Článek:

Daňové přiznání k dani z nemovité věci

09.08.2022

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí mají všichni, kteří nabyli nemovitost, provedli přístavbu, nástavbu či provedli kolaudaci nebo došlo ke změně výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Skutečnost oznámit změny Finančnímu úřadu mají také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali či jinak pozbyli.

Ti, kteří podali daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, přiznání podávat nemusí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu místně příslušnému správci daně, vždy do 31. ledna zdaňovacího období, rozhodující je stav k 1. lednu.

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vlastník pozemku stavby či jednotky, ovšem při splnění podmínek jím může být dále pachtýř nebo nájemce a uživatel u pozemků, u kterých vlastník není znám.

V případě, že danou nemovitost vlastní více spoluvlastníků, mohou si zvolit společného zmocněnce, který podá daňové přiznání za celou nemovitou věc. Pokud si společného zmocněnce nezvolí, mají povinnost podat každý samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly.

Daň z nemovitých věcí je stanovena samostatně pro pozemky a pro stavby či jednotky, musí být zaplacena do 31. května. V případě, že daň, přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 30. listopadu.