souhlas zaměstnavatele s home office a použitím vlastních zařízení pak podmiňuje nárok na náhrady.

Státní správa zdůrazňuje, že u poskytování náhrad by se nemělo jednat o účelové přeřazování prostředků na mzdy do nezdanitelných položek. Případné úpravy ve struktuře odměňování a kompenzací zaměstnancům proto doporučujeme provádět s jasným ekonomickým účelem. Náhrady by dále ze své podstaty neměly vést k majetkovému prospěchu zaměstnanců.

Kompenzace za opotřebení vlastního majetku (počítač, kancelářský nábytek apod.) přísluší zaměstnanci mimo jiné za předpokladu, že jsou zaměstnancem prokázány. Prokazatelnost může pak být administrativně zjednodušena použitím paušálních náhrad. Jejich stanovení by měl zaměstnavatel prokazatelně provést na základě skutečných výdajů. Podle vyjádření státní správy nelze stanovit paušál znaleckým posudkem.

Kompenzace jiných nákladů (internet, energie, úklid apod.) dle názoru státní správy nelze paušalizovat. Musí jít o konkrétně doložené náklady.

Výše náhrad by pak vždy měla být stanovena za použití ekonomicky zdůvodnitelných a doložitelných kritérií (míra použití pro služební účely, plocha apod.).

Zaměstnanci při práci z domova přísluší příspěvek na stravování za obdobných podmínek jako jiným zaměstnancům, lze-li v daném případě stanovit směnu a její délku.

Co se týče daňové uznatelnosti příslušných položek u zaměstnavatele, jsou obvykle zákonné nároky daňově uznatelnými náklady.

Plnění nad rámec svých zákonných povinností může samozřejmě zaměstnavatel poskytovat, tyto však budou obvykle zdanitelné. Tímto dojde k podstatnému navýšení souvisejících nákladů. V každém případě doporučujeme nároky zaměstnanců a způsob jejich výpočtu písemně upravit v závazných pracovněprávních dokumentech.