Článek:

Novela paušální daně

13.09.2022

Michal Proks, Manager |

Paušální daň pro OSVČ má od roku 2023 doznat významných změn. Vládní novela zákona o daních z příjmů a souvisejících předpisů je nyní v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 254, a to aktuálně ve druhém čtení.

V návaznosti na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč dojde k významnému navýšení počtu poplatníků - neplátců DPH, kteří budou moci paušální daň využít. Částka paušální daně již nebude jednotná. Nově bude odstupňována do tří pásem, a to v závislosti na výši příjmu a kategorii poplatníka. Novela předpokládá tyto roční hodnoty paušální daně:

  • 1. pásmo: cca 75.600 Kč (cca 6.300 Kč měsíčně) - stávající paušální daň,
  • 2. pásmo: 192.000 Kč (16.000 Kč měsíčně),
  • 3. pásmo: 312.000 Kč (26.000 Kč měsíčně).

Rozdělení do pásem je poměrně komplikované a působí nepřehledně. Níže uvedená tabulka shrnuje předpokládanou výši paušální daně v závislosti na částce dosažených příjmů u jednotlivých skupin poplatníků. Kategorie poplatníků jsou navázány na výši výdajového paušálu, který by poplatník v případě výdajů stanovených procentem z příjmů byl oprávněn uplatnit.

Roční příjem

<1 mil. Kč

<1,5 mil. Kč

<2 mil. Kč

Poplatníci s výdajovým paušálem 80 %

75 600 Kč

75 600 Kč

75 600 Kč

Poplatníci s výdajovým paušálem 60 %

75 600 Kč

192 000 Kč

192 000 Kč

Ostatní poplatníci

75 600 Kč

192 000 Kč

312 000 Kč

 

Jak již vyplynulo z dosavadní praxe, paušální daň může být velmi výhodná. Zejména, jde-li o poplatníky, kteří neuplatňují daňové odečty (např. slevy na děti), příp. jen v minimální výši. V následující tabulce uvádíme efektivní daňovou sazbu paušální daně při dosažení mezních hodnot příjmů ve výši 1, 1,5 a 2 mil. Kč. Poslední sloupec znázorňuje daňovou sazbu vyplývající z celkových odvodů OSVČ při uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů. Při výpočtu jsme zohlednili jen základní slevu na poplatníka a vycházíme z premisy, že skutečné výdaje jsou nulové.

 

 

Režim paušální daně

Výdaje % z příjmů

Roční příjem

1 mil. Kč

1,5 mil. Kč

2 mil. Kč

1-2 mil. Kč

Poplatníci s výdajovým paušálem 80 %

7,6 %

5,0 %

3,8 %

6,0 %

Poplatníci s výdajovým paušálem 60 %

7,6 %

12,8 %

9,6 %

12,6 %

Ostatní poplatníci

7,6 %

12,8 %

15,6 %

19,8 %

 

Ze srovnání efektivních daňových sazeb vyplývá, že i po novele může být paušální daň vhodným řešením, zejm. u OSVČ vykonávajících tzv. svobodná povolání.

Jak jsme zmínili v úvodu, novela zákona o DPH počítá s navýšením obratu pro povinnou registraci na částku 2 mil. Kč. Status neplátce je přitom jednou z podmínek pro uplatnění paušální daně. V této souvislosti vyvstává otázka, zda od nového roku budou moci do paušální daně vstoupit i stávající plátci. Novela zákona o DPH upravuje tuto věc v přechodných ustanoveních. Plátci, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhl 1 mil. Kč, avšak nepřesáhl 2 mil. Kč, budou moci do 5 dnů od nabytí účinnosti přechodného ustanovení požádat o zrušení registrace. Toto přechodné ustanovení by mělo nabýt účinnosti ještě na podzim. Doručí-li správce daně rozhodnutí o zrušení registrace do konce letošního roku, stává se poplatník neplátcem dne 1.1.2023 a paušální daň může využít. Novela zákona o daních z příjmů však počítá i se situací, kdy oznámení správce daně je doručeno až po 1. lednu, avšak nejpozději do 16. ledna 2023. I v tomto případě se poplatník stane neplátcem, a to zpětně k 1. lednu 2023 a i v tomto případě může paušální daň využít.

Paušální daň skýtá potenciální daňovou úsporu, a to i pro stávající plátce DPH. Před rozhodnutím, zda do paušální daně vstoupit, však doporučujeme důkladnou analýzu. Legislativní proces budeme nadále sledovat a o výsledném znění novely Vás budeme informovat.