Tax News:

Přehled nejdůležitějších novelizací daní

14.05.2020

Daňový řád

Návrh rozsáhlé novely Daňového řádu, kterou s pozměňovacími návrhy vrátil Senát do Poslanecké sněmovny, nebyl 22. 4. 2020 schválen ani v senátní, ani v poslanecké verzi. Celá dlouho připravovaná novela tak spadla pod stůl.

Neschválená novela přitom obsahovala i prestižní projekt Ministerstva financí na elektronizaci daní MOJE daně, významnou revizi sankčního systému (úroků i pokut) nebo možnost zálohy na nespornou část nadměrného odpočtu.

Proto Vláda ČR dne 27. 4. 2020 schválila další novelu daňového řádu, která přebírá celou řadu ustanovení zamítnuté novely:

 • rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní, včetně zřízení tzv. online finančního úřadu (projekt MOJE Daně),
 • daňovým subjektům, které podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc,
 • zjednodušení kontrolních postupů,
 • revize sankčního systému,
 • částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh již v průběhu kontrolního postupu,
 • zachování toleranční lhůty 5 pracovních dní u pozdního podání daňových přiznání.

Nově vládní návrh zavádí:

 • možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není možné,
 • úroky za nesprávně zajištěnou nebo vymáhanou daň ve dvojnásobné výši, pokud bude po daňových subjektech vymáhána v rámci exekuce neoprávněně,
 • toleranční lhůtu, po kterou nevzniká úrok z prodlení s platbou daně. V zamítnuté novele měla být vypuštěna, nyní je navržena v délce 3 kalendářních dnů (aktuálně platí 4 pracovní dny),
 • formát tzv. formulářových podání bude stanoven vyhláškou Ministerstva financí,
 • vypuštění původního prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dní (zůstává 30 dní).

Účinnost vládní novely daňového řádu je navržena na 1. 1. 2021, přičemž podle navržených přechodných ustanovení by bylo možné využít prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání k dani z příjmů o 1 měsíc již u podání daňových přiznání za rok 2020.

Jiří Čermák

[email protected]

Zákon o daních z příjmů

V dílně Ministerstva financí se objevila novela, která by se s účinností od roku 2021 měla dotknout také vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů. Mezi nejdůležitější navrhované změny patří:

 • prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti, ze současných 5 let na 15 let,
 • zavedení možnosti také peněžitých příspěvků na stravné, které by byly na straně zaměstnavatele daňovým výdajem bez omezení, na straně zaměstnance by se jednalo o osvobozený příjem až do hodnoty 70 % stravného,
 • zrušení osvobození úrokových příjmů z dluhopisů vydávaných českými společnostmi, nebo Českou republikou, českým nerezidentům – tyto příjmy by podléhaly srážkové dani,
 • změna ve zdanění příjmů z dluhopisů – předmětem daně již nebude rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a emisním kurzem, ale rozdíl mezi jmenovitou hodnotu a pořizovací cenou dluhopisu. Tento příjem již navíc nebude podléhat srážkové dani, ale bude zdaňován v rámci dílčího základu daně, jakožto příjem z kapitálového majetku,
 • změna v periodicitě oznamování osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí, a to jednou za kalendářní rok, s termínem do konce ledna roku následujícího (místo současného měsíčního hlášení, pokud povinnost v daném měsíci vznikla),
 • zvýšení limitu pro povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyplácené do zahraničí, ze současných 100.000 Kč na 300.000 Kč,
 • Vymezení jurisdikcí, které nespolupracují v oblasti daní, přičemž veškeré příjmy ovládaných společností z tohoto seznamu budou zahrnovány do základu daně české ovládající společnosti.

Ač v poslední době dochází k neustálému zpřísnění legislativy v daňové oblasti, minimálně navrhovaná ustanovení, která se vztahující k osvobozeným příjmům vypláceným do zahraničí, přinesou firmám významnou administrativní úlevu.

Jelikož se nyní novela nachází v připomínkovém řízení, očekávám, že v průběhu procesu dozná ještě značných změn, které budou předmětem našeho newsletteru.

Lenka Froschová

[email protected]