Tax News:

Spravedlivější kompenzace za zadržované DPH?

14.09.2020

Vít Křivánek, Partner, Head of Tax Litigation |

V červenci letošního roku vydal Nejvyšší správní soud rozsudek, který si podle nás v rámci problematiky finanční kompenzace za zadržování nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty, zaslouží označení přelomový. Nejvyšší správní soud v řešené kauze výslovně potvrdil, že stávající kompenzace pro podnikatele, kterým správce daně dlouhé měsíce či roky zadržuje nadměrný odpočet DPH, není v souladu s právem EU.

Smyslem úroku za dobu prověřování nadměrného daňového odpočtu je kompenzovat újmu, která daňovému subjektu vznikne jeho neúměrně dlouhým zadržováním ze strany správce daně. Historicky (až do konce roku 2014) nebyla jeho výše nijak zákonem upravena. Soudy dovodily, že je v takovém případě zapotřebí plátce DPH „odškodnit“ úrokem ve výši 14 % + repo sazba, a to od počátku čtvrtého měsíce po skončení příslušného zdaňovacího období do okamžiku vrácení nadměrného odpočtu. Zákonodárce na tuto soudcovskou tvorbu práva zareagoval, a od roku 2015 výslovně v zákoně zakotvil úrok ve výši 1 % navýšený o repo sazbu stanovenou ČNB. Právě tuto výši úroku však Nejvyšší správní soud nyní výslovně označil s ohledem na základní zásady celoevropského systému DPH za nedostatečnou.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu svitla naděje. Jenže na jaký úrok má tedy nyní daňový subjekt nárok v situaci, kdy prověřování ze strany správce daně trvá nepřiměřeně dlouho a zákonem stanovený úrok není podle soudu adekvátní? Za odpovídající úrok soud výslovně označil úrok ve výši 14 % + repo sazba za rok, tedy situaci, která tu byla před rokem 2015. Rozhodnutí tak otevírá možnost získat výrazně vyšší finanční kompenzaci za dobu, po kterou neměl plátce DPH zadržené peníze k dispozici. Nadto je vhodné podotknout, že nárok na finanční kompenzaci je možné po správci daně požadovat až šest let zpětně.

Domníváme se, že k získání spravedlivé finanční satisfakce bude zapotřebí aktivně se správcem daně komunikovat. Neočekáváme, že by správci daně bez dalšího odškodňovali všechny plátce DPH, kterým dlouhodobě zadržovali nadměrné odpočty. Proto doporučujeme všem, kterým finanční úřad prověřoval nadměrný odpočet alespoň 6 měsíců, aby zvážili aktivní kroky v této věci.