arrow_upward

Etická linka


BDO se zavázalo dodržovat nejvyšší standardy etiky a integrity ve všech aspektech našeho podnikání. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje důvěrné oznamování protiprávního či neetického jednání.

Po kliknutí na odkaz níže můžete důvěrně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ


Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete zde:


BDO staví své podnikání na vzájemné důvěře se zákazníky, obchodními partnery i zaměstnanci. Etická linka je nástroj ochrany oznamovatelů, který umožňuje důvěrné oznámení podezření na protiprávní či neetické jednání. 

 • zaměstnanci naší společnosti, včetně bývalých zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání v BDO
 • osoby samostatně výdělečně činné působící jako dodavatelé nebo ucházející se o zakázku v BDO
 • společníci a členové orgánů naší společnosti
 • jakékoli další osoby s přímým nebo nepřímým spojením s naší společností

Vyzýváme každého, kdo se domnívá, že byl svědkem protiprávního či neetického jednání, aby využil Etickou linku, abychom zajistili transparentní a etické pracovní prostředí.

 • trestný čin (včetně krádeže nebo podvodu) nebo přestupek
 • porušení zásad nebo postupů BDO
 • šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek
 • porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů
 • ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
 • poškození životního prostředí
 • nedodržení jiných zákonných povinností
 • pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného

Příjem, správu a nestranné šetření oznámení zajišťují pracovníci týmu pro dodržování předpisů BDO Group s.r.o. se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 08639060 (dále také „BDO“). 

BDO na základě získaných informací vyhodnotí, zda je oznámení důvodné. Svoje závěry popíše a uvede do spisu. Závěry posouzení budou v anonymizované podobě předány odpovědným osobám BDO spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik.

Oznamovatel bude o výsledku šetření informován nejpozději do 30 dnů od podání oznámení. Ve složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O případném prodloužení bude oznamovatel informován.

Oznamovatel může být o výsledku šetření informován dvěma způsoby:

 • Anonymně na základě unikátního kódu, pokud pro podání oznámení využijete naší Etickou linku
 • Přímo, pokud zvolíte jiný způsob oznámení (email, telefon) a zanecháte nám na sebe kontakt

Jako oznamovatel se můžete rozhodnout, zda chcete své podezření oznámit anonymně. Pokud se rozhodnete sdělit nám svoji totožnost, BDO bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytne údaje o Vaší totožnosti jiným než příslušným osobám prošetřovatelů ani nezveřejní žádné informace, z nichž by bylo možné Vaši totožnost odvodit. 

Veškerá data sdělená prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR). 

Oznámení můžete podat také emailem na eticka.linka@bdo.cz anebo telefonicky na čísle (+420) 241 046 200.