Článek:

Novinky ve mzdové agendě pro zaměstnavatele

13.09.2022

Monika Lodrová, Manager, Head of Personal Income Tax |

V následujícím článku vám přinášíme přehled několika důležitých změn ve mzdové oblasti pro zaměstnavatele. První z nich se týká zdanění příjmů zaměstnanců v souvislosti s použitím nízkoemisních automobilů i pro soukromé potřeby, další souvisí s navýšením cestovních náhrad a souvisejícím zvýšením osvobozeného limitu stravenkového paušálu. Poslední novinkou je sleva na sociálním zabezpečení pro zaměstnavatele u zkrácených úvazků. Některé z těchto změn je třeba zohlednit již v aktuálním zdaňovacím období, jiné se projeví až od roku 2023.

 

Nízkoemisní automobily k soukromým účelům zaměstnance

V rámci podpory nízkoemisní mobility přišel zákonodárce se změnou způsobu výpočtu výše příjmu, který je zaměstnanci zdaňován ve mzdě jako nepeněžní příjem za bezplatné poskytnutí vozidla i pro soukromé účely. Vzhledem k tomu, že snížení zdanitelného příjmu má dopad na náklady zaměstnavatele ve formě souvisejícího snížení povinných pojistných odvodů,  si zákonodárce od této novely slibuje vyšší motivaci zaměstnavatelů poskytovat zaměstnancům ekologičtější vozidla.

Změna se poprvé aplikovala ve mzdách za červenec 2022, přičemž při ročním zúčtování či podání daňového přiznání lze změnu promítnout za celý rok 2022. Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani. Podrobnější informace k postupu zaměstnavatele jako plátce daně po skončení zdaňovacího období za účelem zohlednění retrospektivní účinnosti snížení zdanitelného příjmu lze nalézt v informaci GFŘ z 30. června 2022.

Do 30. června 2022 zaměstnavatel postupoval tak, že vypočetl nepeněžní příjem zaměstnance v podobě bezplatné možnosti využívat poskytnutý automobil i pro soukromé účely jako 1 % vstupní ceny daného automobilu včetně DPH. Nově je třeba zkoumat, jaký typ automobilu je zaměstnanci poskytnut. Plní-li vozidlo kritéria tzv. nízkoemisního automobilu, použije se sazba 0,5 % pro výpočet měsíčního nepeněžního příjmu zdaňovaného ve mzdě.

Nízkoemisním vozidlem je motorové vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle příslušného evropského nařízení. Tyto limity platí do konce roku 2025 a snížené procento výpočtu příjmu se tedy bude aplikovat na bateriová elektrická vozidla, vodíková vozidla, plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem splňující dané limity. Od roku 2026 se pak za nízkoemisní vozidlo bude považovat jen vozidlo s nulovými emisemi CO2, což budou výhradně bateriová elektrická vozidla a vodíková vozidla. Zaměstnavatel bude splnění emisních limitů posuzovat dle dokumentu „Prohlášení o shodě“ (Certificate of Conformity / COC). Emise CO2 lze také posoudit z velkého technického průkazu. Pro bližší informace k posouzení vozidel jako nízkoemisních lze využít informaci GFŘ z 25. srpna 2022.

Na zpětnou změnu v daňové oblasti však nereagovaly předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Vyměřovací základ těchto odvodů sice vychází z hodnoty zdanitelného příjmu vypočtené pro daňové účely, avšak na měsíční bázi, přičemž se neprovádí obdoba ročního zúčtování daně. Jak bylo potvrzeno ze strany VZP a ČSSZ v reakci na dotaz Komory daňových poradců, daná změna se neprojeví v oblasti sociálního a zdravotního pojistného zpětně za měsíce leden až červen. Provede-li se tedy úprava pro daňové účely v ročním zúčtování či daňovém přiznání, dojde ke vzniku rozdílu mezi ročním souhrnem vyměřovacích základů pro účely pojistného a ročním základem daně ze závislé činnosti.

 

Změna výše cestovních náhrad a osvobozené částky stravenkového paušálu

Vzhledem k současné situaci vývoje cenové hladiny reagoval zákonodárce také dalším zvýšením sazeb cestovních náhrad, tentokrát s účinností od 20. srpna 2022.

Od daného dne došlo k významnějšímu navýšení stravného při tuzemské pracovní cestě. Ta má mimo výpočtu cestovních náhrad dopad také na výši osvobozeného peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál). Tento limit se zvýšil z 82,60 Kč na 99,40 Kč za odpracovanou směnu.

Dále se opět navýšila hodnota průměrné ceny pohonných hmot používána zejména pro výpočet náhrady za použití vlastního vozidla při služební cestě jako alternativa doložení skutečné ceny pohonných hmot.

Aktuální znění vyhlášky MPSV, kterou se cestovní náhrady stanovují, je k dispozici na webu MPSV.

 

Sleva k pojistnému na sociálním zabezpečení

Poslední novinku, na kterou bychom rádi upozornili, předložilo MPSV se záměrem podpořit zaměstnávání určitých skupin osob. Zákonodárce chce motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli zkrácené úvazky pro osoby, které obvykle nemohou pracovat na plný úvazek a mohou tak být na trhu práce znevýhodněny. Při splnění určitých kritérií bude zaměstnavatel moci aplikovat slevu z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 5 %.

Kritéria pro uplatnění slevy jsou navázána na (i) osobu zaměstnance a (ii) parametry pracovního či služebního poměru.

Slevu lze uplatnit u zaměstnance v pracovním či služebním poměru, který (zjednodušeně):

 • je mladší 21 let,
 • je starší 55 let,
 • pečuje o dítě mladší 10 let,
 • pečuje o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby,
 • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem na SŠ či VŠ,
 • je osobou se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce, nebo
 • v období 12 měsíců před uplatněním slevy nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci.

Daný pracovní či služební poměr pak musí splňovat zejména tato kritéria (s výjimkou zaměstnanců mladších 21 let, pro ně se omezení neuplatní):

 • zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek v rozsahu 8–30 hodin týdně (sleva náleží jen za jeden takový úvazek, přičemž úvazky u jednoho zaměstnavatele se sčítají),
 • úhrn vyměřovacích základů z úvazků u daného zaměstnavatele je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy,
 • odpracovaná doba u zaměstnavatele nepřekročí 138 hodin za daný měsíc, a
 • na zaměstnance se neuplatňuje příspěvek od Úřadu práce v době částečné práce

Záměr uplatňovat slevu na pojistné za daného zaměstnance musí zaměstnavatel oznámit ČSSZ alespoň 1 měsíc před počátkem jejího uplatnění na předepsaném tiskopise.

Slevu bude možné aplikovat od 1. února 2023, tedy poprvé ve mzdách za únor 2023. Bude-li chtít zaměstnavatel slevy využít, doporučujeme podrobné zkoumání nároku na ni a zvážení administrativní zátěže jejího uplatnění.