Článek:

Dary a DPH: Dary na dobročinné účely z pohledu DPH

13.04.2022

Petr Linx, Senior Manager |

V souvislosti se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů na podporu Ukrajiny, vydala finanční správa informaci o možnostech daňových úlev v oblasti DPH.

Zatím se však o žádné úlevy nejedná. Pouze správce daně shrnuje současnou související legislativu v oblasti DPH, která není většinou pro plátce moc příznivá.

Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty se jedná o následující situace:

  • Poskytnutí finančních darů

Poskytnutí finančních darů není předmětem DPH.

  • Poskytnutí hmotných darů

V případě, že si plátce neuplatnil nárok na odpočet u darovaného zboží, nemusí nic z pohledu DPH řešit.

V případech, kdy si plátce nárokoval odpočet DPH u darovaného zboží, reálně hrozí odvod DPH z důvodu použití obchodního majetku pro neekonomické účely.

Níže více přibližujeme dvě vybrané varianty a jejich konsekvence z pohledu DPH. V obou případech se jedná o situace, ve kterých si plátce uplatnil u následně darovaného obchodního majetku nárok na odpočet.

1. Dodání zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu)

Do osvobození se plátce dostane pouze u darování zboží/majetku humanitární nebo dobročinné organizaci, která tento dar odveze na Ukrajinu, a to v souladu s § 68 odst. 15 zákona o DPH.

V případě nesplnění podmínek pro toto osvobození, tj. zejména předání daru uvedené organizaci, by měl plátce odvést DPH z důvodu použití obchodního majetku pro neekonomické účely.

2. Přemístění svého vlastního obchodního majetku na Ukrajinu s následným darováním na území Ukrajiny

Dle zmíněné informace správce daně podotýká, že nejsou splněny podmínky pro osvobozený vývoz z pohledu DPH, jelikož nedochází k žádnému faktickému dodání. Z tohoto důvodu by mělo dle názoru správce dojít k odvodu DPH z důvodu použití obchodního majetku pro neekonomické účely.

Nicméně, v již příspěvku předloženém  Koordinačnímu výboru (platforma na sladění postojů KDP s GFŘ) zaznívá od Komory daňových poradců myšlenka, že když plátce daně své zboží vyveze (přepraví) vlastními prostředky nebo prostřednictvím sjednaného přepravce na Ukrajinu a toto zboží až následně daruje na Ukrajině, nejedná se o vývoz zboží pro účely DPH (na rozdíl od vývozu pro celní účely), neboť není splněna základní podmínka pro dodání zboží – nedochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Následné darování zboží na Ukrajině pak představuje transakci s místem plnění mimo tuzemsko, a tedy české DPH se neaplikuje. O názoru Generálního finančního ředitelství Vás budeme informovat.