Článek:

Stopě na stopě

16.12.2022

Stanislav Klika, Director, Head of Risk advisory services |

Důležitou součástí ESG reportingu v rámci oblasti „E“ (Environmental) je podávání zpráv o uhlíkové stopě organizace, výrobku či služby. Pro účely měření a následných opatření se emise zpravidla rozdělují podle toho, nakolik jejich produkci může firma sama ovlivnit. Níže uvádíme příklad metodiky měření uhlíkové stopy v rámci tzv. GHG protokolu (Greenhouse Gas Protocol).

Vykazování uhlíkové stopy bude také součástí povinného nefinančního reportingu podle nedávno schválené CSRD směrnice (Corporate Sustainability Reporting Directive), resp. ESRS standardů (European sustainability reporting standards).

 

ESG (Environmental, Social and Governance) 

je hodnoticí rámec tří oblastí řízení firem, v nichž sleduje, jakým způsobem firma zohledňuje a přistupuje k:

E – životnímu prostředí (spotřeba energie, emise skleníkových plynů, nakládání s odpady, ochrana vodních zdrojů aj.)

S – společnosti a lidem (pracovní podmínky, nediskriminace, zdraví a bezpečnost při práci, ochrana lidských práv, dodavatelsko-odběratelské vztahy aj.)

G – řízení podniku (složení a nezávislost představenstva, auditu, kontrola procesů, nezávislost postupů pro prevenci a detekci neetického a korupčního jednání aj.)
 

Scope 1 – přímé emise

Jde o aktivity, které spadají pod daný podnik, jsou jím kontrolovány a při nichž jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Jsou to emise z kotlů či generátorů spalujících fosilní paliva, emise z mobilních zdrojů (např. firemních automobilů), emise z průmyslových procesů, emise ze zpracování odpadů či čištění odpadních vod atd.

 

Scope 2 – nepřímé emise z energie

Pod scope 2 se řadí emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku. Jsou to emise ze zdrojů, které podnik přímo nekontroluje, ale přesto má na jejich velikost zásadní vliv.

 

Scope 3 – další nepřímé emise

Do poslední kategorie spadají emise související s aktivitou podniku, které ale vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku a současně nejsou řazeny do Scope 2. Jedná se např. o služební cesty letadlem či vlakem, ukládání odpadu na skládku, nákup a dopravu materiálu třetí stranou atp.

 

Krok za krokem, aneb jak jsme uhlíkovou stopu měřili v BDO?

Na začátku projektu jsme si v rámci kick-off meetingu ujasnili cíle projektu, potvrdili zúčastněné strany, rozsah měření, harmonogram projektu a stanovili jsme další kroky. Následně jsme sestavili požadavky na data, která budeme potřebovat. V rámci BDO jsme data řešili hlavně s finančním ředitelem, jelikož většina z nich je součástí účetnictví. Pomoci může ale například také provozní ředitel, HR nebo třeba podnikový ekolog.

 

Příklad přehledu podkladů, co k měření budou potřeba

Podklad

Jednotky

Scope

Oblast

Spotřeba benzínu (nafty) za rok u automobilů vlastněných/provozovaných společností

litry

Scope 1

Doprava

Služební cesty – letecky (vlakem)

km

Scope 3

Doprava

Roční spotřeba elektřiny v budovách v kilowatthodinách / megawatthodinách

kWh / MWh

Scope 2

Spotřeba energie

Roční spotřebu tepla a tepla na ohřev teplé vody v budovách/provozovnách v kilowatthodinách a dodavatel této energie

kWh / GJ

Scope 2

Spotřeba energie

Druhy vlastních fosilních zdrojů/energií (zemní plyn, uhlí, propan-butan, topný olej) a jejich roční spotřeba + uvedení druhu spalovacího zařízení a jeho účinnosti, případně alespoň značka a model zdroje

kWh

Scope 1

Spotřeba energie

 

Data jsme propočítali a připravili zprávu, kde jsme popsali, jaké činnosti a v jaké míře se podílí na uhlíkové stopě BDO. Zpráva obsahovala také doporučení, jak uhlíkovou stopu dále snižovat. Pro realizaci opatření může pomoci akční plán, který stanoví priority na nadcházející časová období. Firmy by si měly nastavit KPIs a tyto ukazatele sledovat a vyhodnocovat, aby věděly, jak se mim daří snižovat produkci skleníkových plynů. Rádi vás v tom podpoříme, a tak se na nás neváhejte obrátit.