arrow_upward

Nová sleva na pojistném platí od února 2023

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc.

Nárok na slevu za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, přičemž okruh zaměstnanců je zvolen tak, aby se jednalo o osoby, které z důvodů různých životních situací nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Slevu lze za kalendářní měsíc poskytnout za jednoho zaměstnance pouze jedinému zaměstnavateli. Sleva za zaměstnance náleží jen tomu zaměstnavateli, který před uplatněním slevy oznámil ČSSZ svůj záměr uplatňovat tuto slevu za daného zaměstnance. Jestliže má záměr za téhož zaměstnance uplatňovat slevu více zaměstnavatelů, sleva za tohoto zaměstnance náleží tomu zaměstnavateli, který oznámil ČSSZ tento záměr jako první. Oznámením se rozumí okamžik doručení požadavku ČSSZ.

Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců (hrubého příjmu), na které je sleva uplatňována. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání (zkrácených úvazků), zahrnuje se za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu. Na straně zaměstnance se nic nemění, stále odvádí 6,5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy). Slevu lze poprvé uplatnit ve mzdách za únor 2023.

Slevu je třeba uvést v Přehledu o výši vyměřovacího základu v měsíci, kdy jsou splněny všechny podmínky a lze ji uplatnit jen do splatnosti přehledu, tj. do 20. dne v měsíci (i opravou) – zpětně nelze.

Sleva na pojistném náleží zaměstnavateli, který řádně oznámí ČSSZ záměr slevu uplatňovat:

 • oznámení může zaměstnavatel podat nejdříve jeden měsíc přede dnem, od kterého bude slevu uplatňovat, a zároveň ne dříve, než přihlásí daného zaměstnance;
 • nejpozději může záměr oznámit ve lhůtě pro podání Přehledu.

Pokud se zaměstnavatel  rozhodne uplatňovat slevu na pojistném, je povinen danému zaměstnanci toto písemně oznámit a musí ho informovat o jeho povinnosti související s dokládáním této skutečnosti a oznamování změn, které by měly vliv na uplatnění slevy.

Záměr uplatnit slevu se oznamuje na předepsaném formuláři přes e-portál, nebo datovou zprávou. Oznámení o skončení platnosti slevy se oznamuje stejným způsobem, a to ve lhůtě 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatnil naposledy. Při skončení zaměstnání se uplatňování slevy automaticky zruší s podanou odhláškou.

ČSSZ povede evidenci těchto záměrů, aby se vyloučil souběh uplatňování slevy na stejného zaměstnance. Možnost nahlížet do registru budou mít i zaměstnavatelé, kteří ještě nepodali záměr uplatnění slevy, ale až od okamžiku, kdy zaměstnavatel podá oznámení o nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

 

Podmínky nároku na slevu:

 • Slevu je možné uplatnit jen u pracovních smluv (ne u dohod).
 • Sjednaná týdenní doba je v rozsahu 8 - 30 hodin týdně (ne méně, ne více).
 •  Pokud je u jednoho zaměstnavatele více kratších pracovních poměrů, tyto zkrácené úvazky se pro účely uplatnění slevy sčítají, sleva je poskytnuta jen z jednoho pracovního poměru.

 

Zaměstnanci, u kterých se tato sleva může uplatnit:

 • Zaměstnanec je starší 55 let.
 • Zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let (při splnění podmínek daných zákonem o státní sociální podpoře).
 • Zaměstnanec pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby (při splnění podmínek daných zákonem o důchodovém pojištění).
 • Zaměstnanec se připravuje na budoucí povolání studiem SŠ či VŠ. Uznáváno je pouze prezenční studium.
 • Zaměstnanec, který na ÚP absolvoval v uplynulých 12 měsících rekvalifikaci.
 • Zaměstnanec se zdravotním postižením nebo invalidní.
 • Zaměstnanec mladší 21 let (zde bez ohledu na rozsah sjednaného úvazku).

 

V jakých případech zaměstnanci sleva nenáleží:

 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy; v roce 2023 činí průměrná mzda 40 324 Kč, 1,5násobek průměrné mzdy tedy činí 60 486 Kč.
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší (částka se nijak nezaokrouhluje) než 1,15 % průměrné mzdy (§ 23b odst. 4 ZPSZ), tj. v roce 2023 vyšší než 463,726 Kč.
 • Zaměstnanec za daný měsíc odpracuje víc než 138 hodin (sčítají se všechny PP) – je možno uplatnit i při nástupu v průběhu měsíce, jen se musí limit upravit na poměrnou část kalendářních dní, výsledek se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru.
 • Zaměstnavatel na zaměstnance pobírá příspěvek od ÚP (např. Kurzarbeit).
 • Zaměstnanec se zdravotním postižením je zaměstnán zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce.

V textu jsou využity informace publikované na webu ČSSZ:

https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem