Vymezení předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání

12/2021

Jednou z povinných náležitostí zakladatelského právního jednání společnosti (společenské smlouvy nebo stanov) je vymezení předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Vedle toho musí společnost pro své podnikání získat odpovídající živnostenské nebo jiné oprávnění. Značná část podnikatelských aktivit společností zpravidla patří do tzv. ohlašovací živnosti volné. Od novely živnostenského zákona z roku 2008 je volná živnost v zákoně vymezena zbytkově, tj. odkazem na ostatní přílohy živnostenského zákona: „výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V praxi se postupně ustálilo, že společnosti toto označení uvádí ve svých zakladatelských dokumentech jako předmět svého podnikání.

Pro podnikatelskou veřejnost bylo velkým překvapením, když Nejvyšší soud ve svém květnovém rozhodnutí po mnoha letech dospěl k závěru, že uvedená formulace již není dostatečná a způsobuje, že je zakladatelský dokument společnosti posuzován jako neurčitý. Společnosti, které nemají ve svém zakladatelském právním jednání dostatečně přesné vymezení svého předmětu podnikání nebo činnosti, by ho měly doplnit bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k nápravě vyzve. Neuposlechnutí soudní výzvy může vést k pokutě až do výše 100 tisíc Kč. Rejstříkový soud však může rozhodnout po neuposlechnutí výzvy i tak, že společnost bez dalšího zruší a nařídí její likvidaci. Toto rozhodnutí je pak velmi obtížné zvrátit.

Nejde o to, že vymezení předmětu podnikání nebo činnosti v zakladatelském právním jednání by se muselo doslovně shodovat s obory živnosti volné, jejichž seznam je obsažen v příloze 4 živnostenského zákona. Reálný předmět podnikání by nicméně měl být dostatečně věcně popsán. Doporučujeme, aby se označení v zakladatelském dokumentu alespoň hrubě shodovalo s jednotlivými obory činností, protože to následně významně usnadní ohlášení správné živnosti.

Považuji za vhodné, aby si společnosti zkontrolovaly svá zakladatelská právní jednání. Pokud dokumenty dosud obsahují neurčité vymezení předmětu podnikání nebo činnosti, je potřeba tento stav co nejrychleji napravit, jinak se společnosti vystavují zbytečnému nebezpečí sankcí, či dokonce nuceného zrušení. K odpovídající změně zakladatelského právního jednání je potřebné rozhodnutí valné hromady, případně jediného společníka. Rozhodnutí musí být ze zákona sepsáno notářem.

Pokud máte pochybnosti, jestli je zakladatelský dokument vaší společnosti dostatečně určitý, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám s tím pomůžeme.