Článek:

Cizoměnové zálohy k rozvahovému dni

13.06.2022

Jiří Pospíšil, Manager |

V tomto příspěvku navazujeme na předchozí článek o cizoměnových zálohách v průběhu účetního období. Přinášíme bližší vhled do toho, jak může vedení účetnictví a následné výkaznictví napomoci k přechodu na nový režim evidování záloh poskytnutých či přijatých v cizí měně a jak po zavedení nového přístupu k cizoměnovým zálohám zároveň dosáhnout i vyšší míry souladu vašeho reportingu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Nový přístup k cizoměnovým zálohám vychází z rozdělení pohledávek a dluhů na takové, jejichž vypořádání si vyžádá budoucí peněžní tok (např. kauce) a takové, jejichž vypořádání se uskuteční nepeněžně (např. dodáním výrobků, zboží či služeb). Pro první skupinu pohledávek a závazků (s peněžním vypořádáním) platí i nadále povinnost přepočíst takové pohledávky a dluhy aktuálním směnným kurzem platným k rozvahovému datu. Druhou skupinu pohledávek a závazků (tj. bez budoucího peněžitého vypořádání) se z této povinnosti přepočtení aktuálním kurzem „vyvazují“, a tedy se tyto nepeněžní položky „nepřekurzují“ a fixují si kurz platný při jejich úhradě. Takový postup je v souladu s IFRS, a tedy jeho zavedení i do českého účetnictví přinese výhodu pro účetní jednotky, které buďto samy podle IFRS vykazují, nebo které připravují reportingové balíčky pro skupinové výkaznictví zahraničních mateřských společností.

Pro praktickou aplikaci obecně doporučujeme přijaté zálohy, které budou vypořádány nepeněžně (tj. dodáním výrobků, zboží či služby) vykazovat v rámci rozvahové položky „Výnosy příštích období“. Obdobně zaplacené zálohy doporučujeme vykazovat takto:

  • zaplacené zálohy na zásoby vykazovat jako součást položky poskytnuté zálohy na zásoby,
  • zaplacené zálohy na dlouhodobý majetek (nehmotný a hmotný) vykazovat v položkách poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný, majetek a
  • zaplacené zálohy na služby vykazovat jako součást rozvahové položky „Náklady příštích období“.

Tento způsob vykazování může velmi pomoci v implementaci nového přístupu k cizoměnovým zálohám, a to zejména s ohledem na nastavení většiny účetních programů, které obvykle zůstatky na účtech účtových skupin 31 a 32 automatizovaně přepočítávají rozvahovým kurzem, zatímco zůstatky na účtech účtových skupin 38 nikoli. Stejně tak není běžné automatizovaně přepočítávat zůstatky účtové třídy 0 a 1. Před případnou změnou metodiky účtování doporučujeme provést důkladnou analýzu vhodnosti změn a dopadů změn ve vaší společnosti. S analýzou vám rádi pomůžeme.

Pro úplnost dodáváme, že pokud je dokončení sjednané a zálohované dodávky nepravděpodobné (např. dodavatel oznámí, že není schopen zakázku splnit), pak je třeba ve výkazech zareagovat adekvátním způsobem:

  • u dodavatele vykázat přijatou zálohu jako závazek a k rozvahovému dni tuto položku přepočíst rozvahovým kurzem;
  • u odběratele vykázat poskytnutou zálohu jako pohledávku a k rozvahovému dni tuto položku přepočíst rozvahovým kurzem.

Důvodem pro toto vykázání je charakter takových záloh jako peněžitých položek, se kterými je spojeno kurzové riziko, jelikož se očekává jejich vypořádání v penězích.

 

Ilustrace vypořádání zálohy zaplacené v cizí měně

Naše účetní jednotka si 28. 10. 2021 u zahraničního dodavatele zadala výrobu specifických výrobních nástrojů v celkové sjednané ceně 10 000 EUR. Dodavatel požadoval složení zálohy ve výši 20 %, na kterou ještě 28. 10. 2021 vystavil zálohovou fakturu. Tu jsme uhradili 5. 11. 2021. Nástroje nám byly doručeny 14. 2. 2022 spolu s řádnou fakturou, která byla doplacena 4. 3. 2022. V účetnictví používáme pevné měsíční kurzy, které byly nastaveny takto: říjen 2021: 25,495 CZK/EUR; listopad 2021: 25,695 CZK/EUR; rozvahový kurz 2021: 24,860 CZK/EUR; únor 2021: 24,365 CZK/EUR, březen 2021: 24,995 CZK/EUR.

Datum

Účetní operace

Částka EUR

Kurz

Částka CZK

MD

DAL

28.10.

Přijata zálohová faktura

2 000

25,495

50 990

xxx

xxx

05.11.

Úhrada zálohové faktury

2 000

25,695

51 390

052

221

31.12.

Uzávěrkové operace

2 000

24,860

49 720

xxx

xxx

14.02.

Přijata řádná faktura

8 000

24,365

194 920

042

321

14.02.

Převzetí nástrojů a zařazení do užívání

xxx

xxx

51 390

042

052

xxx

xxx

246 310

022

042

04.03.

Úhrada řádné faktury s vyčíslením kurzového rozdílu

8 000

24,995

199 960

321

221

 

 

5 040

563

321

Toto je preferované řešení, které vede ke správnému ocenění pořizovaného plnění v účetnictví a vykázání pouze skutečně existujících kurzových rozdílů. V praxi však nastávají situace, kdy dodavatel doručí řádnou fakturu, na které bude vyčíslena plná částka (10 000 EUR) s odečtením zaplacené zálohy (2 000 EUR). Při zpracování takové faktury u odběratele pak některé účetní programy tuto fakturu přesně v této struktuře přebírají do vlastní evidence, tj. proces je nastaven tak, že se na jednom účetním dokladu v agendě přijatých faktur zaúčtuje plná částka (10 000 EUR) s odečtením již zaplacené zálohy (2 000 EUR). V těchto případech je zapotřebí nastavit interní procesy způsobem, kterým bude dosaženo výše uvedeného výsledku správného ocenění pořizovaného majetku (zboží či nákladu službu). Pro úplnost uveďme, že postup, kdy se na řádnou fakturu/daňový doklad pro účely DPH znovu uvede plná částka a od ní se odečítá zaplacená záloha přináší komplikace též do oblasti správného stanovení základu daně z přidané hodnoty.

 

Ilustrace vypořádání zálohy přijaté v cizí měně

Použijeme totožné zadání, avšak vyřešíme jej z pohledu dodavatele výrobních nástrojů. Také u dodavatele vede tento postup ke správnému stanovení částky výnosů a kurzového zisku či ztráty.

Datum

Účetní operace

Částka EUR

Kurz

Částka CZK

MD

DAL

28.10.

Vystavena zálohová faktura

2 000

25,495

50 990

xxx

xxx

05.11.

Přijata úhrada zálohy

2 000

25,695

51 390

221

384

31.12.

Uzávěrkové operace

2 000

24,860

49 720

xxx

xxx

14.02.

Vystavena řádná faktura

8 000

24,365

194 920

311

601

Uznání odloženého výnosu

xxx

xxx

51 390

384

601

Předání výrobků odběrateli

---

---

---

583

123

04.03.

Úhrada řádné faktury s vyčíslením kurzového rozdílu

8 000

24,995

199 960

221

311

 

 

5 040

311

663