BDO hlavním partnerem projektu DAŇOVÁ GRAMOTNOST

05.12.2021

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně představila výzkumný projekt Daňová gramotnost, jehož cílem je zmapovat, vyhodnotit a prezentovat úroveň daňové gramotnosti středoškoláků a následně poskytnout MŠMT podklady k plánovaným revizím Rámcových vzdělávacích programů pro střední školy. Záštitu nad projektem převzalo MŠMT, BDO je hlavním partnerem.

Měnící se daňový systém, zvyšující se daňová zátěž, povinnosti na straně jedné a příležitosti daňových úspor na straně druhé v kombinaci s digitalizací správy daní vyvíjí silný tlak na samostatnost daňových poplatníků při plnění svých daňových povinností.

Daňová neznalost může mít na jednotlivce velmi negativní dopady v případě, že nezná své možnosti při stanovování daňové povinnosti, například slevy na dani, odčitatelné položky od základu daně či nezdanitelné částky základu daně. Poplatník buď dané položky nevyužije, čímž zaplatí na dani více než je jeho skutečná povinnost, nebo je nucen vynaložit dodatečné náklady v podobě plateb daňovým poradcům, případně je vystaven pokutám a sankcím“ vysvětluje Tomáš Klíma, partner BDO ČR.

V současné době mají postačující znalosti v oblasti daní pouze studenti odborně zaměřených středních a vysokých škol ekonomického směru. Obecně se ukazuje, že studentům ostatních vzdělávacích institucí i široké veřejnosti chybí elementární znalost daňové problematiky, kterou by však měli získat již na střední škole. Dle názoru vědeckých pracovníků Mendelovy univerzity v Brně Lucie Formanové a Břetislava Andrlíka to logicky ukazuje na mezeru ve vzdělávacím procesu, kterou je třeba vyplnit již na všech typech středních škol v ČR.

Je nezbytné revidovat Rámcové vzdělávací programy takovým způsobem, aby absolventi středních škol během své přípravy na budoucí povolání získali relevantní informace reálně využitelné v praxi a obstáli tak na trhu práce, ale i v soukromém životě.

BDO ČR odborně spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a příležitost zapojit se do výzkumného projektu Daňová gramotnost jako odborný partner tedy velice přivítalo.

„Vzdělávání v oblasti financí a daní pokládáme za stěžejní téma současné i budoucí doby. Podporujeme své zaměstnance ve zvyšování jejich odborné kvalifikace i v tom, aby své znalosti a zkušenosti předávali dál, formou speciálních vzdělávacích programů, odborných přednášek či seminářů. V tomto směru úzce spolupracujeme s univerzitami, komorami a odbornými institucemi napříč Českou republikou. Naším záměrem je podílet se na výchově nové generace finančních a daňových expertů, ale i pomáhat běžné populaci správně porozumět svým povinnostem a využívat možnosti, které jim naše legislativa nabízí“ doplňuje Tomáš Haken, HR ředitel BDO ČR.

Detaily o projektu najdete ZDE.

Tisková zpráva v PDF