Článek:

Co by vám nemělo uniknout v oblasti DPH za poslední rok

19.01.2023

Petr Linx, Senior Manager |

Byť se velká novela zákona o DPH odložila, i tak nám rok 2022 přinesl v oblasti DPH několik zajímavých novinek. Níže si dovoluji stručně shrnout dle mého názoru ty nejpodstatnější.

 

Novely 2023

Začneme od konce. V prosinci přibyla ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, která s účinností od 1. ledna 2023 upravuje následující oblasti:

 • zvýšení obratu pro účely povinné registrace k DPH z 1 na 2 miliony Kč;
 • snížení pokut fyzickým osobám, společnostem s ručením omezeným s jediným společníkem -  fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení;
 • prodloužení lhůty pro odpověď plátce na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH, a to na 17 dnů ode dne dodání výzvy od finančního úřadu do datové schránky plátce;
 • nově rovněž musí plátci na výzvu správce daně podat kontrolní hlášení i přesto, že jim dle zákona o DPH povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla; v těchto případech plátci využijí rychlé reakce „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení“.

S účinností od 1. 7. 2023 dojde k novému vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby DPH u výstavby rodinných či bytových domů. U rodinných a bytových domů bude v definici odkazováno na novelizovaný stavební zákon, nikoliv na předpisy upravující katastr nemovitostí, jak tomu je doposud. 

 

Zpětný finanční leasing

Smlouvy týkající se zpětného finančního leasingu uzavřené od 1. 4. 2022 mají nový režim DPH. Mohou za to závěry Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR (KOOV). Nutno podotknout, že KOOV reagoval na judikát Soudního dvora EU č. C-201/18 Mydibel. Díky němu máme jasno, jak se k celé záležitosti staví tuzemský správce daně.

Zjednodušeně se z pohledu DPH již nejedná o (i) dodání věci leasingové společnosti a (ii) následný leasing věci uživateli (původnímu vlastníkovi), jak jsme byli nejenom v DPH zvyklí, ale o formu financování. Z toho vyplývá, že leasingová společnost pouze uskutečňuje osvobozenou finanční činnost.

Leasingové společnosti nejspíše nemají problém při aplikaci této změny, avšak v případě skupinových transakcí může jít o velkou nepříjemnost. V případě dodání věci chybně s DPH na výstupu totiž nebude mít pořizovatel nárok na odpočet. To samé platí pro uživatele věci u chybně účtované DPH u leasingových splátek.

Další navazující KOOV se zabýval ještě prodejem předmětné věci v případě, že uživatel leasingu neplní své povinnosti. Je uzavřeno, že se jedná o dodání zboží podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

 

Dary pro Ukrajinu

V březnu finanční správa zveřejnila informaci Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině.

Nicméně, až v následujících měsících si daňoví poradci vyjasnili s finanční správou důležité související záležitosti, které se konkrétně týkají osvobození od DPH ve smyslu § 68 odst. 15 zákona o DPH (viz další závěry KOOV).

Toto osvobození se aplikuje na situaci, kdy plátce nakoupil zboží pro účely jeho ekonomické činnosti a až následně se rozhodne takto nakoupené zboží darovat humanitární a dobročinné organizaci se sídlem v EU, která dar přepraví nebo odešle do třetí země (mimo EU).

KOOV nám potvrdil, že “odesláním” lze chápat i situace, kdy humanitární či dobročinné organizace zajistí přepravu zboží prostřednictvím sjednaného přepravce nebo prostřednictví třetí osoby (příp. i obdarovaným) na Ukrajinu.

Předmětné zboží musí být na území třetí země použito pro humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti – KOOV specifikuje různé situace, kdy se tato podmínka považuje za splněnou.

KOOV dále uvádí příklady zboží, u kterých lze aplikovat toto osvobození, a u kterých nikoli.

Je však bez pochyb, že při aplikaci tohoto osvobození musí plátce vždy zvýšit svou pozornost.

 

Řádné vedení knihy jízd pro účely uplatnění odpočtů DPH u automobilů

Na začátku srpna v médiích rezonoval judikát Nejvyššího správního soudu, který zamítl nárok na odpočet DPH z pořízeného vozidla kvůli chybně vedené knize jízd. Od července letošního roku jsou totiž finanční úřady oprávněny právě pro účely správy daní požadovat od Policie ČR kamerové záznamy o pohybu vozidla.

Je však otázkou, jak bude v praxi skutečně probíhat spolupráce Policie ČR s finanční správou. V předmětném rozsudku totiž měla policie údaje k dispozici kvůli vedenému trestnímu řízení.

Zákon o DPH nicméně uvádí, že v případě tzv. smíšeného užívání majetku může daňový subjekt uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v poměru, který slouží pro výstupy zakládající právě nárok na odpočet. Zákon sice neposkytuje konkrétní postup, jak tento poměr zjistit, avšak dle správní praxe je právě řádně vedená kniha jízd uznávaným důkazním prostředkem.

Je dobré také upozornit, že správce daně již dlouho disponuje softwarem, který zjistí, zdali má předložená kniha jízd “hlavu a patu”, nebo jestli v ní něco nehraje. Možnost vyžádat si od Policie ČR kamerové záznamy je tedy jen jedním z dalších podpůrných prostředků, které může správce daně při pochybnostech o věrohodnosti knihy jízdy využít. Kromě toho může také spolupracovat s STK, kde si ověřuje průběžný stav tachometrů. Samozřejmě si správce daně docela jednoduše umí ověřit i jednotlivé pracovní schůzky s obchodními partnery.

Více o problematice knihy jízd v daních naleznete zde.

 

Deklarovaný dodavatel a podvody na DPH

Rok 2022 byl rokem boje finanční správy proti podvodům na DPH. Stejné tažení se očekává i v roce 2023.

Dříve, než se správce daně začne zabývat podvodem na DPH, velmi často se snaží zpochybnit dodavatele, který je uveden na faktuře (tzn. deklarovaného dodavatele). Jeden z důvodů je určitě i fakt, že důkazní břemeno v tomto případě plně dopadá na daňový subjekt. Dokazování u daňového podvodu je o něco více spravedlivěji rozloženo.

Soudní dvůr EU ve svém judikátu C‑154/20 (Kemwater ProChemie) uvedl, že nárok na odpočet DPH je třeba přiznat vždy, když jsou splněny jeho hmotněprávní podmínky, bez ohledu na případné nesplnění podmínek formálních. Pokud na daňovém dokladu není uveden skutečný dodavatel, musí daňový subjekt prokázat, že plnění bylo poskytnuto plátcem DPH. Postavení dodavatele jako plátce DPH může vyplývat z okolností případu, konkrétně např. z objemu a ceny plnění. Pokud daňový subjekt toto důkazní břemeno unese, není pro vznik nároku na odpočet nutné, aby byl identifikován skutečný dodavatel.

V nejnovějším rozsudku Nejvyššího správního soudu 4 Afs 317/2021–43 (Jan Surý) stěžovatel v průběhu daňového řízení neposkytnul ani nenavrhnul žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že předmětné zboží dodal stěžovateli jeden či více skutečných dodavatelů v postavení plátce DPH. Taková informace nevyvstala ani z okolností zjištěných v posuzované věci. Stěžovatel tak neunesl své důkazní břemeno a navzdory jeho vysvětlením nebylo prokázáno, zda sporné plnění poskytl skutečně dodavatel uvedený na předložených fakturách, popřípadě jiná osoba povinná k dani v postavení jako plátce DPH. To znamená, že materiální podmínka, kdy stále musí být s jistotou prokázáno, že skutečný dodavatel je v postavení plátce DPH, nebyla splněna. NSS připomněl, že prokázat tuto skutečnost musí daňový subjekt.

Na základě praktických zkušeností doporučuji bojovat proti pochybnostem správce daně, které se týkají deklarovaného dodavatele na faktuře od samotného počátku.

Je důležité zmínit, že v případě, kdy daňový subjekt ustojí záležitost s deklarovaným dodavatelem, je velmi pravděpodobné, že přijde druhé kolo – obhájení, že není součástí daňového podvodu.

S ohledem na horlivost finančních úřadů v těchto oblastech také doporučuji si vždy svého, obzvláště nového, dodavatele důkladně prověřit před zahájením spolupráce.

 

DPH v digitálním věku aneb co se na nás chystá

V prosinci Komise EU zveřejnila návrh na modernizaci pravidel DPH v rámci EU pro roky 2024–2028, který upravuje:

 • vykazování DPH v reálném čase a e-fakturace;
 • uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a
 • jednotnou registraci DPH v EU.

 

Vykazování DPH v reálném čase a e-fakturace

 • Vykazování každého přeshraničního plnění samostatně v reálném čase (prakticky do 4 dnů od uskutečnění).
 • Předpokládaná implementace: 2028.

Uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem

 • Aplikace tzv. domnělého dodavatele v případě krátkodobého pronájmu nebo přepravy osob přes platformy (např. AirBnB, Uber).
 • Odvádět DPH bude v určitých případech platforma.
 • Předpokládaná implementace: 2024.

Jednotná registrace k DPH v EU

 • Rozšíření režimu One Stop Shop (OSS).
  • Pravidla pro prodej zboží na dálku budou aplikována i pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti.
  • Rozšíření možnosti aplikace OSS i pro další plnění osobám nepovinným k dani (většinou nepodnikatelům) s místem plnění v JČS EU.
  • Také se bude moci v OSS vykazovat přemístění vlastního zboží mezi sklady, které jsou umístěny v různých státech EU.
 • Předpokládaná implementace: 2024.