arrow_upward

Očekávané změny v oblasti investičních pobídek

Pokud v blízké budoucnosti zvažujete větší investici např. v oblasti výroby, může se vám vyplatit počkat si na novelu zákona o investičních pobídkách a souvisejícího vládního nařízení. Avšak s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a potřebný výběr daní nelze čekat převratné změny, které by znamenaly výrazné zatraktivnění investičních pobídek, v rámci kterých je nejčastěji uplatňována právě sleva na dani z příjmů.

Vláda v nejbližší době projedná novelu obou předpisů, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“).

Zcela zásadní změnou v zákoně o investičních pobídkách bude skutečnost, že poskytnutí investičních pobídek bude opět schvalovat MPO (s výjimkou strategické investiční akce). Na základě novely zákona účinné od září 2019 veškeré žádosti v současnosti schvaluje vláda. Tím se proces udělování investičních pobídek výrazně zpomalil. Navíc ani není zřejmé, podle jakých kritérií vláda pobídky přiděluje. Zdá se, že to musí být projekty v oblasti elektromobility, výroby čipů apod. Očekáváná novela zákona o investičních pobídkách má tedy zrychlit jejich udělování.

Kromě zákona o investičních pobídkách bude novelizováno Nařízení vlády č. 221/2019 Sb. („Nařízení vlády“).

Novela Nařízení vlády má za úkol zpřísnit podmínky pro udělení pobídky a na druhou stranu poskytnout vyšší podporu projektům právě v oblasti výroby nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov. Pro tento účel je zavedena nová příloha (příloha č. 4 Nařízení vlády). Tyto výrobky se nově přidají k výrobkům s tzv. strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob (příloha č. 2 Nařízení vlády), na které lze již nyní získat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku až ve výši 20 %.

A jak se tedy podmínky pro poskytnutí investiční pobídky zpřísní? Nařízení vlády v roce 2019 zavedlo jako jednu ze základních podmínek tzv. přidanou hodnotu. Aby investiční projekt splnil podmínku přidané hodnoty, je v současnosti nutné plnit následující:

  • minimálně 80 % zaměstnanců má alespoň průměrnou mzdu v kraji (nově 100 % zaměstnanců) a zároveň
  • podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosahuje v místě realizace investiční akce nejméně 10 % a příjemce investiční pobídky spolupracuje s výzkumnou organizací (zapsanou v seznamu výzkumných organizací) v oblasti výzkumu a vývoje a náklady na tuto spolupráci činí minimálně 1 % uznatelných nákladů (nově 2 %), nebo
    • podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % (nově 3 %)
    • nebo příjemce investiční pobídky pořídil strojní zařízení využívané převážně v oblasti výzkumu a vývoje, a to nejméně ve výši 10 % uznatelných nákladů plánovaných v rámci pobídkového projektu (musí se jednat o nový majetek pořízený nejdříve 2 roky před žádostí o investiční pobídky a nad rámec uznatelných nákladů).

Novela Nařízení vlády tedy navýší procentní podmínky (viz výše údaje v závorkách). Dále bude nutné tuto přidanou hodnotu plnit téměř v celé České republice. Dle současného stavu je nutné ji plnit pouze v tzv. rozvinutých regionech (kam nepatří např. Ústecký kraj, okres Bruntál a mnoho dalších okresů).

Dle původního očekávání má novela Nařízení vlády vejít v účinnost již v dubnu 2023, zatímco novela zákona o investičních pobídkách až v druhé polovině roku 2023 (z důvodu časově náročnějšího schvalovacího procesu).