Článek:

ESG ve stavebnictví: Jakým výzvám čelí sektor stavebnictví?

19.04.2023

Ivona Tajslová |
Stanislav Klika, Director, Head of Risk advisory services |

Sektor stavebnictví, jako nespočet dalších odvětví, je silně vystaven riziku udržitelnosti. Téma udržitelnosti ale není pro tento sektor pouze rizikem, je také velkou příležitostí pro společnosti získat vedoucí pozice a lepší konkurenceschopnost na trhu. Pojem udržitelné chování firem ve stavebním sektoru je potřeba vidět z více úhlů. V rámci ESG se nesledují pouze témata spojená s životním prostředím, ale také témata společenské odpovědnosti a řízení podniku.

Dopad na životní prostředí

Jednotlivé ESG ukazatele jsou ovlivňovány celým životním cyklem budov od návrhu a výstavby až
po údržbu a případnou demolici. V procesu návrhu a výstavby mohou být ESG faktory zlepšovány výběrem materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, zajištěním bezpečnosti a zdraví pracovníků.
V procesní fázi jsou důležitými faktory ovlivňujícími udržitelnost budov například energetická náročnost nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Výstavba a provoz budov má také nepopíratelný dopad na životní prostředí i z pohledu produkce odpadu, spotřeby vody a vlivu na krajinu.

World Green Building Council (WGBC) uvádí, že emise ze stavebnictví tvoří 39 % skleníkových plynů
z celkových světových emisí. Emise z provozních činností (energie spotřebované na vytápění, chlazení a osvětlení budov) představují 28 %, zatímco uhlíková stopa při výstavbách tvoří 11 % celkových emisí. Proto je potřeba dívat se na dopady výstaveb na životní prostředí z dlouhodobého pohledu provozování budov a jeho vlivu na okolí.

Výzvy ve stavebnictví a nefinanční reporting

Stavebnictví čelí komplexním výzvám, jelikož musí zohledňovat stále přísnější předpisy týkající se bezpečnosti, dopadu na zdraví i udržitelnosti a zároveň usiluje o snižování nákladů. Nejen tyto výzvy se řeší ekologičtějšími, k životnímu prostředí šetrnějšími postupy, které jsou umožňovány moderními technologiemi. Právě technologické inovace stojí za špičkovými postupy pro navrhování a výstavbu budov, které jsou méně energeticky náročné, s nižší uhlíkovou stopou.

Další výzvou pro stavební společnosti je monitorování a analyzování dodavatelů a dodavatelského řetězce. Stavební společnosti potřebují znát detailní informace o dodavatelském řetězci, aby měly transparentní a ověřitelné informace o původu potřebných surovin a etických pracovních podmínkách. 

Detailní informace o dodavatelském řetězci a mnoho dalších informací je zapotřebí sesbírat a zanalyzovat k povinnému ESG reportingu. ESG reporting se postupně bude týkat většího množství firem i ze sektoru stavebnictví. Jedná se o nefinanční reporting, který obsahuje i informace o uhlíkové stopě podniku. ESG reportingu předchází analýza a vyhodnocení relevantních témat k závěrečnému vykazování stavu podniku.

Výzvy na společenské úrovni

Sektor stavebnictví nečelí pouze výzvám souvisejícím s konstrukcí jednotlivých budov a jejich energetickou náročností, ale také s plánováním měst a jejich celých částí. Rozložení infrastruktury v městech, plocha pro zeleň a sociální vyžití obyvatel, dostupnost a bezpečnost veřejné dopravy jsou témata, která budou v budoucnu v real estate více a více rezonovat. V průběhu městského plánování je potřeba brát v úvahu rozmanitou strukturu společnosti, kdy lidé v různých věkových skupinách s různými zájmy, mají jiné potřeby a využívají město jinak. Například rodiče s kočárky pro děti, lidé s omezenou mobilitou čelí ve městech jiným překážkám než většinová společnost.
V rámci navrhování měst je potřeba vycházet z průzkumů, které se zaměřují na nerovnost přizpůsobení měst pro ženy, osoby s handicapem a další menšiny z hlediska dostupnosti a bezpečnosti. Dále je potřeba města navrhovat do krajiny s odpovědným přístupem k životnímu prostředí, biodiverzitě a udržitelným hospodařením s vodními zdroji.

S rostoucím tlakem spotřebitelů, regulátorů a investorů na environmentální a společenský dopad organizací, se ESG reporting stal obchodní nutností. Vedení podniků je motivováno k zavádění procesů a iniciativ, které prokazují ukazatele výkonnosti ESG a dlouhodobě zabezpečují konkurenceschopnost na trhu.