Článek:

Insolvence a pandemie koronaviru

02.04.2020

Stav k 21. dubnu 2020, 12:00 (bude průběžně aktualizováno)​

PDF verze ke stažení zde Stav k 21. dubnu 2020, 12:00 (bude průběžně aktualizováno)​

Konkrétní dopady pandemie koronaviru a vládních opatření na ekonomiku lze jen stěží dopředu odhadnout. Již nyní je však jisté, že mnoho podnikatelů se v důsledku této situace ocitá ve finanční krizi. Na začátku dubna přišla vláda s novelou insolvenčního zákona, která by měla v tomto ohledu podnikatelům pomoci.

V tomto článku nabízíme shrnutí zásadních změn, které tato novela přináší. Novelu v tomto znění již schválil senát. V nejbližších dnech by měla být předložena prezidentovi České republiky a následně vyhlášena ve sbírce zákonů, čímž nabyde účinnosti.

Insolvenční návrh podaný věřitelem

V souvislosti s pandemií koronaviru a přijatými mimořádnými opatřeními se mnoho podnikatelů ocitá ve finančních potížích, v jejichž důsledku nejsou schopni plnit včas své závazky. Jinak ekonomicky zdravé podniky se tak mohou přechodně dostat do platební neschopnosti. Insolvenční řízení může být zahájeno pouze na návrh. Ten může kromě dlužníka podat i věřitel.

Schválená novela zákona na nastalou krizovou situaci reaguje tím, že věřitel nebude moci podat insolvenční návrh proti svému dlužníkovi, a to až do 31. srpna 2020. Pokud by tak věřitel přesto učinil a insolvenční návrh podal, insolvenční soud jej vyrozumí o tom, že jeho návrh nevyvolá žádné účinky. Proti tomuto vyrozumění nebude moci věřitel podat opravný prostředek. Podnikům v tíživé finanční situaci tak toto opatření poskytne čas, aby mohly obnovit svoji ekonomickou činnost.

Odpovědnost statutárních orgánů a povinnost podat dlužnický insolvenční návrh

Společnost (resp. její statutární orgán) má povinnost podat na sebe insolvenční návrh, pokud zjistí svůj úpadek. Porušení této povinnosti ze strany statutárního orgánu má za následek zejména vznik zákonného ručení za dluhy společnosti a povinnosti nahradit škodu. V mimořádných případech může dojít rovněž ke vzniku trestněprávní odpovědnosti.

Novela zákona nyní toto ustanovení insolvenčního zákona mění tak, že tuto povinnost statutárního orgánu „pozastavuje“. Statutární orgán tedy nebude povinen podat insolvenční návrh ode dne nabytí účinnosti této novely do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. prosince 2020.

Na nutnost suspendovat uvedenou povinnost dlužníka (resp. jeho statutárního orgánu), jsme upozornili prostřednictvím serveru E15.cz (https://www.e15.cz/byznys/firmy-budou-do-konce-srpna-chraneny-proti-insolvencnim-navrhum-1368247), neboť v původním návrhu novely toto řešení chybělo. Vítáme, že schválené znění novely zákona toto opatření obsahuje.

Mimořádné moratorium

Pokud je již insolvenční řízení zahájeno, dlužník bude moci do 31. srpna 2020 požádat insolvenční soud o vyhlášení mimořádného moratoria, které novela zákona nově zavádí.

To má zejména za následek, že po dobu jeho trvání nelze rozhodnout o úpadku dlužníka, a ten tak získává více času pro obnovu svého provozu. Dlužník je v takovém případě rovněž chráněn před ukončením některých smluv ze strany svých dodavatelů. Pro vyhlášení tohoto mimořádného moratoria přitom není vyžadován souhlas věřitelů, ten je vyžadován až v případě návrhu na prodloužení mimořádného moratoria.

Mimořádné moratorium může trvat až 6 měsíců, prodlouží-li jej na návrh dlužníka soud.

Mgr. Lukáš Regec
Advokát
E-mail: [email protected]
Tel: +420 602 738 680