arrow_upward

Novinky v DPH v roce 2022

Novinky v DPH v roce 2022

Novelizace DPH u cestovních služeb

V oblasti DPH se na začátku nového roku setkáme pouze s jednou novelou. Od 1. 1. 2022 budou novelizovány zejména ustanovení zákona týkající se zvláštního režimu pro cestovní služby. Bohužel, pro již tak těžce zkoušený sektor budou tyto změny spíše negativního rázu.

Legislativní úpravy zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 zákona o DPH) se týkají:

  • Zrušení stanovení základu daně u poskytnuté cestovní služby souhrnně za zdaňovací období. Ve výsledku to znamená, že již nebude možné kompenzovat ztrátové a ziskové zájezdy pro stanovení základu daně u přirážky v rámci jednoho zdaňovacího období. Pro každý samostatný zájezd bude stanoven buď nulový základ daně nebo častěji kladný základ daně.
  • Zavedení uplatňování DPH z přijatých záloh na cestovní službu. Plátce poskytující cestovní služby ve zvláštním režimu bude nově muset odvádět DPH také v případě přijetí zálohy, u které je povinnost přiznat daň. Výpočet základu daně se bude dít prostřednictvím koeficientu pro každý zájezd zvlášť. Obdobný přístup se bude aplikovat také u tzv. jednoúčelových poukazů.
  • Úpravy osvobození od daně u letecké přepravy poskytnuté v EU, pokud je poskytnuta zároveň i ve třetí zemi. Poskytovatel cestovní služby již nebude moci osvobozovat celou leteckou přepravu např. z pražského letiště mimo EU, ale pouze určitý poměr vztahující se ke službě spotřebované mimo EU.

Generální finanční ředitelství na začátku prosince vydalo informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu, která má za cíl vysvětlit celou problematiku a zejména poskytnout návod pro nové nastavení uplatňování DPH ve zvláštním režimu pro cestovní služby. Už jen počet stran (16) ukazuje, že není jisté, zdali vytyčený cíl tato informace naplní.

Jedno je však zcela jisté: Především pro cestovní kanceláře a agentury to znamená úpravu systému vykazování DPH, více práce a více odvodů DPH.

 

Riziko úpravy odpočtů u pronajatých bytů a rodinných domů

V lednu 2022 budou mít někteří pronajímatelé poprvé povinnost vrátit jednu desetinu uplatněného odpočtu z pořízení nemovitosti a/nebo z jejího technického zhodnocení.

Od 1. 1. 2021 platí povinnost nájmy nemovitostí sloužící pro bydlení osvobozovat, a to i v případě, že nájemcem je plátce, který prostory využívá pro své ekonomické činnosti.

V případě, že pronajímatel nájem např. do konce roku 2020 zdaňoval a třeba v roce 2019 provedl technické zhodnocení, u kterého si uplatňoval nároky na odpočet, bude muset v přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021 jednu desetinu těchto odpočtů vracet.

Tato nepříjemnost může trvat až do konce lhůty pro úpravu odpočtu, tj. v našem případě do roku 2028 včetně.

Závěrem je nutné upozornit, že tato povinnost vzniká u všech uplatněných nároků na odpočet u pořízených nemovitostí a/nebo zařazených technických zhodnocení od roku 2012!