Článek:

ESEF 2022: povinnost využití rozšířené taxonomie

15.12.2022

Lukáš Hendrych, Partner |

Evropský orgán pro cenné papíry a trh (ESMA) vyžaduje, aby emitenti cenných papírů na regulovaných trzích EU nově využívali rozšířenou taxonomii k označování konsolidovaných účetních závěrek. Tato rozšířená taxonomie ESEF se vztahuje na konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky (respektive finanční zprávy) s počátkem účetního období od 1. ledna 2022 nebo později.

Dle ESMA by měli emitenti„otagovat“ kromě konsolidovaných výkazů také veškeré údaje odpovídající prvkům uvedeným v Příloze II Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 (dále jen “Nařízení”) a tedy označit veškeré informace v příloze ke konsolidované účetní závěrce. Nařízení totiž obsahuje množství prvků typu textových bloků, které lze využít k označování delších pasáží, jako jsou například vysvětlivky k položkám účetních výkazů a účetní politiky.

V praxi se zpracovatelé budou muset vypořádat s různými úskalími takového zpracování, například:

  • zveřejněná informace odpovídá více prvkům různé úrovně (užší a širší prvky). Označení by mělo být provedeno v takovém rozsahu, který odpovídá základnímu účetnímu významu informace;
  • označování informací, které jsou uvedené v přehledových tabulkách;
  • označení zveřejněné informace, která neodpovídá žádnému prvku v Nařízení. ESMA
    v takovém případě vyzývá k využití prvků uvedených v Příloze VI Nařízení nebo k vytvoření rozšiřujícího prvku pro blokové označení, jelikož tyto informace jsou pro koncové uživatelé užitečné. Důraz je kladen na zajištění maximální možné konzistentnosti napříč vykazovanými obdobími;
  • Označení informací, které odpovídají jednomu prvku taxonomie, a které se nacházejí ve vícero částech přílohy.

Z povinnosti využití rozšířené taxonomie na konsolidované účetní závěrky sestavené za rok 2022 vyplývá nejenom větší časová náročnost pro zpracování finančních zpráv v souladu s požadavky ESEF a souvisejícího auditu, ale toto rozšíření také klade větší nároky na znalost Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Velmi doporučujeme, aby se emitenti na tyto změny připravili v dostatečném předstihu.