arrow_upward

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Ministerstvo financí ČR
Finanční zpravodaj číslo 4/2024
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/financni-zpravodaj/2024/financni-zpravodaj-cislo-4-2024-55775
Finanční správa
Přerušení provádění článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem
Generální finanční ředitelství zveřejňuje kompletní informaci k přerušení provádění vybraných článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskou federací.
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/pokyny-sdeleni//preruseni-provadeni-clanku-smlouvy-Rusko

Sdělení k aktualizaci materiálu Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE
Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. Nyní publikovaný dokument a zde provedené zatřídění důsledněji zohledňuje konkrétní poměry jednotlivých činností, náležitě respektuje detaily smluvních ujednání a jednotlivé v praxi zavedené obchodní modely. 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/dan-z-neocekavanych-zisku/zatrideni-vybranych-cinnosti-podle-cz/sdeleni-k-aktualizaci-materialu-zatrid-vybr-cinn-podle-nace

Metodický pokyn k plným mocem v rámci celostátní územní působnosti finančních úřadů pro výkon vybrané působnosti (CEP)
Tento metodický pokyn upravuje účinnost plných mocí vztahujících se k vybrané působnosti uplatněných u domovského finančního úřadu vůči aktivnímu finančnímu úřadu. Dále komplexně reaguje na rozsudky NSS č. j. 7 Afs 365/2021-45 a MS v Praze č. j. 9 Af 6/2022-50 a upravuje princip zachování kontinuity zastoupení i v případě uplatnění plné moci u aktivního finančního úřadu a současně upravuje řešení v jednotlivých typových situacích. Metodický pokyn též upravuje pravidla pro předávání plných mocí mezi jednotlivými finančními úřady a jejich uplatnění.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/metodika/metodika/metodicky-pokyn-k-plnym-mocem-v-ramci-pusobnosti-fu-cep
Celní správa ČR
Informace o přijímání elektronických certifikátů EUR.1 a EUR-MED z některých zemí PEM
​Dne 3. května 2024 bylo v Úředním věstníku EU řady C zveřejněno „Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy“. V tomto oznámení je v příloze uveden seznam zemí, ze kterých je možné přijímat elektronicky vydané průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED vystavené ode dne 3. května 2024. Podmínky pro přijímání těchto elektronických průvodních osvědčení jsou stanoveny v Doporučení smíšeného výboru Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu č. 1/2023 ze dne 7. prosince 2023 o používání průvodních osvědčení vystavených elektronicky vydaného v Úředním věstníku řady L dne 15. ledna 2024. Tato informace se netýká ověřování elektronických průvodních osvědčení A.TR.
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/aktuality/Stranky/2024-elektronicke-certifikaty-pem.aspx
 

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA
 

Vláda odsouhlasila podobu důchodové reformy, která má do budoucna zajistit udržitelnost penzijního systému
Vláda na jednání v úterý 30. dubna 2024 schválila návrh příslušné novely zákona o důchodovém pojištění, který teď posoudí Parlament. Jejím hlavním cílem je zajistit solidní důchody vyplácené z průběžného systému nejen současným důchodcům, ale i příštím generacím. Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především rodiny.
https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-odsouhlasila-podobu-duchodove-reformy--ktera-ma-do-budoucna-zajistit-udrzitelnost-penzijniho-systemu-213271/