arrow_upward

Zřízení evidence vyloučených osob a související zjednodušení procesu zakládání společností

Rozplést síť požadavků kladených na podnikatele při zakládání společnosti může být mnohdy náročné. S rostoucí mírou digitalizace se však tento proces postupně zjednodušuje a zátěž se tak postupně stává snesitelnější.

S ohledem na nutnost transpozice směrnice o digitalizaci do našeho právního řádu přišel zákonodárce s dalším zjednodušením při zakládání společností. Právní úprava do počátku letošního roku stanovovala povinnost dokládat při zápisu členů volených orgánů do obchodního rejstříku jejich bezúhonnost výpisem z evidence rejstříku trestů. S účinností k 15. lednu 2023 tato povinnost odpadla a nyní lze jejich způsobilost být členem voleného orgánu obchodní korporace doložit čestným prohlášením (k dalšímu zjednodušení při zakládání společností jsme se vyjádřili ve vydání newsletteru z loňského dubna).

Souvisejícím krokem bylo přijetí vládního návrhu zákona – novely zákona o obchodního korporacích, jehož důsledkem je zřízení evidence vyloučených osob a stanovení podmínek výkonu funkce člena voleného orgánu přímo v textu zákona o obchodních korporacích s účinností k 1. červenci 2023 (doposud byly podmínky výkonu funkce stanoveny v živnostenském zákoně).

Evidence vyloučených osob vedená Ministerstvem spravedlnosti je dalším nástrojem veřejné správy, který má zajistit ochranu veřejného pořádku, zlepšit evidenci informací ve veřejných rejstřících a díky jejímu propojení s dalšími veřejnými rejstříky zefektivnit kontrolu osob ustavovaných do funkcí členů volených orgánů.

Díky propojení evidence s dalšími veřejnými rejstříky bude rejstříkovému soudu (nebo notáři) stačit před zapsáním osoby jako člena voleného orgánu zkontrolovat, zda tato osoba podmínky pro zápis splňuje, a v případě neexistence této překážky zápis provede. Zároveň bude každý moci skrze elektronický formulář požádat o poskytnutí informací, které jsou o něm vedeny, i přesto, že se tato evidence zřizuje jako neveřejná.

Podle důvodové zprávy k této novele přispěje její přijetí k celkové kultivaci a pozitivnímu vývoji podnikatelského prostředí, neboť bude kladen větší důraz na spolehlivost a odpovědnost osob, které jsou nebo se mají stát členy voleného orgánu obchodních korporací. V budoucnu by v rámci systému BRIS (Business Registers Interconnection System) mělo dojít k propojení s obchodními rejstříky ostatních členských států Evropské unie a zakladatelé či již existující společnosti nebudou nuceni předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny; postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě Evropské unie.

Doporučujeme přijaté novele ohledně evidence vyloučených osob věnovat zvýšenou pozornost, neboť v případě, kdy osobě vykonávající funkci vznikne překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, zanikne funkce takové osoby ze zákona a to k 1. říjnu 2023.

Pokud si nejste jisti některými kroky při založení vlastní společnosti, neváhejte se na nás obrátit.