arrow_upward

Novela zákoníku práce a home office

Do meziresortního připomínkového řízení byl rozeslán dlouho očekávaný návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Novela reaguje především na sjednocení českého pracovního práva s evropskými směrnicemi, a to směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob1 a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii2. Předpokládaná platnost novely je od 1. 1. 2023, i přesto, že termín pro zakomponování směrnic do českého práva byl začátek srpna 2022.

 

V tomto článku se budeme věnovat úpravě práce na dálku, home office, která se během minulých covidových let stala hojně využívaným a v mnoha společnostech i očekávaným standardem práce. Novela upravuje, jakým způsobem bude možno práci na dálku sjednat a jaké budou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Rozšiřuje také úpravu náhrady nákladů zaměstnanci. Zvláštní úprava je poté věnována práci na dálku těhotných zaměstnankyň a osob pečující o dítě do 15 let.

Výkon práce na dálku, tedy z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, bude dle novely možný výhradně na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda musí obsahovat určení místa nebo míst, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozvrh pracovní doby, způsob náhrady nákladů a dobu, na kterou se dohoda uzavírá a také způsob zajištění a kontroly BOZP. Práce na dálku je ukončena dnem sjednaném v dohodě, nebo písemnou výpovědí bez udání důvodů, a to s 15denní výpovědní lhůtou. Návrh novely ani důvodová zpráva více detailněji jednotlivé náležitosti neupravuje. Mnoho otázek, především v oblasti způsobu bezpečnosti a ochrany zdraví, možnost vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce na dálku, nebo pracovní doby a kontrola práce zůstává detailněji nezodpovězena a bude se pravděpodobně upravovat a doplňovat až v průběhu času. Zároveň upozorňujeme na daňové konsekvence v případě, že by práce na dálku byla vykonávána z jiného státu.

Novela upravuje rovněž nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem práce na dálku, které byly v předcházející právní úpravě řešeny pouze velmi obecně a v souvislosti s úpravou zdanění příjmů docházelo v praxi k tomu, že náhradu nákladů musel zaměstnanec složitě prokazovat, nebo byla náhrada nákladů zaměstnanci zdaněna v rámci běžného příjmu. Novela počítá s paušální náhradou zaměstnanci na pokrytí nákladů spojených s prací na dálku jako jsou elektřina, plyn, voda, teplo atd., a to za každou započatou hodinu práce zaměstnance. Paušální náhrada bude upravována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výpočet bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu. V předložené novele je stanovena částka 2,80 Kč, za každou započatou hodinu práce a nad rámce paušální částky i nadále platí povinnost náhrady dalších prokazatelných nákladů spojených s výkonem práce na dálku. Paušální náhrada bude osvobozeným příjmem na straně zaměstnance a daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele.

Zvláštní postavení při práci na dálku mají zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci sami dlouhodobě pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Novela ukládá povinnost zaměstnavateli vyhovět žádosti o práci na dálku, nebrání-li tomu vážné pracovní důvody, nebo povaha vykonávané práce. V případě, že výše uvedená skupina zaměstnanců požádá o obnovení původních pracovních podmínek, pak je zaměstnavatel opět povinen vyhovět. V případě, že zaměstnavatel žádosti nevyhoví, musí písemné odmítnutí odůvodnit.

 


1.  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

2. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii