Nový zákon o účetnictví

V tomto článku informujeme o zveřejnění paragrafového znění návrhu nového zákona o účetnictví do připomínkového řízení. Představíme tři zásadní změny, které by měl zákon do praxe finančního účetnictví a výkaznictví zavést, a na které je nezbytné se s předstihem připravit.

Dlouho očekávaný nový zákon o účetnictví je o krok blíže ke své účinnosti. V závěru října tohoto roku Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo paragrafové znění nového zákona do připomínkového řízení. Zákon do značné míry zachovává stávající stav regulace účetnictví a účetního výkaznictví, avšak přináší také řadu nových pravidel pro tuzemské účetnictví. Plánovaná účinnost nového zákona je k 1. 1. 2024, přitom ke schválení zákona může dojít až v průběhu roku 2023. Čas na implementaci nových požadavků tak může být poměrně krátký. Měli bychom se jimi proto zabývat již nyní, byť schválená podoba zákona může oproti současnému znění doznat určitých změn. Vybrali jsme tři změny, jejichž implementace může být pro některé účetní jednotky časově náročná a současně se jedná o změny, které podle našeho názoru s vysokou pravděpodobností zůstanou v navrhovaném znění zákona zachovány. Upozorňujeme, že zatímco stávající zákon o účetnictví čítá 40 paragrafů, návrh nového zákona obsahuje 172 paragrafů. Důvodová zpráva k návrhu nového zákona má rozsah 283 stran. Můžeme tedy jednoznačně doporučit, aby se finanční manažeři a hlavní účetní začali seznamovat již s nynějším zněním nového předpisu a dále pozorně sledovali vývoj schvalování nového zákona.

První změna, kterou jsme vybrali, je práce s kurzovým rizikem v účetnictví. Navrhovaná úprava v podstatě kodifikuje to, co do praxe dosud postupně zaváděla Národní účetní rada ve svých interpretacích. Nově bude zákon vyžadovat, aby účetní jednotky rozlišovaly pohledávky a dluhy peněžní a nepeněžní. Zatímco peněžní pohledávky budou k rozvahovému dni dále přepočteny tzv. „závěrkovým“ směnným kurzem a dají tak vzniknout kurzovým rozdílům (v nákladech či výnosech), nepeněžní pohledávky se přepočítávat nebudou. Této problematice jsme se blíže věnovali v červnovém čísle našeho newsletteru na příkladu záloh, avšak stejným způsobem budeme nově přistupovat ke všem cizoměnovým pohledávkám a dluhům. Předpokládáme, že zavedení této „novinky“ si vyžádá úpravu běžně používaných účetních programů. Zatímco někteří vývojáři již zareagovali na zmíněné interpretace Národní účetní rady a svůj software na tuto změnu připravili, jiní se této problematice dosud nevěnovali. Doporučujeme Vám proto prověřit, zda Vámi užívaný software pro vedení účetnictví podporuje nový způsob práce s cizoměnovými pohledávkami a dluhy.

Také druhá vybraná změna si zřejmě vyžádá zásah do nastavení účetních programů, a proto bychom se i touto změnou měli začít včas zabývat. Jedná se o povinnost oceňovat dlouhodobé pohledávky a dluhy současnou hodnotou (nikoli nominální). Účetní jednotky tak budou muset ocenění svých dlouhodobých pohledávek a dluhů stanovit jako součet budoucích peněžních toků vyplývajících z pohledávky či dluhu diskontovaných k datu prvotního ocenění (uznání) v účetnictví. Tento přístup se aplikuje také na rezervy. Nový návrh zákona o účetnictví obsahuje zjednodušení pro malé a mikro účetní jednotky, kterým je umožněno oceňování současnou hodnotou nepoužívat, pokud se tak rozhodnou (to neplatí pro účetní jednotky veřejného sektoru).

Konečně i třetí změna, kterou jsme vybrali, si zřejmě vyžádá zásah do programů pro vedení účetnictví. Jedná se o zavedení konceptu funkční měny. Na rozdíl od prvních dvou popisovaných změn by však používání funkční měny mělo být pro účetní jednotky dobrovolnou možností, nikoli povinností. Účtování ve funkční měně mohou využít například účetní jednotky, které většinu svých výnosů realizují v cizí měně (např. EUR) a stejně tak převažující část nákladů mají v této cizí měně. Jelikož stávající právní úprava ukládá vést účetnictví v jednotkách české měny, vznikají těmto účetním jednotkám „zbytečné“ účetní kurzové zisky a ztráty. Přechodem na režim „účtování ve funkční měně“ účetní jednotka vzniku těchto kurzových rozdílů předejde. Tato možnost není dostupná pro účetní jednotky veřejného sektoru.