Tax News:

Stručný přehled daňových úlev

08.04.2020

Níže uvedené daňové úlevy, které k dnešnímu dni Ministerstvo financí ČR a Parlament ČR vydaly, sledují jediný cíl - podpořit cash-flow daňových subjektů. Na následujících řádcích se je pokusím systematicky zrekapitulovat. Nad rámec těchto opatření můžete za účelem odstranění tvrdostí sankcí vznikajících s pozdní úhradou daně, nebo pozdním podáním přiznání/kontrolního hlášení, využít např. žádostí o prominutí či posečkání. Dle veřejného příslibu ministryně financí se k těmto žádostem krizí postižených subjektů budou finanční úřady stavět vstřícně.

Daň z příjmů

 • Ochranná doba pro podání daňových přiznání k dani z příjmů bez sankce do 1. 7. 2020
  • Předně upozorňuji, že se toto opatření týká pouze daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. V žádném případě opatření nedopadá na daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, ani na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou zálohy.
  • V případě podání daňového přiznání a úhrady daně do 1. 7. 2020 nevnikne daňovým subjektům povinnost hradit úrok z prodlení a pokutu za opožděně podané daňové přiznání.
  • Přehledy OSVČ bude v návaznosti na toto opatření možné podat do 3. srpna 2020.
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • Platí pouze pro subjekty se zdaňovacím obdobím kalendářní rok.
  • Zálohu nebudou muset plátci vůbec hradit.
  • Podnikatelé s hospodářským rokem mohou požádat o odpuštění zálohy na daň z příjmů formou individuální žádosti.
 • Možnost uplatnění ztráty za rok 2020 zpětně v letech 2018 a 2019
  • Všem subjektům, které za zdaňovací období roku 2020 skončí ve ztrátě, bude umožněno tuto ztrátu uplatnit ve výsledcích za roky 2018 a 2019 zpětně (formou dodatečného daňového přiznání za příslušná období).
  • V praxi to bude znamenat, že podnikatelům, kteří v letech 2018 a 2019 vykázali zdanitelný zisk, bude část této daně vrácena.

Daň z přidané hodnoty

 • Plátci DPH, kteří bezúplatně dodávají ochranné prostředky nebo materiál, který je na výrobu těchto prostředků použit, nejsou povinni z tohoto dodání odvádět DPH.
  • Platí jak pro případ, kdy plátce DPH daruje ochranné prostředky přímo konečnému odběrateli, tak pro případ, kdy je plátcem DPH dodáván materiál použitý pro výrobu těchto prostředků jinému plátci DPH.
  • Prominutí odvádět DPH se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné prostředky, ale i testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19. Jejich seznam je výslovně vymezen v Rozhodnutí ministryně financí ČR, a zveřejněn ve Finančním zpravodaji 6/2020.
  • Opatření platí ode dne 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
  • Nárok na odpočet zůstává zachován.
 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH
  • Podnikatelům, kterým byla alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1) písm. b), c) nebo d) – tzn. pokuty 10, 30 nebo 50 tis. Kč, bude automaticky prominuta sankce za pozdní podání daňového přiznání k DPH za období, které se zcela nebo zčásti shoduje s obdobím, za které bylo opožděné podáno dané kontrolní hlášení.
  • Podmínkou prominutí je podání daňového přiznání k DPH nejpozději v den podání kontrolního hlášení.
  • Opatření směřuje na ty případy, kdy z důvodu dopadů epidemie nejsou plátci DPH schopni zpracovat a podat svá daňová přiznání a kontrolní hlášení včas.
  • Prominutí se netýká úroku z prodlení za pozdní úhradu DPH. O prominutí je nutné individuálně požádat.
  • Současně se automaticky promíjí pokuta za pozdní podání přiznání k DPH v případě, že správce daně byť jen částečně vyhověl žádosti o prominutí úroku z prodlení související s pozdní úhradou této daně z přidané hodnoty. Bez podání žádosti o prominutí úroku k prominutí pokuty nedojde.
 • Prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení
  • Do hodnoty 1 000 Kč bude pokuta bez dalšího automaticky prominuta, pakliže vznikla v období od 1. 3. do 31. 7. 2020.
  • Ostatní pokuty (deset až padesát tisíc korun) budou promíjeny na základě individuální žádosti poplatníka. Opět lze z dosavadního vyjádření Ministerstva financí ČR předpokládat, že správce daně v případech souvisejících s epidemií koronaviru žádostem vyhoví.

EET

 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby
  • Platí pro subjekty spadající do všech fází EET.
  • Pozastavení evidence platí po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Prominutí příslušenství daně

 • Vstřícný přístup správců daně k žádostem o prominutí či posečkání daně a jeho příslušenství
  • Jak jsem v úvodu zmínil, správci daně budou naše žádosti posuzovat vstřícněji než obvykle. I tak však bude na nás, abychom prokázali negativní dopad mimořádných opatření do našeho podnikání. Pokud se nám to podaří, správce daně by měl žádosti vyhovět.
 • Prominutí sankcí při pozdní úhradě daně
  • Týká se prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky.
  • Při prokázání souvislosti mezi virovou epidemií a pozdní úhradou daňové povinnosti, budou oba typy úroků v plné výši prominuty. K prominutí je zapotřebí podat oficiální žádost příslušnému správci daně.
 • Prominutí správních poplatků u žádostí o prominutí, žádostí o posečkání a dalších žádostí
  • Všechny žádosti o prominutí příslušenství daně, stejně tak žádosti o posečkání podané do 31. 7. 2020 nebudou podléhat správnímu poplatku (jedná se o částky ve výši 400 Kč a 1 000 Kč)
  • Daňové subjekty tak budou moci žádat zcela bezplatně.
  • Rovněž se nebude hradit poplatek u žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, také u žádosti o povolení úlevy na dani nebo cla podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie. Pro obě žádosti platí, že se poplatek promíjí, pokud budou podány do dne 31. 7. 2020.

Silniční daň

 • Zálohy na silniční dani splatné do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 lze uhradit bez sankce až do 15. 10. 2020
  •  Fakticky dochází k posunutí lhůty pro zaplacení dvou záloh na silniční dani (spatnou do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020) bez sankce v podobě úroku z prodlení
  • Podmínkou je, aby byly obě zálohy uhrazeny nejpozději dne 15. 10. 2020. Pokud daňový subjekt uhradí zálohy po tomto datu, automatické prominutí úroku z prodlení se nepoužije. Úrok z prodlení vznikne, a to zpětně ode dne 15. 4., resp. dne 15. 7. 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za pozdě uhrazenou daň
  • Týká se všech daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.
  • Daňové přiznání bude bez sankce možné podat do 31. 8. 2020.
  • Pokud bude daň z nemovitých věcí uhrazena rovněž do 31. 8. 2020, dojde k prominutí úroku z prodlení. V praxi to bude znamenat možnost uhradit daň se zpožděním několika měsíců.