Článek:

Jste připraveni zvládat rizika spojená s růstem platební neschopností vašich zákazníků?

12.05.2022

Kamil Vaniš, Director |

Extrémní tlak současných událostí na firmy významně zvyšuje pravděpodobnost, že některé firmy nebudou schopny dostát svým závazkům. K finančnímu zdraví firem nepřispívá zejména prudký nárůst cen vstupů (meziroční nárůst inflace o 12,7 % v březnu 2022), zpomalující se tempo růstu české ekonomiky (predikce růstu pouze o 1,2 % v r. 2022), rekordní ceny energií a paliv, prudký růst cen vstupních materiálů na komoditních trzích a jejich nedostatek ať už z důvodů ekonomických dopadů pandemie COVID-19, nebo nepredikovatelného vývoje vojenského konfliktu na Ukrajině. V tomto kontextu mnohé společnosti ovlivní i faktická nemožnost splácení půjček, které jsou zajištěny z COVID mechanismů (u některých nastane splatnost v průběhu roku 2023).

Situace zatím není z pohledu současných statistik dramatická, nicméně lze předpokládat významný růst platební neschopnosti v průběhu roku 2022 a 2023. Za první čtvrtletí letošního roku bylo podáno 286 insolvenčních návrhů obchodních společností (o 6 % více než ve srovnatelném období minulého roku) a 1435 insolvenčních návrhů podnikajících fyzických osob.

Některé pojišťovny očekávají významný meziroční nárůst insolvencí v průběhu tohoto roku a to až o 30 %.

Průzkumy pojišťovacích společností indikují vyšší podíl nesplacených faktur. Z údajů pojišťoven pohledávek také vyplývá, že z pohledávky po splatnosti déle než 90 dní je obvykle uhrazena pouze nízká část.

Pro věřitele je klíčová včasná identifikace problému a adekvátní reakce vůči dlužníkovi. Úspěšnost vymáhání pohledávek se často odvíjí od toho, jak dlouhá doba uplynula od data splatnosti pohledávky. 

Níže uvádíme jednoduché principy, které významně přispívají k řádné správě pohledávek pomocí vnitrofiremních procesů. Tyto principy je vhodné v rámci firmy formalizovat např. formou interní směrnice.

 

Hodnocení bonity odběratelů

 • Věnujte čas prověření finanční stability potenciálních obchodních partnerů dříve, než se zavážete k dodání objednávky.
 • Vytvořte spolupráci v rámci firmy mezi finančními specialisty a obchodníky při finalizaci obchodních podmínek.
 • Nastavte vhodné platební podmínky a milníky plnění obchodního závazku tak, aby zohlednily identifikovaná rizika. Vhodné je např. rozdělit zakázku na dílčí části s postupnými platbami, zálohovými platbami, nákup části vstupů na zakázku přímo v režii odběratele, využití bankovních záruk, záruky za platby ze strany třetí osoby, zajištění části plateb zástavním právem na majetek apod.

Standardizace procesu řízení pohledávek po lhůtě splatnosti

 • Stanovte hlavního koordinátora (credit & collection specialist/ manager) s vazbou na vedení firmy pro správu a vymáhání pohledávek, jehož prioritní agenda je správa a celková koordinace procesu vymáhání pohledávek, reporting apod.
 • Rozdělte vymáhaní pohledávek do několika eskalačních stupňů, např. první urgenci vymáhání realizuje obchodník / key account manager, v dalším stupni písemnou urgenci realizuje koordinátor a třetí stupeň je řešen ve spolupráci s právním specialistou.  
 • Standardizujte používané dokumenty, resp. vzory pro písemnou komunikaci, dále je vhodné nastavit pravidelné termíny pro kontrolu stavu pohledávek, rozesílání urgencí a koordinaci kritických případů.

Řádně vedená evidence pohledávek

 • Udržujte precizní evidenci pohledávek. V případě vymáhání pohledávek musíte doložit nejen výši pohledávky, ale také dokumenty dokládající oprávněnost pohledávky (smlouvy, dodací listy, aj.).  
 • Nastavte pravidelný reporting pohledávek, ve kterém budou zvýrazněny pohledávky po splatnosti s jasnou signalizující případných rizik. Tento report musí být dostupný obchodníkům, key account managerům apod.

Včasné řešení kritických případů

 • Vymáhejte pohledávky po splatnosti již v rané fázi bez odkladu. Vymáhání můžete postupně eskalovat od upomínky, uznání dluhu odběratele vůči vaší společnosti, uplatnění smluvní pokuty za zpožděnou platbu, podmínění další dodávky úhradou (pokud to smlouvy umožňuje), návrhu splátkového kalendáře aj.
 • Požadujte zajištění pohledávek po splatnosti např. ručení za závazky třetí osobou (např. sesterskou společností, mateřskou společností), zajištění zástavním právem k majetku společnosti (může se jednat o věc movitou, nemovitou, patent, pohledávku, aj.), či zajištění formou směnky s doložkou o přímé vykonatelnosti.
 • Konzultujte zavčasu kritické případy se specialisty, kteří budou kompetentní k řízení rizik v procesu vymáhání vašich pohledávek soudní či mimosoudní cestou.   

Současné ekonomické klima s sebou přináší vyšší rizika platební neschopnosti firem, na které přímo či nepřímo dopadají prudké zvyšování cen vstupů. Pro tyto situace je vhodné posilnit procesy řízení pohledávek.