Daňový balíček 2023 v oblasti přímých daní

Daňový balíček 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. 12. 2022, přinesl s účinností od 1. 1. 2023 změny také do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Níže přinášíme jejich základní přehled.

 

1. Limit pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2023

V rámci změn došlo ke změně výše limitu rozhodného pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání nebudou povinni podávat:

a) poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), pokud jejich ostatní příjmy nepřesáhnou rozhodnou částku 20.000 Kč (původně 6.000 Kč);

b) ostatní poplatníci s příjmy nepřesahujícími 50.000 Kč (původně 15.000 Kč).

 

2. Paušální režim zdanění u fyzických osob

Novelou ZDP se zvyšuje hranice pro příjmy ze živnosti, s nimiž je umožněno podnikajícím osobám (neplátcům DPH) vstoupit do tzv. paušálního režimu, a to na 2 mil Kč. Současně dochází k zavedení tří pásem paušálního režimu odvozených od výše a charakteru příjmů ze samostatně výdělečné činnosti („SVČ“) poplatníka:

 

Pásmo

Roční příjmy

Podmínka 

Paušální záloha / měsíc

1. pásmo

< 1 mil Kč

Bez ohledu na to, z jaké SVČ příjmy plynou

6.208 Kč

 (100 Kč záloha na daň, 3.386 Kč záloha na sociální a 2.722 Kč zdravotní pojištění)

< 1,5 mil Kč

Alespoň 75 % tvoří příjmy ze SVČ, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %

< 2 mil Kč

Alespoň 75 % tvoří příjmy ze SVČ, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %

2. pásmo

< 1,5 mil Kč

Bez ohledu na to, z jaké SVČ příjmy plynou

16.000 Kč

(4.963 Kč daň, 7.446 Kč sociální a 3.591 Kč zdravotní pojištění)

< 2 mil Kč

Alespoň 75 % tvoří příjmy ze SVČ, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %

3. pásmo

< 2 mil Kč

Bez ohledu na to, z jaké SVČ příjmy plynou

26.000 Kč

(9.320 Kč daň, 11.388 Kč sociální a 5.292 Kč zdravotní pojištění)

 

Aby mohla osoba samostatně výdělečně činná vstoupit do paušálního režimu pro rok 2023, bylo nutné podat místně příslušnému finančnímu úřadu oznámení o vstupu do režimu, a to ve lhůtě do 10. 1. 2023.

 

3. Osvobození bezúplatných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem

Do ZDP bylo nově včleněno osvobození od daně z příjmů fyzických osob v případě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem, a to za podmínek, kdy:

  • na výstavbu předmětné nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu,
  • převod nemovité věci byl podmínkami dotace (bod 1) po stanovenou dobu zakázán a jedná se o první převod po uplynutí této doby, přičemž cílem převodu je vlastnictví nemovitosti fyzickou osobou.

 

4. Osvobození odměny za výkon funkce člena volební komise

Nové ustanovení v ZDP osvobozuje zvláštní odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise.

 

5. Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy byly původně zavedeny do ZDP jako reakce na nepříznivou ekonomickou situaci v souvislosti s koronavirovou situací s cílem umožnit poplatníkům rychlejší odpisy (a tedy vyšší náklady) u majetků zařazených do 1. a 2. odpisové skupiny a pořízených v letech 2020 a 2021. Novela zákona prodlužuje možnost mimořádného odpisování u těchto majetků pořízených také v letech 2022 a 2023.

 

6. Nemovitá kulturní památka

Novela ZDP upřesňuje definici nemovité kulturní památky pro daňové účely. Poplatníkům je dána možnost volby, a to zda budou i nadále k nemovité věci, která však nesplňuje definici kulturní památky vyplývající z předpisů roku 1987 (kulturní památkou je nemovitá věc, která byla zapsána do státního seznamu kulturních památek a byla za kulturní památku prohlášena), přistupovat z hlediska daňového odpisování nadále jako k nemovité kulturní památce, nebo zda ji budou odpisovat v souladu s daňovými postupy platnými pro odpis nemovité věci. V tomto případě je nutné provést přepočet odpisů a daňové zůstatkové ceny současně s úpravou výsledku hospodaření.

 

7. Daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax

Globální situace (především ekonomické dopady probíhající války na Ukrajině) pomohla implementaci do ZDP tzv. daně z neočekávaných zisků, která postihne pouze vybraný okruh subjektů – velké společnosti z oblasti bankovnictví, energetiky a těžebního průmyslu. Jedná se o dočasné zdanění platné od roku 2023 do roku 2025. Zjednodušený popis mechanismu výpočtu spočívá v 60% daňové přirážce aplikované na nadměrný zisk. Nadměrný zisk se určí porovnáním základu daně za aktuální rok s průměrem historických základů daní za období 2018 – 2021, přičemž tento průměr se ještě navýší o 20 %.