Článek:

Jak je to se zdaněním daní z příjmu u předsedy představenstva akciové společnosti

13.06.2022

Jiří Jandečka, Partner |

Ústavní soud v nedávném rozsudku potvrdil nutnost zdanění příjmů ze závislé činnosti i činnosti vykonávané prostřednictvím mandátní smlouvy u předsedy představenstva akciové společnosti. V dané kauze předešlé soudní instance konstatovaly, že převážná většina činností, které mandatář vykonával, byla svojí povahou typická pro výkon funkce předsedy představenstva, tedy obchodní vedení společnosti, a odměna z těchto činností je pak odměnou podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

Poplatníkovi nepomohly například ani argumenty, kdy jako mandatář tyto příjmy řádně zdanil ve svém daňovém přiznání fyzické osoby. Dále poplatník namítal, že Nejvyšší správní soud měl upřednostnit vůli účastníků uzavřít mandátní smlouvu před veřejnoprávními předpisy v oblasti daní.

Ústavní soud k tomuto konstatoval, že pro kvalifikaci příjmů podřazených pro účely daně z příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů není rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Pro stanovení veřejnoprávní daňové povinnosti není rozhodné, jaký typ smlouvy o činnosti, která je zdrojem příjmu, jenž má být podroben zdanění, účastníci mezi sebou uzavřou ve sféře pracovněprávní, obchodněprávní, nebo občanskoprávní, tzn. ve sféře práva soukromého. Rozhodující je, jak je obsah takového úkonu definován, v daném případě pro účely zdanění v právu veřejném. Předpisy soukromého práva umožňují subjektům zvolit si, jakým právním úkonem zamýšlený právní vztah založí, tj. zda uzavřou např. smlouvu o dílo, smlouvu o obstarání věci, smlouvu mandátní, smlouvu o pracovní činnosti, smlouvu o provedení práce apod.Veřejnoprávní předpisy nedávají již subjektům volbu v tom, jakým způsobem příjem z uzavřeného právního vztahu zdaní. Pro správce daně je podstatné jednoznačné určení skutečného obsahu nastalého právního vztahu. 

Nelze již jen konstatovat, že tímto rozhodnutím byla prolomena pomyslná zeď do akciových společností, kde doposud existovala celá řada obdobných rozhodnutí převážně směrujících na jednatele a společníky společností s ručením omezeným. Je nepochybné, že taktéž akciové společnosti si musejí bedlivěji hlídat, jakým způsobem jsou odměňováni a následně i zdaňováni členové jejich orgánů.